Ståltove

Ståltove er mere elastiske end de enkelte tråde på grund af disses vikling i spiral. Der kan dog ikke fastlægges nogen elasticitetsmodul for helt tovet, da forholdet mellem den beregnede spænding og tøjningen ikke er konstant. Foruden den elastiske deformation må der regnes med en blivende forlængelse på 0,2-0,5% efterhånden som tovet bruges.

Leverandører af og viden om ståltove:


A/S Scanmarc

Høgevej 2-4
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 46 73 01 00
E-mail mail@scanmarc.dk

www.scanmarc.dk

Kompetencer: Stålwirer, rustftri stålwire, galvaniseret stålwire, plastbelagte stålwire, wirestropper, galvaniseret kæder, rustfri kæder, plastkæder, tilbehør til kæder, bolte, møtrikker, øjebolte, øjemøtrikker, surringsgrej, surringsstrammere, surringsbånd, rundsling, suringsringe, D-ringe og Ratchet Loadbinders, befæstning

Læs mere om A/S Scanmarc


Fyns Kran Udstyr A/S

Brændekildevej 37
5250 Odense SV
Tlf.: +45 70152015
E-mail: fku@fku.dk

www.fyns-kran.dk

Kompetencer: Donkrafte, Dynamometre, El-taljer, Faldsikring, Hydraulisk værktøj, Kraner, Kranservice, Kæder, Løftegrej, Rundsling, Sjækler, Spil, Stålwirer, Surringer, Taljer, Vakuumløft, Wirestropper, Løfteklo, Løftemagnet, Surring, Svingkran, Traverskran, LøfteudstyrLøfteåg, Alle produkter, Udlejning, Taljer, Løftestrop, Kraner, Løfte udstyr, Fald sikring, Lufttalje, Faldblok, Dynamometer, Løftepuder

Læs mere om Fyns Kran Udstyr A/S


NOS A/S

Overholm 7, Hatting
8700 Horsens
Tlf.: 7669 7070
E-mail: sales@nos-as.dk

www.nos-as.dk

Kompetencer: Løfteudstyr, løftegrej, surringer, stålwirer & tilbehør, løftekæder og tilbehør, sjækler og vantskruer, øjebolte og svirvler, tovværk og tilbehør, løftebånd, rundsling, kædetaljer, spil, løfteklør, magneter, hydrauliske donkrafte og tilbehør, pallegafler og løfteåg, faldsikringsudstyr, dynamometre og vandsække, ankre, ankerkæder og tilbehør, kabellægningsudstyr, sikkerheds og beskyttelsestape, anoder

Læs mere om NOS A/S


Mere viden om ståltove:

Ståltove (wirer)

At-meddelelse nr. 2.02.4
November 1995
Erstatter: September 1994

Baggrund
•Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.
•Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil.
•Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
Denne At-meddelelse giver vejledning om anvendelse af ståltove til bæremidler i hejse-, løfte- og transportredskaber og til anhugningsgrej.

Til slut i At-meddelelsen gives nærmere oplysning om forskellige typer af ståltove og deres opbygning m.v.

Ståltove skal anvendes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om tekniske hjælpemidler. Ud fra disse bestemmelser stilles efter Arbejdstilsynets praksis følgende krav:

Valg af ståltove

Der skal vælges ståltove, der er velegnede til formålet, så de kan anvendes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med leverandørens forskrifter.

Ståltove skal være så stærke, at de med den nødvendige sikkerhed (sikkerhedsfaktor) kan bære den størst tilladelige belastning. Attest herfor skal forefindes.

Sikkerhedsfaktoren er forholdet mellem tovets mindste garanterede brudstyrke og den størst tilladelige belastning. Normalt regnes med følgende sikkerhedsfaktorer:
•For kraner og taljer, samt for elevatorer og andre redskaber der løfter eller transporterer personer, gælder særlige bestemmelser for ståltovets styrke.
•Ståltove til kraner og taljer skal normalt have en sikkerhedsfaktor på 5.
•Ståltove til elevatorer og andre redskaber, der løfter eller transporterer personer, skal mindst have en sikkerhedsfaktor på 10 varierende op til 16 afhængig af type og antal bæretove.
•Ståltove til trækspil og lignende skal have sikkerhedsfaktor 4. Undtagelsesvis kan Arbejdstilsynet acceptere mindre sikkerhedsfaktor, fx når særlige omstændigheder kræver, at tovets vægt holdes nede.
•Ståltovsstropper (til anhugningsgrej) skal have sikkerhedsfaktor 5 og være mærket med størst tilladelige belastning, SWL eller WLL.

Ståltove til barduner (stående gods) og lignende skal have sikkerhedsfaktor 3. Ved kortvarig brug og under gunstige forhold kan sikkerhedsfaktoren være mindre, dog ikke under 2.

Eksempel på brug af sikkerhedsfaktor:
En strop til anhugningsopgave bliver belastet med 63,2 kN (6.320 kg). Stroppen skal da udføres af et ståltov med en mindste garanteret brudstyrke på 63,2 x 5 =316,0 kN.

Kroge, sjækler og lignende tilbehør, der monteres på ståltove, skal normalt have en sikkerhedsfaktor på 4 over for den mindste garanterede brudbelastning.

Kroge skal være forsynet med afhægtningssikring, fx ved anvendelse af sikkerhedskroge. Se i øvrigt At-meddelelse nr. 2.02.10 om anhugningsgrej og At-anvisning nr. 2.3.0.1 om indretning af hejseredskaber.

Brug

Ståltove må ikke overbelastes. De må ikke bruges til løft, hvis man er i tvivl om, at tovenes tilladelige belastning overskrides.

Når et nyt eller nyrenset og nysmurt tov er sat i fx en kran, skal det køres ud og ind nogle gange med moderat last, for at tovet kan sætte sig og "tilpasse sig forholdene". Smøremidlerne skal fordele sig jævnt i tovet, hvilket fuld last og stor hastighed kan forhindre. Chokpåvirkninger skal undgås, især i koldt vejr. I hård frost kan ståltove springe som glas. Ståltove, der lægges om skarpe kanter, skal beskyttes med et passende mellemlæg. Lad ikke ståltove falde fra stor højde, hvis de skal anvendes igen. Det kan beskadige tovene.

Ståltove må ikke udsættes for unødig skadelig kemisk påvirkning af fx syre, kalk, kunstgødning, skorstensrøg m.v. Eventuelle tovlåse skal efterspændes med jævne mellemrum, og altid efter den første belastning af en samling, se At-meddelelse nr. 2.02.5 om tovlåse. Defekte tovlåse eller tovsamlinger skal straks repareres eller fornys.

Der skal så vidt muligt altid bruges kovse i øjer på ståltove. Ståltovet skal spoles rigtigt op på hejsetromlen. Vindingerne må ikke krydse ind over hinanden.

Tovskiver skal løbe let, og skivernes rille (sporet) skal være uden gruber og passe til tovet. Tovskivers kanter skal være uden revner og hak, som kan skade tovet, og tovet må ikke løbe skævt ind på skiverne