Jordbundsundersøgelser

En jordbundsundersøgelse er af meget stor betydning, når man ønsker at opføre en ny bygning. Formålet med en jordbunds-undersøgelse er at beskrive jordens styrke og sammensætning. En jordbundsundersøgelse udføres af en geotekniker, der med et jordbor borer ned i jorden og samler jord for analyse i laboratoriet.

Leverandører af og viden om jordbundsundersøgelser:


Andreasen & Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 98 14 32 00
E-mail: post@aogh.dk

www.aogh.dk

Kompetencer: Fundering, Geoteknik, Ingeniører, Jordbundsundersøgelser, Miljøsanering, Vibrationsmåling

Læs mere om Andreasen & Hvidberg A/S


Arkil A/S - Grundvandssænkning

Geminivej 5-7
2670 Greve
Tlf.: 2372 7069

Mossvej 2A
8700 Horsens
Tlf.: 4033 8227

www.arkil.dk/grundvandssænkning

Vi er kompetente samarbejdspartnere inden for overpumpning, tunnelering, pilotering, spunsning, forankring, efterfundering, stabilisering og in situ oprensning af forurenet jord.

Læs mere om Arkil A/S – Grundvandssænkning


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


Uretek

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: +45 70203301
E-mail: info@uretek.dk

www.uretek.dk

Kompetencer: Borede fundamenter, Efterfundering, Fundering, Punktfundering, Skruefundamenter, Bæredygtigt byggeri, Geoteknik, Industrigulve, Jordbundsundersøgelser, Jordarbejde, Jordboring, Punktfundering

Læs mere om Uretek


Mere viden om jordbundsundersøgelser:

På baggrund af en jordbunds-undersøgelse kan jordens bæreevne beregnes og fundamenterne dimensioneres.

Definitionen på en jordbundsundersøgelse er en undersøgelse af jordens fysiske og/eller kemiske egenskaber. Permanente egenskaber kan være jordens tekstur, såsom indhold af ler, silt og sand, og vandholdende evne, som benyttes ved bonitering og i planlægning. Jordens surhedsgrad og gødningstilstand er vigtige og foranderlige dyrkningsfaktorer, som bestemmes ved en kemiske analyser. I geotekniske undersøgelser belyses jordbunds-, miljø- og grundvandsforholdene på byggegrunde, så en konstruktion kan funderes sikkert og økonomisk. Jordbundsundersøgelser opdeles i tre hovedtyper: indledende undersøgelser, projektundersøgelser og kontrolundersøgelser.

I de indledende undersøgelser fremskaffes relevant forhåndsviden om grunden ved arkivsøgning, gennemgang af kort mv. En gennemgang af grundens historie er specielt vigtig for at klarlægge en evt. forurening.

Projektundersøgelser er de egentlige jordbundsundersøgelser, der normalt inddeles i placerings-, parameter- og optimeringsundersøgelser. Ved placeringsundersøgelser udføres enkelte geotekniske boringer for at vurdere funderingsforholdene i lyset af forhåndsoplysningerne, således at en hensigtsmæssig placering af konstruktionen på grunden kan vælges. Parameterundersøgelser er detaljerede undersøgelser, som på basis af boringer, mekaniske og geofysiske sonderinger samt feltforsøg skaffer kendskab til alle betydende jordlag og disses styrke-, strømnings- og deformationsegenskaber. Ved geotekniske boringer fremskaffes prøver af jorden fra relevante dybder. I borehullet kan der udføres en række geotekniske og geofysiske forsøg til bedømmelse af jordens stivhed, styrke og gennemstrømmelighed. Jordbundsforholdene bestemmer boremetoden, der kan variere fra blot at få jorden op fra hullet til lange, intakte kerner af jord. Den geologiske beskrivelse af jorden og resultaterne fra forsøg på grunden suppleres efter behov med forsøg i laboratoriet til klassifikation af jorden samt mere avancerede forsøg til bedømmelse af de mekaniske og hydrauliske egenskaber. Optimeringsundersøgelser udføres for at forfine og detaljere de allerede opnåede resultater, så funderingsprojektet kan optimeres økonomisk. Under byggearbejdet skal projekteringsforudsætningerne verificeres, og det sker ved hjælp af kontrolundersøgelser. I praksis er der et vist overlap mellem de forskellige undersøgelser. På basis af jordbundsundersøgelserne udformes der endvidere planer for tilsyn, overvågning og vedligeholdelse af den færdige funderingskonstruktion.