Grundvandssænkning

Den mest simple form for grundvandssænkning består i pumpning fra et system af drænrender og pumpesumpe etableret i udgravningens bund

Leverandører af og viden om Grundvandssænkning:


Arkil A/S - Grundvandssænkning

Geminivej 5-7
2670 Greve
Tlf.: 2372 7069

Mossvej 2A
8700 Horsens
Tlf.: 4033 8227

www.arkil.dk/grundvandssænkning

Vi er kompetente samarbejdspartnere inden for overpumpning, tunnelering, pilotering, spunsning, forankring, efterfundering, stabilisering og in situ oprensning af forurenet jord.

Læs mere om Arkil A/S – Grundvandssænkning


Hercules Fundering

Hercules Fundering, Øst
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Tlf.: +45 39 10 40 61

Hercules Fundering, Vest
Sommervej 31E
8210 Aarhus V
Tlf.: +45 86 75 43 00

E-mail: info@hercules.dk

www.hercules.dk

Kompetencer: Borede pæle, Efterfundering, Fundering, Pælefundering

Læs mere om Hercules Fundering


Nord Miljø

Fuglebakken 25
4291 Ruds Vedby
Tlf.: 42 72 20 63
E-mail: jd@nordmiljoe.dk

www.nordmiljoe.dk

Kompetencer: Brøndboring, mikrorig, grundvand, håndboringer, overfladeprøver

Læs mere om Nord Miljø


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


STORMFLODSSIKRING

Bjerrebyvej 80
5700 Svendborg
Tlf.: 25 73 97 51
E-mail: Kontakt@stormflodssikring.dk

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, skybrudssikring, skot, barrierer, mobiledæmninger, vandtætte døre, vandtætte vinduer

Læs mere om STORMFLODSSIKRING


TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten

Sjælland afd.:
Industrivej 9
4683 Rønnede
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Kompetencer: Pumper, lænsepumper, dykkede lænsepumper, spildevandspumper, hydrauliske pumper, centrifugalpumper, bentonitpumper, grundvandspumper, højtrykspumper, membranpumper, slampumper, sandpumper, slurrypumper, tilbehør til pumper, gravekasser, fundering, borerigge, sliddele, spunsvibrator, pælevibrator, pælehammer, kompaktorhjul, hydraulisk udstyr, hydraulisk værktøj, asfalt, egenproduktion

Læs mere om TZACHO P/S


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Mere viden om grundvandssænkning

Hvorfor grundvandssænkning?

Grundvandssænkning blev introduceret i Danmark i 1950'erne og har siden udviklet sig til en dagligdags foreteelse. Kompendiet er baseret på erfaringer, indhentet gennem de seneste 40 år suppleret med viden opnået gennem udenlandsk litteratur.

Entreprenører kender den situation, hvor et udgravningsarbejde generes af grundvand. I nogle tilfælde kan problemet løses ved simpel dræning og lænsepumpning, men ofte er konsekvenserne alvorligere, idet den tekniske løsning forudsætter etablering af grundvandssænkningsanlæg, hvilket medfører såvel økonomiske som tidsmæssige overraskelser.

I værste tilfælde kan en for sen erkendelse af et grundvandsproblem motivere drastiske projektændringer, for eksepmel fra direkte fundering til pælefundering, såfremt byggegrubens bund er ødelagt. Hertil kommer, at det kan blive en juridisk opgave at bedømme, hvorvidt det er bygherren eller entreprenøren, som skal dække merforbruget af tid og penge. Der er således rigelig motivation til at inddrage grundvandsproblematikken som et led i forundersøgelser og projektering af bygge- og anlægsarbejder.


Teknologisk Institut – Nu skal pesticid-rester fjernes direkte ved grundvandsboringer


29.mar 2022


Pesticidresten DMS er fundet i cirka en tredjedel af landets drikkevandsboringer. Et projekt støttet af Danmarks Miljøklynge CLEAN undersøger nu mulighederne for at rense grundvandet decentralt direkte ved de berørte boringer.

Forskere, vandteknologi-virksomheder og forsyninger er gået sammen om at udvikle et mobilt anlæg, der kan rense lukningstruede drikkevandsboringer for pesticidresten dimethylsulfamid (DMS) og sikre rent drikkevand. Teknologien kan potentielt også anvendes som en del af afværgeforanstaltningerne på en indvindingsplads.

Mindre vandspild og mere drikkevand
Hvis det lykkes at udvikle en ny og mere effektiv teknologi til decentral rensning for DMS-forurenet vand i dette projekt, har metoden potentiale til at spare vandforsyninger for en del udfordringer og omkostninger. Det skyldes, at et vandværk med en forurenet boring kan være nødsaget til at indvinde store mængder af dette vand fra boringen for at undgå, at forureningen spreder sig til andre boringer. Det kaldes en afværgepumpning, og det forurenede vand herfra ender typisk på et renseanlæg. Alternativet er nedlukning af eksisterende kildepladser og etablering af nye, hvilket er omkostningstungt.

– Hvis vi potentielt set kan nedsætte behovet for afværgeforanstaltninger ved at rense for DMS direkte i den berørte boring, vil det betyde mindre vandspild og mere drikkevand til borgerne, siger projektudvikler Marie Brammer Nejrup fra forsyningsselskabet Fors A/S, Roskilde.

Decentral rensning kan mindske omkostningerne
Opblanding af rent grundvand med pesticidholdigt grundvand før sandfiltrering er i dag en af de hyppigst anvendte metoder for at kunne overholde grænseværdien for DMS i drikkevandet. Flere steder, hvor en opblanding ikke er tilstrækkelig, renses det blandede vand på vandværker ved brug af aktive kulfiltre. Kulfiltrene er pladskrævende, dyre i drift og kræver ofte tilbygninger til vandværket. Ved at rense vandet decentralt ved de enkelte forurenede boringer kan der således spares på mængden af grundvand, der skal renses for et pesticid, og dyre udbygninger af vandværkerne kan undgås.

Adsorbenter skal fange DMS i vandet
Selvom der allerede er fundet DMS i en tredjedel af landets grundvandsboringer, betyder det ikke nødvendigvis, at problemet er toppet endnu. Derfor er målet med projektet at udvikle en prisbillig løsning, hvor vandet kan renses decentralt, altså der, hvor forureningen er størst.

– Hvis perspektivet er høje DMS-forekomster de næste 20-30 år, er der grænser for, hvor længe vi kan fortynde os ud af problemet. Observationer fra felten viser, at DMS i en boring let kan sprede sig til flere af de øvrige grundvandsboringer på kildepladsen. Derfor er det oplagt at sætte ind direkte over for de kompromitterede grundvandsboringer fra starten. Desuden viser vores tidligere forsøg fra laboratoriet, at jo mere DMS der er i vandet, des bedre er mulighederne for at fange det ved hjælp af de effektive adsorbenter, siger Sanin Musovic, forretningsleder ved Teknologisk Institut.

Adsorbenter er materialer – fx aktivt kul eller resiner – som andre stoffer binder sig til. I projektet undersøges forskellige typer adsorbenter for deres evne til at opsamle DMS. Udfordringen er, at adsorbenter kan mættes med en lang række stoffer i grundvandet, og ikke kun DMS. For at undgå dette ventes teknologien at have størst effekt ved direkte filtrering af anaerobt (iltfrit) grundvand ved selve boringen. På den måde vil metoden anvendes der, hvor DMS-koncentration i vandet er højest.

Fem gram aktivt kul svarer til en fodboldbane
I løbet af projektet bliver der udført laboratorie- og pilotskalaforsøg med forskellige typer adsorbenter. Aktivt kul bruges i forvejen på danske vandværker på grund af dets evne til at fjerne en lang række problematiske stoffer, der opsamles i kullets mikroskopiske porer. Alene fem gram aktivt kul har en overflade svarende til en fodboldbane.

– Alt afhængig af typen af aktivt kul er evnen til at fange DMS meget varierende. Derfor afprøver vi i laboratorieskala forskellige typer aktivt kul for at finde de mest effektive kandidater. De vil herefter blive testet i pilotskala-forsøg hos Fors i Roskilde ved de enkelte boringer med konstateret forekomst af DMS. For Fors handler det om forebyggelse, da vores boringer pt. ikke er ramt af DMS over grænseværdien, og netop derfor giver det os mulighed for at handle på forkant, siger Marie Brammer Nejrup.

Projektpartnernes erfaring spiller en stor rolle i projektets udførelse og er med til at sikre hurtig overgang fra laboratorieskala til on-site pilotskalaforsøg ved boringer.

– Vi går ind i dette projekt med stor erfaring i at bygge mobile vandbehandlingsanlæg. Samtidig har vi gennem mange år været med til at udvikle nye metoder til at rense for sundhedsskadelige stoffer, der er fundet i drikkevandet, siger direktør Henrik Nybro Laugesen, Kemic Vandrens A/S.

Projektpartnere
Projektet er støttet af Danmarks Miljøklynge CLEAN og løber fra januar 2022 til december 2022. Teknologisk Institut er leder af projektet, der finder sted i samarbejde med Kemic Vandrens A/S, Fors A/S, Roskilde, VIA College Horsens, Blue Control, HF Jensen, Danske Vandværker og Aquarden Technologies.


Hercules Fundering – NCC slipper grundvandet på Kronløbsøen
NCC har rundet en stor milepæl i byggeprocessen på Kronløbsøen i Nordhavn. Grundvandet er sluppet efter næsten 2 års grundvandssænkning.

Byggeriet af Kronløbsøen i Nordhavn skrider planmæssigt frem, og har rundet en vigtig milepæl, der markerer, at projektet er lidt over halvvejs i mål. NCC har siden januar 2020 oppumpet omtrent 1,8 millioner m3 vand for at holde vandet omkring Kronløbsøen 12 meter under havniveau. Nu har byggeriet stået sin prøve, da der er slukket for de pumper, der holder vandet ude fra byggegruben.

”Når man bygger en kælder under vandets overflade, skaber man en massiv opdrift, men vi har efterhånden etableret så meget tyngde i byggeriet og sikret øen med over 700 jordankre, at den store parkeringskælder, som udgør fundamentet for hele øen, ikke ”flyder op”, når grundvandet slippes,” siger Claus Munk, produktionsdirektør i NCC Building, og fortsætter:

”Vi har lavet en dobbelt vandtætning ved at bruge vandtæt beton og en tættende membran på kælderydervæggene, så konstruktionen kan stå imod vandet.”

Vandet ledes tilbage i jorden

En vigtig del af grundvandssænkningen er reinfiltrationsprocessen, hvor det oppumpede vand ledes tilbage i jorden. Vandpumperne er automatiserede og kan styres online således, at man kan måle og føre opsyn med vandstanden, der langsomt vil stige til sit sædvanlige niveau.

”Når vi leder vandet tilbage i jorden med reinfiltration, beskytter vi bl.a. nabobygninger mod sætningsskader og sørger for, at vi ikke forurener grundvandet,” siger Nathalie Lückstädt, projektleder i NCC Hercules.

Derfor har NCC i hele perioden overvåget grundvandet både inden- og udenfor øen, samt udtaget og analyseret over 300 separate vandprøver fra området.

”Vi har udvekslet data med andre omkringliggende projekter, netop fordi vi har fået så stor en database efter at have målt og dokumenteret vandstand og vandkvalitet over så lang en periode”, siger Nathalie Lückstädt.

Over 95% af det oppumpede vand er ledt tilbage i jorden gennem i alt en km reinfiltrationssystem, og kommunen har været med på sidelinjen hele vejen. Nu venter der et større oprydningsarbejde efter den omfattende grundvandssænkning, som forventes at vare året ud, og sideløbende påbegyndes facadelukning, tagkonstruktion og indvendig aptering.


Grundvandssænkning bliver et fokusområde for Hercules Fundering
Hercules Fundering gør grundvandssænkning til et selvstændigt kerneområde og opruster med nye kræfter for at udvide sine markedsandele

Hercules Fundering, som er en del af NCC, arbejder med fundering til alle typer projekter inden for byggeri, anlægsarbejder og havneprojekter. Nu øger forretningsenheden sit fokus på grundvandssænkning (GVS) for at følge med den positive udvikling på området.

”Grundvandssænkning har altid været en spidskompetence i Hercules Fundering. Nu sætter vi mere damp under kedlerne, fordi vi ser en mulighed for at styrke vores position inden for området. Derfor er GVS også blevet et selvstændigt kerneområde i Hercules Fundering på niveau med vores øvrige kerneområder,” siger Jesper Schack Fønss Bach, direktør i Hercules Fundering.

Klar til det jyske marked

Hercules Fundering udfører alle type opgaver i forbindelse med sænkning af grundvand og har opnået stor erfaring om de geologiske forhold i særligt den Københavnske undergrund. I det hele taget har forretningsenheden rigtig godt fat i det Københavnske marked og udfører GVS på nogle af landets største og mest komplekse byggeprojekter, heriblandt Kronløbsøen i Nordhavn, hvor der bygges en underjordisk parkeringskælder i fire etager. Nu vender Hercules blikket mod den vestlige del af landet, hvor forretningen ser gode muligheder for at styrke sin position.

”Vi ser en stigende efterspørgsel på GVS i Jylland i takt med, at der opføres flere og flere byggeprojekter – særligt omkring Aarhus. Hercules er allerede en kendt spiller i Aarhus, og den position skal vi selvfølgelig bruge i arbejdet med også at vinde flere GVS-projekter. Målet er, at vi skal nå en markedsandel på 20 procent inden for grundvandssænkning samlet set. Det svarer til samme niveau som vores øvrige kerneområder i Hercules”, siger Jesper Schack Fønss Bach.

Han fortæller, at Hercules Fundering det seneste halve år har arbejdet med at geare forretningen til at kunne håndtere flere GVS-projekter i fremtiden – blandt andet ved at skabe en fagligt tungere og større grundvandsafdeling.

Opruster med stærk profil

Til at stå i spidsen for at drive de fremtidige GVS-projekter i Hercules Fundering, er det lykkedes at tiltrække projektleder Jan Jensen, som har 27 års erfaring inden for geoteknik og grundvandssænkning, og som gennem sin karriere har arbejdet på en lang række af de største og mest komplekse GVS-projekter i Danmark.

Selv fortæller Jan Jensen, at han er kommet godt fra start i Hercules og ser frem til et nyt kapitel i sin karriere:

”Skiftet til Hercules er et udtryk for et stort ønske om at være med til at opbygge et GVS-team med stærke værdier og høj faglighed. Jeg har igennem længere tid fulgt Hercules’ imponerende udvikling, og jeg er tiltrukket af, at Hercules nu ønsker at bygge videre på et område inden for netop min kernekompetence. Mine primære opgaver bliver at få sat det rigtige hold, levere høj kvalitet og sikre, at vores grundvandsafdeling hele tiden udvikler sig, så vi kan blive ved med at være en attraktiv samarbejdspartner.” siger Jan Jensen, projektleder i Hercules Fundering, Grundvandssænkning.

Også Jesper Schack Fønss Bach er optimistisk omkring fremtiden:

”Det er en stor gevinst for Hercules Fundering, at vi har fået Jan med ombord. Vi har en utrolig stærk grundvandsafdeling og råder over moderne specialudstyr til opgaver inden for GVS. Det er jeg sikker på vil vække positiv opsigt i markedet – både på kundesiden, og også i arbejdet med at tiltrække endnu flere dygtige medarbejdere til Hercules”, siger Jesper Schack Fønss Bach.


Pihl & Søn A/S vinder totalentreprisen på byggeprojektet Redmolen Spidsen
Pihl & Søn A/S har underskrevet kontrakten på PFA’s markante og ikoniske kontorbygning Spidsen på Redmolen, som er en del af Nordhavnens nye by- og erhvervsområde. Det er en stolt totalentreprenør, der nu skal i gang på den unikke beliggenhed.

Et tværgående og værdiskabende samarbejde - sammen står vi stærkere og skaber bedst værdi
Pihl har fra start haft et godt og konstruktivt samarbejde med PFA, hvor der er blevet lyttet til hinanden. Forløbet frem til kontraktindgåelsen har været yderst positivt, og alle mand ser nu frem til at komme i gang med projektet og fortsætte det gode samarbejde.

”Efter et rigtig godt og konstruktivt forløb om kontrakten ser vi nu frem til at komme i gang med at bygge et yderst flot kontorbyggeri på en unik beliggenhed. Vi vil gøre vores absolut bedste til at leve op til PFA´s tillid og ser frem til et fortsat godt samarbejde med PFA, rådgiverne og vores øvrige samarbejdspartnere. Vi er stolte over, at også PFA som bygherre har set fordelen ved os,” siger de to administrerende direktører, Halldór P. Ragnarsson og Hans Anker Nielsen i henholdsvis Pihl & Søn A/S og LM Byg A/S.

I Pihl er man af den overbevisning, at et tværgående samarbejde er nøglen til succes og ser det derfor som en klar fordel, at bygherren har samlet hele projektholdet i kontorfællesskabet på Sluseholmen, hvor de allerede er flyttet ind i takt med den underskrevne kontrakt.

Hos PFA deler ejendomsdirektør Michael Bruhn også glæden over, at der nu er indgået en aftale i forbindelse med opførelsen af den 30.000 m2 store kontorbygning på spidsen af Redmolen i Københavns Nordhavn.

”Vi er meget tilfredse med, at vi er blevet enige med Philkonsortiet om en aftale angående totalentreprise på vores attraktive grund på spidsen af Redmolen i Københavns Nordhavn. Vi ser frem til samarbejdet og glæder os over, at vi nu er kommet et skridt nærmere, at vi kan slå dørene op til denne helt unikke kontorejendom på en af Københavns fineste adresser,” siger ejendomsdirektør i PFA, Michael Bruhn.

Bygningen, der ventes at stå klar til indflytning i foråret 2023, vil fungere som et moderne flerbrugerhus med plads til mere end 20 lejere og vil indeholde lejemål fra ca. 700 m2 og opefter. Der er allerede på nuværende tidspunkt indgået kontrakt med en ankerlejer, som lejer i alt 13.000 m2.

Pihl – et stærkt fundament

Pihl samarbejder om opgaven gennem Pihlkonsortiet bestående af virksomhederne Pihl & Søn A/S, LM Byg A/S og M.J. Eriksson A/S. Pihlkonsortiet er etableret til at kunne håndtere store totalentrepriser af enhver art inden for nybyggeri.

Virksomhederne har hver sit speciale og i konsortiesammenhæng hver sit ansvarsområde;
- M.J. Eriksson A/S udfører i egenproduktion jord og kloakarbejder, funderingsarbejder, byggegrubeindfatninger, grundvandssænkning og øvrige anlægsarbejder.
- LM Byg A/S udfører i egenproduktion råhusarbejder, herunder betonarbejde, elementmontage, stålarbejder og elementleverance.
- Pihl & Søn A/S tager sig af overordnet planlægning, projekt- og projekteringsledelse samt styring af lukning, installationer og aptering.

Med et samlet hold bestående af dygtige specialister inden for anlægsarbejder, råhusarbejder og styring af totalentrepriser, har Pihl skabt et stærkt fundament.