Geoteknik

Geoteknik beskæftiger sig med jord som byggemateriale. Geoteknik er en ung videnskab, hvis grundlæggende fysiske og mekaniske sammenhænge blev formuleret og forstået i 1930-60'erne. Geoteknik er den teoretiske baggrund for fundering. Geoteknik omhandler også viden om jordbundsundersøgelser, funderingsløsninger, tilsyn og overvågning, kerneboringer med mere.

Leverandører af og viden om Geoteknik:


Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Kompetencer: Fundering, Geoteknik, Ingeniører, Jordbundsundersøgelser, Miljøsanering, Vibrationsmåling

Læs mere om Andreasen & Hvidberg A/S


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


pro-måling

Bag Vænget 2
3400 Hillerød
Tlf.: +45 21 670 036
Email

www.pro-maaling.dk

Kompetencer: Lasermåleudstyr, 3D DISTO, Afstandsmålere, Digital vinkelmålere og vaterpas, Endoskopkameraer, Fugtighedsmålere, GeoSLAM 3D scanning, GIS produkter, GNSS systemer, Kabelsøgere, Maskinstyring/sensorer, Metalsøgere, Trådløs Monitorering, Målehjul, Niveller Instrumenter, Rotationslasere, Rørlægningslasere, 3D Scannere, Streg- og Punktlasere, Teodolitter, Termometre, Totalstationer, Tilbehør til opmåling m.m.

Læs mere om pro-måling


Mere viden om geoteknik:

Geoteknik beskæftiger sig med jord som byggemateriale. Geoteknik er den teoretiske baggrund for fundering. Primært beskæftiger geoteknik sig med jordens indre opførsel, det vil sige reaktionen på ydre påvirkninger beskrevet ved mekanikkens og hydraulikkens love. Traditionelt inddeler man de geotekniske problemer i tre hovedområder: brudproblemer (jordens styrke), deformationsproblemer (jordens stivhed) og strømningsproblemer (jordens gennemstrømmelighed for væsker og gasser). Jord opfører sig oftest som et sejt materiale, så brud ikke er direkte synligt, men svarer til store flytninger. Kun i sjældnere tilfælde er bruddet synligt og evt. katastrofalt som ved skråningsskred, hvori store jordmasser er involveret.

For at opnå en sikker og økonomisk fundering af et bygværk skal man have kendskab til jordens styrke-, stivheds- og strømningsparametre. Disse egenskaber måles ved forsøg på repræsentative jordprøver fra den aktuelle byggeplads og ved inddragelse af videnskaben geologi, da egenskaberne afhænger stærkt af jordens dannelsesmåde. Generelt gælder det, at forsøg med jord er langt mere omfattende og kostbare end tilsvarende forsøg med menneskeskabte materialer som stål og beton. Der er derfor udført megen forskning, hvorved der på basis af forsøgsserier på en række forskellige jordarter er udviklet generelle jordmodeller. Disse modeller beskriver den fundamentale sammenhæng mellem kræfter og flytninger i jorden, dvs. hvor meget jorden deformeres, når den påvirkes af kræfter. De aktuelle forsøg i forbindelse med et projekt giver den absolutte størrelse af parametrene, så jordmodellen kan anvendes på projektet.


Franck Geoteknik – Infiltrationsboringer klarer regnen, når pladsen er trang
Nedsivning af regnvand gennem dybe, vertikale boringer er et af de nyeste værktøjer til håndtering af regnvand

Infiltrationsboringer er en god løsning, når pladsforholdene ikke tillader ledninger eller grønne anlæg, men de kræver, at undergrunden har de rette egenskaber.

Er der ikke plads i bredden, så må man gå i dybden. Det gælder også for lokal anvendelse af regnvand, hvor dybe infiltrationsboringer kan være svaret, når lokale forhold ikke tillader tilslutning til ledningsnettet eller etablering af grønne områder til at opsuge det overskydende regnvand. En infiltrationsboring består af et smalt rør, der etableres lodret dybt ned i jorden. Dermed kan det etableres på et meget lille areal. 

Fra Holland til Bredballe
Metoden er meget anvendt til at håndtere i skybrudshændelser i Holland, men er også brugt flere steder i Danmark. Blandt andet i Bredballe ved Vejle, hvor Niras A/S i samarbejde med Franck Geoteknik tog metoden i brug for at løse udfordringer med områdets voldsomme topografi for Vejle Spildevand.
 – Terrænet ved Bredballe er ekstremt bakket, så det er ikke muligt at føre vandet ud i fjorden ved hjælp af normale gravitationsledninger. Vi havde særligt udfordringer med en bakketop, hvor den øverste del af undergrunden bestod af et tykt lerlag, og hvor der kunne være risiko for jordskred og sætningsskader, hvis vi gravede for meget. Heldigvis er en af fordelene ved infiltrationsboringer, at man kan justere dybden, så vi borede ned til vi fandt en sandlomme 15 meter under overfladen, fortæller projektingeniør Steffen Reestorff Frandsen fra Niras, der var tilsynsførende på boringerne.

Geoteknik er essentielt ved nedsivning
Infiltrationsboringer udnytter det høje tryk fra tyngdekraften til at presse vandet ned i undergrunden og ud i de omkringliggende jordlag. Jo mere det regner, desto større tryk opstår der i røret. Derfor er det også vigtigt, at jorden omkring bunden af brønden består af sand eller grus, så vandet kan sive væk. Tætte jordlag, som eksempelvis ler, kan give en risiko for tilstopning. Derfor er det vigtigt at foretage geotekniske forundersøgelser, understreger Steffen Reestorff Frandsen:
– Geoteknik er helt essentielt, når det handler om nedsivning. Det er afgørende at få overblik over jordens sugeevne og tekstur. Hvis jeg skal lægge en rørledning, kan jeg sætte mig med en formel og regne ud, præcis hvordan vandgennemstrømningen bliver. Men ved nedsivning er det nødvendigt at komme ud og undersøge forholdene fysisk, og man skal være parat til at finde andre løsninger, hvis undersøgelserne viser noget andet end forventet.

Pas på drikkevandet
Et forhold, der kræver særlig opmærksomhed ved anlæggelse af infiltrationsboringer, er, om der er drikkevandsinteresser i området. Fordi vandet strømmer direkte ned i undergrunden, er kvaliteten af regnvandet en faktor. Der må ikke kunne opstå forurening af grundvandet.
– Infiltrationsbrønde er en teknologi i udvikling, og vi har selv været nødt til at udvikle løsninger hen ad vejen. Blandt andet har vi trukket på den faglighed og viden, vores ingeniører har fra vandforsyningsområdet. Det er de samme principper; vandet strømmer blot ned i stedet for at blive pumpet op. For eksempel har vi nogle steder etableret bygværker med sandfang, dykket udløb og filtrering over boringen, for at sikre en to-trins rensning af vandet, inden det bliver nedsivet, siger Steffen Reestorff Frandsen.

Franck Geoteknik AS
Sandøvej 3
8700 Horsens

Industrivej 22
3550 Slangerup

Telefon: +45 47 333 200