Trækonstruktioner

Trækonstruktioner - Nåletræ til trækonstruktioner kan være visuelt styrkesorteret i henhold til DS/EN 1912 eller maskinelt sorteret i henhold til DS/EN 14081-1. Styrkeklassen ved trækonstruktioner er defineret i DS/EN 338 og kravene til CE-mærkning i henhold til DS/EN 14081-1.

Leverandører af og viden om trækonstruktioner:


DANSK TRÆFIBERISOLERING A/S


Tlf: 21 44 80 21
Mail: info@traefibersiolering.dk

www.traefiberisolering.dk

Kompetencer: Træfiberisolering, isolering, indblæst træfiberisolering, løsuld, bæredygtig isolering

Læs mere om DANSK TRÆFIBERISOLERING A/S


Kronospan ApS

Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
Telf.: .: 89 74 74 74
E-mail: novopan@novopan.dk

www.novopan.dk

Kompetencer: Gulvvarme, gulvplader til gulvvarme, klimagulve

Læs mere om Kronospan ApS


Mere viden om trækonstruktioner:

CE- mærket skal blandt andet indeholde styrkeklassen ved trækonstruktioner. I Danmark anvendes normalt styrkeklasserne C14-C30 ved trækonstruktioner.

Trækonstruktioner - Beregning

Denne anvisning behandler materialer til trækonstruktioner og beregning af sædvanlige elementer og konstruktioner. Denne anvisning behandler materialer til trækonstruktioner og beregning af sædvanlige elementer og konstruktioner. Anvisningen henvender sig til projekterende og ingeniørstuderende.

Anvisningen erstatter anvisning 193 fra 2000. Den nye anvisning har justeret en lang række formler og tabeller efter ændringer i normerne:
•Norm for trækonstruktioner (DS 413:2003) med tillæg 2 (2004)
•Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner (DS 409) med tillæg 1 (2003) og tillæg 2 (2004)

Anvisningen har et nyt afsnit om systemeffekter. Systemeffekter optræder i konstruktioner hvor svigt i de enkelte konstruktionsdele ikke nødvendigvis fører til svigt i den samlede konstruktion, og der derfor kan stilles lempeligere krav til de enkelte konstruktionsdele.

Den nye anvisning giver også en mere grundig behandling af spærkonstruktioners stabilitet, ligesom beregningsmetoderne for normalkraftpåvirkede konstruktionsdele er forbedret. Flere nye træbaserede produkter bliver også omtalt i anvisningen.

Præfabrikerede elementer er et yderst fleksibelt system af træbaserede elementer til tag, facade, væg og dæk. Alle elementløsninger lever på alle måder op til nutidens krav om kort byggetid, gennemarbejdet kvalitet og god økonomi. Træelementer kan tilpasses byggeprojektet i forbindelse med krav til bygningen samt materialer. I træelementer er der uanede muligheder med hensyn til spændvidder og udformninger.


Træ i Byggeriet – Man kan jo bygge alt i træ


04.mar 2020


Udover store klimagevinster rummer træ også mange byggetekniske fordele, der blandt andet åbner for helt nye arkitektoniske muligheder og et bedre indeklima. I Danmark er potentialet dog endnu uforløst, og tiden er derfor inde til, at vi lader træ vokse frem i byggesektoren, lyder opfordringen fra foreningen Træ i Byggeriet og arkitektvirksomheden Sangberg.

Træ udgør hovedingrediensen i nogle af verdens mest klima- og miljøvenlige byggematerialer. Træ kræver ikke en energitung bearbejdningsproces, det kan i vid udstrækning erstatte miljøbelastende materialer som cement og stål, og så absorberer og lagrer træ ovenikøbet CO2 gennem dets levetid – og lagringsprocessen fortsætter tilmed, når træmaterialer indgår i byggeri. Derfor kan træ komme til at spille en helt central rolle, når regeringens plan om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent frem mod 2030 skal realiseres.

Men udover de mange klimagevinster, man opnår ved at anvende træ i byggeriet, rummer træ også mange andre, ofte oversete fordele, lyder det fra næstformand Martin L. Petersen fra foreningen Træ i Byggeriet:

Træ rimer i høj grad på bæredygtighed, men også på knivskarpe æstetiske udtryk og et godt indeklima. Med undtagelse af fundamenter og større infrastrukturprojekter kan man jo bygge alt i træ, så længe man kender til de processer og byggemetoder, der knytter sig til de forskellige træsorter. Man kan nemlig i højere grad tilvirke træmaterialer, så de giver lige præcis det udtryk, man ønsker, siger han og fortsætter:

Flere træproducenter kan eksempelvis tilbyde mere end 1.000 kombinationsmuligheder af træprofiler. Og findes den ønskede profil ikke, kan der ofte findes en specialudviklet løsning. Det er nemlig muligt med træ.

Naturlig isolering

Ifølge Martin L. Petersen er træ også et effektivt isoleringsmateriale, som holder godt på varmen:

- Træ har en god isoleringsvirkning, der passer til enhver årstid. Det er et spørgsmål om den rette brug og konstruktion, fortæller han og fortsætter

Det skyldes, at træ i sig selv er isolerende grundet dets naturlige luftindhold, og det forhindrer kuldebroer i klimaskærmen. Den naturlige egenskab har man desuden benyttet til at lave træfiberisolering og papiruld, der har næsten samme isoleringsevne som syntetiske isoleringsmaterialer, men som til gengæld er langt mere klimavenlige, da de kræver et lavt energiforbrug at fremstille og samtidig lagrer CO2.

Æstetiske fordele

Hos arkitektvirksomheden Sangberg har man de seneste år udvidet sin portefølje af træbyggerier, som i dag udgør godt halvdelen af virksomhedens igangværende projekter. Ifølge ejer og kreativ direktør Jonas Sangberg rummer træ nemlig en række fordele:

Vi har en strategi om at bygge mere bæredygtigt, og derfor har det været oplagt for os at øge mængden af træ i vores projekter. Det har ikke altid været nemt, da den danske byggebranche er konservativ og læner sig meget op ad de traditionelle byggemetoder med beton og stål som de primære elementer. Men hvis man har et godt kendskab til byggemetoderne, rummer træ et utal af muligheder, siger han og fortsætter:

Først og fremmest er det et naturligt og utrolig smukt materiale, især hvis man bruger det på en moderne måde. Det fungerer eksempelvis godt i kontrast til andre byggematerialer, da træ har et meget levende udtryk. Men ligesom med huse i beton, kan man også skjule træmaterialerne, så det ikke er synligt, at det er et træhus, man træder ind i.

Fugtabsorberende materiale

Udover de mange arkitektoniske muligheder skaber træ også et godt indeklima. Ifølge en rapport fra organisationen reThink Wood absorberer og afgiver træ nemlig fugt, og det forbedrer blandt andet luftkvaliteten markant.

- Man kan tydeligt mærke, at pulsen falder, når man træder ind i en træbygning. Der er en helt anden stemning og en særlig luft. Det skyldes især, at træ kan tage fugt til sig efter de svingninger, der er i huset. Det kan således reducere mængden af CO2 og vandindhold i luften, og det forbedrer luftkvaliteten, som er en stor del af et godt indeklima. Derudover giver træ en rigtig god akustik, som også bidrager til den unikke stemning, der er i et træhus, fortæller Jonas Sangberg.

Han understreger, at træmaterialers fugtabsorberende egenskaber også øger risikoen for svamp. Det skal man dog ikke være bange for, så længe man benytter sig af de rette byggemetoder:

- Der kan være udfordringer ved at bygge i træ, ligesom der kan opstå problemer med andre bygningstyper. I dag er vi eksempelvis ved at rydde op i de byggefejl, der blev lavet i de fleste betonhuse fra 1950-60’erne. Modsat dengang har vi i dag bedre mulighed for at kigge mod udlandet, hvor de bygger mere og mere i træ. På den måde kan vi få et bedre kendskab til de processer, der danner fundamentet for et godt træbyggeri, og dermed reducere risikoen for byggefejl. Det er sådan set ikke raketvidenskab, slutter han.


Træ i Byggeriet – Byggeriets klimaudfordringer skal adresseres – Det er tid til, at træbyggeriet vokser i Danmark


12.dec 2019


Andelen af træmaterialer i byggeriet er paradoksalt nok faldet markant de seneste 10 år. I Norge og Sverige går det den modsatte vej blandt andet på grund af offentlige tilskud, der skal øge anvendelse af træ i byggeriet

I januar i år underskrev de nordiske stats- og klimaministre en erklæring, der blandt andet har til formål at fremme brugen af ​​bæredygtigt produceret træ, herunder i byggeri. Det vurderes, at træ kan være med til at mindske byggeriets CO2-aftryk med op til 60 procent, men alligevel er andelen af træ i dansk byggeri faldet markant de seneste 10 år:

- Der findes ikke præcise tal for, hvor stor en andel beton, stål, træ m.v. vi bygger med i Danmark. Men ud fra import- og eksporttal samt egen produktion i Danmark er det vores vurdering, at andelen af træ i byggeriet er faldet fra 12 til 8 procent de sidste 10 år. Det betyder, at byggeriets klimaeffekt stiger, og det er selvsagt ikke hensigtsmæssigt på et tidspunkt, hvor netop byggeriet skal gå nye veje for at reducere udledningen, siger bestyrelsesformand for interesseorganisationen Træ i Byggeriet, Martin Tholstrup.

Han påpeger, at det i landene omkring Danmark går den modsatte vej. I Norge har man indført et statstilskud, der tilgodeser anvendelsen af træ i byggeriet. Jo flere kubikmeter træ, der indgår, jo bedre bliver økonomien for bygherre:

- I Norge og delvist også i Sverige har man taget nye midler i brug for at fremme anvendelsen af træ i byggeriet. Det har fået den konsekvens, at den forholdsvis konservative byggebranche begynder at tænke i nyt og at substituere andre byggematerialer med træ, fortsætter Martin Tholstrup.

Han anerkender, at man i Norge og Sverige har helt andre traditioner for at bygge i træ. I Danmark har de tunge materialer tegl og beton været fremherskende, mens træbranchen er meget fragmenteret og dermed ikke har kunnet modstå de massive kampagner fra substituerende produkter, lyder forklaringen. Derfor har Træ i Byggeriet, som Martin Tholstrup repræsenterer, sat en forsigtig målsætning, der indebærer en fordobling af anvendelsen af træ i byggeriet frem mod 2030:

- Der er bred opbakning til regeringens klimamål, hvor Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 procent frem mod 2030. Det skal byggeriet som en stor CO2-udleder naturligvis bidrage til, og her er en øget anvendelse af træ i byggeriet en lavt hængende frugt, vi let kan plukke. Her skal vi ikke vente på den teknologiske udvikling. Vi kan starte allerede i morgen, hvis der er tilstrækkelig motivation for det, pointerer han.


Teknologisk Institut – Træ skal tilbage til etagebyggeriet


17.sep 2019


Byggebranchen er en af de store CO2-udledere. Nyt EU-støttet, danskledet projekt skal undersøge mulighederne for mere brug af træ i etagebyggeriet, som kan være med til at reducere udledningen

Etagebyggeri af træ kan blive et af byggeriets væsentligste bidrag til at nedbringe CO2-udledningen. Nyt internationalt samarbejde skal få byggebranchen til at genopdage træ som byggemateriale. Således har Teknologisk Institut i samarbejde med en række internationale partnere netop vundet et stort EU-projekt, Build-in-Wood, med et samlet budget på 75 mil. kr. over fire år, der skal bidrage til at øge anvendelsen af træ i etagebyggeri.

- Vi er meget stolte over, at det lykkedes at vinde dette projekt i stærk konkurrence med store aktører fra skovtunge nationer som Sverige og Finland, udtaler projektkoordinator og centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut.

Udvikle kompetencer
- Det giver os nogle fantastiske muligheder for at arbejde langsigtet mod vores mål om at anvende mere træ i byggeriet. Vi kan udvikle egne kompetencer, og vi får derudover mulighed for både at manifestere vores centrale position inden for trækonstruktioner og -materialer i Danmark og at skabe en international profil på området, siger Niels Morsing.

Byggebranchen er en af Europas største CO2-udledere, og især når det gælder valg af byggematerialer, er der lavthængende frugter at plukke i form af CO2-besparelser ved at anvende mere træ i byggeriet. Derfor har EU set et behov for at udbyde et større innovations-projekt med henblik på at øge mængden af træ i byggeriet. Træ udgør nemlig i dag en forsvindende lille del af etagebyggeriet i Danmark og i Europa. Men træ har nogle væsentlige fordele med hensyn til C02-udledning, da det optager CO2, når det vokser og lagrer CO2 i materialet i bygningens levetid. Også de hjemlige politikere er ved at få øjnene op for fordelene.

Genopdage træ
En række barrierer hindrer i dag anvendelsen af træ i større skala i etagebyggerier. En af de væsentligste barrierer er forbundet med tradition; at man i byggebranchen foretrækker velkendte løsninger i stål og beton, og derfor forbinder træbyggeri med høj risiko – ikke mindst i forhold til sikkerhed og økonomi. Projektets opgave er derfor at få byggebranchen til at genopdage træ som byggemateriale ved at udvikle mere standardiserede og industrialiserede løsninger til træbyggeri i flere etager og samtidigt dokumentere løsningernes miljømæssige, økonomiske, og sociale effekter.

- Vores mål er simpelthen at gøre træ til et naturligt og vidt udbredt materialevalg til bærende konstruktioner i etagebyggerier. I Build-in-Wood er målet ikke at bygge verdens højeste hus i træ, men derimod at opnå størst mulig klimaeffekt ved anvendelsen af træbaserede byggesystemer i byggerier med tre til otte etager, hvor det europæiske og ikke mindst det danske marked er størst", siger souschef Peder Fynholm, Teknologisk Institut.

Stigende behov for etagebyggeri
Med den stigende urbanisering i Europa og resten af verden, er der et stærkt stigende behov for etagebyggeri, og det giver et stort potentiale for at øge mængden af træ i byggeriet. For Europa som helhed er der estimeret et samlet behov for 1,6 millioner nye lejligheder – om året – frem mod 2050.

- Udenlandske erfaringer viser, at man kan bygge utroligt hurtigt med træ i forhold til andre materialer. Da trækonstruktioner samtidigt vejer væsentligt mindre end f.eks. konstruktioner i beton, mindskes behovet for lastbilstransport i byggefasen, og man kan bygge højere og dermed få flere etagemeter, i situationer hvor undergrunden stiller begrænsninger til bygningens vægt. Så der er ikke kun miljømæssige men også væsentlige økonomiske argumenter for at øge anvendelsen af træ i byggeriet, siger Peder Fynholm.

De 21 internationale partnere i projektet repræsenterer den samlede værdikæde fra skov til færdigt byggeri. Ud over udvikling af byggesystemer arbejdes der i projektet målrettet med brugerinddragelse og brancheinvolvering for at øge kendskabet til træhusbyggeri i byggebranchen, hos politikere og i samfundet generelt, hvor der er stor mangel på viden og erfaringer. Således vil en række byer og regionale områder i Europa blive involveret i projektet.

Projektet, Build-in-Wood, støttes af EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og løber i fire år frem til 2023.


SI-Modular: Bæredygtigt koncept til et modulbaseret system med I-bjælker af træ
Arkitekten Hans-Ludwig Stell fra Münster i Tyskland har udviklet et avanceret modulbaseret system med henblik på opførelsen af huse i en og to etager. Denne lette, hurtige og umiddelbart forståelige træ konstruktion, SI-Modular, er baseret på Metsä Woods Finnjoist® I-bjælker.

Hans-Ludwig Stell, managing partner hos Stellinnovation GmbH, fik til opgave at udvikle en hustype, der kunne bruges i forbindelse med udviklingshjælp, og som kunne samles så enkelt som muligt. SI-Modular systemet gør det muligt at bygge træhuse helt uden brug af søm og skruer, udelukkende ved hjælp af selvlåsende samlinger.

Moduler af I-bjælker kombineret med Kerto® LVL

“Jeg var arkitektonisk inspireret af stålkonstruktioner”, husker Hans-Ludwig Stell, ledende partner i Stellinnovation GmbH, “men vores arkitekt-team, udelukkede stålkonstruktioner til dette formål. I-bjælker fra Metsä Wood viste sig at være den optimale løsning.”

Konstruktionen af I-bjælken er samme princip som en I-profil i stål: OSB-pladen i midten adskiller top- og bundflangen, der løber parallelt. Sidstnævnte er lavet af den stærke Kerto-S i ét stykke og kan tåle en enorm tryk- og trækbelastning på permanent basis. Finnjoist® I-bjælken er et meget alsidigt produkt der opfyldte alle kravene til denne type hus.

Byg nemt med faste moduler

SI-Modular-systemet er baseret på en modul-konstruktion. Afstanden per modul er præcis en meter. Fem fag, dvs. fem meter, er den maksimale bredde, længden kan være et vilkårligt antal. Til visse formål, f.eks. pudsede facader, kan afstanden halveres ved at indsætte en mellemstolpe, der integreres i systemet.
På grund af den store bæreevne anvendes Metsä Wood I-bjælker til vægge, gulv og tag. I-bjælkerne fastgøres til de vandrette bundremme, der er forankret i gulvpladen.

Når væggene rejses, er de tværgående bjælker synlige. Skinnerne, samlingerne og forstærkningerne er lavet af bærende og afstivende Kerto-Q eller den formstabile Kerto-S. De forskellige træ-komponenter sættes sammen med præcise selvlåsende-samlinger, der selv falder i hak.

Takket være I-bjælkens formstabile egenskaber og nøjagtige tilskæring opstår der ikke fejl under monteringen, og desuden er konstruktionen meget stabil. Der skal kun bruges en hammer til samlearbejdet.
“Generelt kan man sige, at træ bevæger sig - men det er ikke tilfældet her!”, forklarer Hans-Ludwig Stell


Designboard – Epokegørende træprodukt erobrer det danske marked
Designboard oplever stor salgssucces med de gennemfarvede Valchromat-træplader, som nu også tilbydes i versioner med FSC-mærke

Et nyt innovativt træprodukt, der for to år siden blev lanceret som "Snedkerens nye drømmemateriale", er nu for alvor ved at få tag i det danske marked.
 
Det drejer sig om Valchromat, der populært sagt er en videreudviklet  MDF/træfiber-plade, som er gennemfarvet i hele pladens tykkelse. Denne unikke egenskab giver en række tidsbesparelser for alle de håndværkere, designere og virksomheder, der skal fremstille forskellige former for møbler og dekorationer i træ.
 
Firmaet Designboard, der er dansk importør af Valchromat fra Portugal, oplyser således, at omsætningen af dette produkt hidtil er steget med omkring 50 procent om året, og at forventningen til fremtiden er en endnu større vækst. Ifølge Jan Saabye, der er medejer af Designboard, bygger forventningen blandt andet på, at der nu er blevet etableret et stort og landsdækkende forhandlernet med hurtig og sikker levering, og at Designboard netop er blevet medlem af FSC og fremover også vil kunne tilbyde Valchromat-pladerne i versioner med FSC-mærke.
 
Valchromat er fremstillet af ekstremt små træfibre, der er tilsat organiske farver og efterfølgende bundet sammen via en speciel harpiksbehandling. Disse træfibre komprimeres til slut i processen, og resultatet er nogle meget homogene plader, der er resistente overfor fugt og har en høj fysisk slidstyrke. Pladerne har samme hårdhed og struktur i hele dybden, og de kan derfor bearbejdes med meget stor præcision ved eksempelvis udfræsning eller savning - uden at kanterne flosser og skal efterbehandles. Valchromat produceres i hele 10 forskellige farver og tilbydes i seks forskellige tykkelser.
 
Designboard har kontor og showroom i Søborg og tilbyder et bredt sortiment af nye innovative byggeprodukter, der giver designere, arkitekter, entreprenører, producenter, snedkere og gør-det-selv-folk nye muligheder og løsninger. Valchromat-pladerne lagerføres af grossisterne Rindom i Brøndby og Keflico i Støvring og kan bestilles i byggemarkeder og trælasthandler overalt i Danmark


Metsä Wood – Midlertidig markedshal af træ bliver et iøjnefaldende vartegn
Den karakteristiske nye bygning i Östermalm i Stockholm er en midlertidig markedshal, der blev bygget som en midlertidig løsning, mens den gamle markedshal skulle renoveres. Hvad ingen forventede var, at denne ”trækasse” skulle blive så populær og ende med at vinde Sveriges mest prestigefyldte designpris

Den gamle markedshal, som blev bygget i 1886, i Stockholm-bydelen Östermalm er kendt for den prestige, som dens historie har kastet af sig blandt de trofaste kunder. I 2012 stod dette velkendte mødested i Stockholms fineste bydel over for en nødvendig og omfattende renovering, og byen efterlyste bud på renoveringsprojektet Iværksætterne i markedshallen var nødt til at flytte ud i et par år.

Løsningen på denne udfordring var at opføre en midlertidig bygning lavet af Metsä Woods Kerto® LVL (lamineret finertømmer), så alle de tilbud, der var i den gamle markedshal, stadig var tilgængelige under samme tag. Efterfølgende kunne bygningen nemt tages ned og genanvendes et andet sted.
 
En 100 % midlertidig bygning lavet af bæredygtigt træ
Arkitektfirmaet Tengbom så potentialet i de usædvanlige omstændigheder. Som en del af renoveringsprojektet designede de konceptet med en midlertidig, modulbaseret træbygning, der kunne bygges ved siden af den gamle hal. Tengbom ønskede at fremme den bæredygtige konstruktion, og Kerto LVL var det ideelle materialevalg til dette formål.
“En standardløsning til en midlertidig bygning ville have været et stort telt med en aluminium- eller stålramme. Men denne løsning ville ikke have været i tråd med markedshallens prestigefyldte brand. Og det var det, vi ønskede at værne om”, siger hovedarkitekt Mark Humphreys.
Den midlertidige markedshal er faktisk en interessant kombination af træ, glas og plastic. Alle disse materialer er lette materialer, som er nemme at arbejde med og til at betale, hvilket gør dem til en optimal, midlertidig løsning. Selv om den arkitektonisk meget sofistikerede bygning godt kan se lidt rå ud ved nærmere eftersyn, blev missionen alligevel opfyldt, da disse prismæssigt overkommelige materialer giver et indtryk af nydelighed og eksklusivitet, ligesom området omkring bygningen.  
 
Innovative og brandsikre konstruktionsløsninger med Kerto LVL
Bygningens tagkonstruktion består af limtræsøjler og Kerto LVL-bjælker i en gitterkonstruktion, som udgør en stærk form, men får bygningen til at virke lettere og kræver mindre materiale. Taget over gitterkonstruktionen er lavet af krydsfinerbeklædning med lydabsorberende isolering fremstillet af træfibre. Akustikken er et af de mest vellykkede elementer i projektet.
Den plastic, der anvendes i bygningen, er multichannel-plastic med masser af luftlommer, hvilket giver materialet en rigtig god isoleringsværdi. Plasticdelene er helt præfabrikerede, og de er lufttætte, vandtætte og naturligt isolerede. Glasset i vinduerne er desuden isoleret glas.
En brandbeskyttende behandling af alle trædele betyder, at den midlertidige markedshal er brandsikret. Bjælkerne er malet med en transparent brandhæmmende belægning on-site, og krydsfineren i boder og på gulve har fået samme behandling. Gulvene og søjlerne blev beklædt med gipsplader i en højde på tre meter.
 
Midlertidig konstruktion blev en seværdighed
Den midlertidige markedshal i Östermalm blev en lys, moderne og meget imødekommende bygning med butikker og restauranter. Med de udvidede åbningstider har den tiltrukket nye besøgende uden at miste de faste kunder. Indtil videre har markedshallen haft over 55.000 besøgende om ugen – næsten dobbelt så mange som den gamle hal.
Renoveringen af den gamle markedshal er færdig i 2018. Stockholm kommune kan forsøge at finde et andet sted, hvor de kan bruge bygningen, eller man kan sælge den – bygningen kan dermed få et nyt liv


Metsä Wood – Byggeri med træ bekæmper klimaændringer gennem CO 2 -oplagring
Byggebranchen bidrager med op til 30 % af den årlige udledning af drivhusgasser på verdensplan, så den spiller en central rolle i reduceringen af klimaændringerne

At bygge med træ er en del af løsningen, da træ er det eneste byggemateriale, der oplagrer CO2. Træprodukter, som Kerto® LVL, har en forbavsende lille miljøpåvirkning i løbet af deres levetid og kan bruges i praktisk talt alle bygninger til at oplagre CO2.

En af de vigtigste måder at formindske klimaændringerne på er at finde nye metoder til opsamling af CO2 fra atmosfæren. Byggebranchen kan støtte disse positive udviklingstendenser ved at benytte byggematerialer i træ, der opsamler CO2 i hele deres levetid. Tømmer kan f.eks. fastholde ca. 1 ton CO2 pr. m3 træ.
“Træets tørmasse består af 50 % CO2, som fjernes fra atmosfæren og på den måde ikke bidrager til drivhuseffekten”, siger Matti Kuittinen, arkitekt og forsker ved Aalto Universitet.
“Når vi planlægger nye bygninger eller renovering af eksisterende bygninger, er vi nødt til at se på udledningerne over hele bygningens levetid”, fortsætter Dr. Frank Werner fra Frank Werner Environment & Development.

Træprodukter kan bruges i alle bygninger
Træbaserede materialer kan bruges de fleste steder i alle bygninger til at fastholde CO2 fra atmosfæren. På den måde kan arkitekter og entreprenører nå nogle ambitiøse mål for reduktion af CO2. Det største potentiale for oplagring af CO2 findes i eksterne vægge, etageadskillelser og tagkonstruktioner. Her er et eksempel: Et passivhus blev bygget til koldt klima med to alternative kombinationer af byggematerialer: et træskelet med træfiberisolering og et skelet af porebeton (aircrete) med EPS-isolering.
“Ved begge løsninger havde bygningens skal samme energieffektivitet. Udledningen af CO2 var imidlertid ca. 40 % lavere ved fremstillingen af træhuset. Desuden var mængden af atmosfærisk CO2, der er oplagret i træskelettet, næsten fire gange større end alternativet”, forklarer Matti Kuittinen.

Træ er klimavenligt i hele dets levetid – og bagefter
Da der kan oplagres store mængder CO2 i bygningers træelementer, er det vigtigt at sikre, at CO2-lagringen holder så længe som muligt. Lang levetid kræver godt design, fugtsikring under konstruktionen og god vedligeholdelse. Når træelementerne ikke længere bruges i bygningerne, kan de potentielt genbruges i andre produkter – på den måde fastholdes den atmosfæriske CO2. Efter omfattende genbrug kan træmaterialerne anvendes til produktion af bioenergi.
“Hvis eksisterende bygninger skulle opføres i dag, ville bæredygtige materialer spille en central rolle. Det er muligt at gennemføre en revolution med mere klimavenligt og bæredygtigt byggeri ved hjælp af avancerede grønne byggeprodukter. Resten er op til arkitekter og entreprenører”, afslutter Frank Werner.


Superwood vælger KTerhvervsbyg til opførelse af ny fabrikshal
Der er øget efterspørgsel på træ til Dansk byggeri. Superwood udvider nu sin produktion og KTerhvervsbyg er valgt til at opføre ny montagehal til træproducenten i Hampen

Træ hitter i disse år i moderne byggeri og vælges af mange arkitekter, når ny arkitektur skabes på tegnebrættet. Den øgede efterspørgsel på træ kan mærkes hos Superwood, som blandt andet leverer facadebeklædning i træ og anden udvendig træbeklædning. I kølvandet af den øgede efterspørgsel har Superwood brug for at udvide sin produktion. Derfor opfører KTerhvervsbyg nu en ny montagehal på 1.300 kvm til træproducenten i Hampen. Fra KTerhvervsbyg lyder det:
"Vi oplever en klar vækst inden for erhvervsbyggeri af denne type. Moderne erhvervsbyggeri skal kunne betale sig. Byggeriet til Superwood er et godt eksempel på, hvordan danske virksomheder i stigende grad sætter fokus på produktivitet og vækst, når de bygger nyt," udtaler Per Henriksen fra KTerhvervsbyg.

Der er for nylig afholdt rejsegilde på første etape af udvidelsen for Superwood den 9. december, og byggeriet forventes afsluttet i løbet af foråret 2017. Anden etape består i at udvide en eksisterende bygning på adressen.
KTerhvervsbyg har specialiseret sig i totalentrepriser til industri-, detail- og domicilbyggeri med fokus på effektiv projektstyring og byggeri af høj kvalitet til aftalt tid.


Knauf – Trækonstruktører i det nordlige Finland har efterhånden opdaget Knauf Insulations isolering
Målrettet salgsarbejde i nordlige Finland:

– Troværdighed skal være fortjent, siger Veijo Astikainen hos Puumerkki.
Puumerkkis enhed i Uleåborg har hele det nordlige Finland som sit arbejdsområde, fra Kajana-Kuusamo-Karleby-aksen og opefter. Den største kundegruppe i den nordlige del består af isenkramforretninger og forhandlere.
– Nogle af vores kunder er ganske små, fordi der fortsat er private isenkramforretninger her. Derfor er leverancerne undertiden ret beskedne, fortæller forhandler Veijo Astikainen.
Puumerkkis enhed i Uleåborg har repræsenteret Knauf Insulations produkter i et par år nu. Det er primært glasuld, der sælges til kunderne.
Astikainen fortæller, at det tog sin tid, før man fik overbevist kunderne om produktets pålidelighed, men nu er de begyndt at afprøve det. Det krævede dog et intensivt salgsarbejde. Her fik Puumerkki ifølge Astikaisen god hjælp af Knauf Insulations repræsentanter.
– De fulgte med på messer og kundebesøg, og Knauf ledte kunder hen til os. Der har også været masser af markedsføringsmateriale, fremhæver han.
– Derudover har Knauf et godt navn her.
Samarbejdet med Knauf Insulation fungerer perfekt ifølge Astikainen. – Leverancerne fungerer upåklageligt, tilgængeligheden er god, og derudover er der en god personlig kemi, slutter han.
Miljøvenlighed og forholdet mellem pris og kvalitet er et trumfkort
Der skal stærke argumenter til at overbevise kunderne om fordelene ved et produkt, de ikke kender. Ifølge Astikainen er det nemt at nde den slags argumenter, når man taler om isolering fra Knauf Insulation.
– De mest åbenlyse fordele er miljøvenlighed og forholdet mellem pris og kvalitet, siger han.
Nordpå er der altid brug for en lille snak, før der kan indgås en handel. Astikainen har bemærket, at kunderne nogle gange undrer sig over farven på ulden fra Knauf Insulation – den er hverken bleget eller farvet. Ulden i naturfarve adskiller sig så meget i udseende fra konkurrenternes blegede og farvede produkter, at man er nødt til at forklare forskellen.
– Jeg plejer at sige, at de andre uldfarver tilmed er brogede, men at denne her er naturligt brun uden unødvendig farvning eller blegning.
Telefonen holder skansen nordpå
Veijo Astikainen sidder det meste af arbejdsdagen bag rattet og tager på kundebesøg rundt om i Lapland, Kajanaland og det nordlige Österbotten.
Vi håndterer også kontakten med vores kunder telefonisk. At ringe ind er stadig den primære måde at bestille hos os.
– Al ære til de forskellige typer digitale salgskanaler i virksomheden, men her er telefonen stadig den mest udbredte kommunikationskanal. Måske ændrer det sig også efterhånden her, så kunderne begynder at foretage bestillinger over nettet, men indtil videre kommunikerer vi primært ansigt til ansigt med kunderne eller over telefonen, siger han.
Selv om Knauf har fundet vej ind til den nordlige region i Finland, forestår der stadig et stort salgsarbejde for Puumerkkis ti personer i det stærke team i Uleåborg.
– Salg er et arbejde, man aldrig bliver færdig med. Nogle gange har man succes, andre gange ikke.


Metsä Wood – Hurtigt byggeri med præfabrikerede træelementer
Brug af træelementer giver kortere byggetid. Det betyder mere rentable byggeprojekter og kortere forretningsperiode for investeringer

Arbejdshastigheden på byggepladsen holdes oppe , fordi anvendelsen af præfabrikerede elementer reducerer nogle af de mest almindelige risici på byggepladsen.

Anvendelse af præfabrikerede træelementer er en overraskende hurtigt metode til montering på byggepladsen. Op til 1500 m2 Kerto® LVL (lamineret finertømmer) tagplader kan f.eks. monteres på en enkelt arbejdsdag.
“Et eksempel på hurtigt byggeri er opførelsen af hovedkvarteret til firmaet Diesel-Benelux i Amsterdam. En meget stram tidsplan for byggeriet på kun 9 måneder betød, at man valgte Kerto LVL tagplader – under hvilke resten af byggeriet kunne færdiggøres til tiden,” fortæller Lambert van den Bosch fra Heko Spanten, der var underentreprenør med ansvar for trækonstruktionerne.                                                                                                             
Intelligent beskyttelse mod vejrliget på byggepladsen uden ekstra omkostninger
En af de vigtigste faser i byggeriet er at få etableret beskyttelse mod vejrliget på byggepladsen hurtigt, så vejr-relaterede risici elimineres. I dag er alternativerne til denne beskyttelse bl.a. anvendelse af hurtige byggemetoder, f.eks. med præfabrikerede elementer, eller at bygge i et telt.

Præfabrikerede træelementer skærmer byggepladsen nedenunder og giver en beskyttelse, der er langt bedre end de midlertidige løsninger – især når det gælder snedriver og kraftig vind.
“Ved at opsætte Kerto LVL tagelementer ved DB Schenker Finlands logistikcenter, fik man f.eks. et tag over hele bygningen på kun 15 dage. Det er samme tidsforbrug som ved rejsningen af et midlertidigt telt. Brugen af præfabrikerede tagplader sikrede, at det resterende arbejde kunne udføres i et beskyttet miljø uden yderligere omkostninger til midlertidig beskyttelse,” siger Matti Kuittinen, arkitekt og forsker fra Aalto Universitet.                            
Minimering af risikoen for ulykker
Når byggeriet udføres under kontrollerede forhold indendørs på præfabrikationsfabrikken, er der mindre risiko for ulykker og dermed forsinkelser på byggepladsen. Grunden er, at nogle af de farlige faser på selve byggepladsen ikke længere er nødvendige.
“Montering af klargjorte træelementer kan erstatte den potentielt farligere proces, hvor man skal bygge et tag af bjælker, plader og bitumen højt oppe i en ufærdig bygning. Ulykker på byggepladsen er naturligvis ikke hyppige, men hver og en af dem bør undgås,” afslutter Lambert van den Bosch.                                                                                    
Præfabrikation betaler sig på byggepladsen
Ifølge folk inden for byggebranchen, der er  blevet interviewet af McGraw-Hill Construction, havde næsten 70 % af de projekter, der benyttede præfabrikerede elementer, kortere tidsplaner, og 65 % havde lavere budgetter1. Kortere byggeperioder betyder hurtigere indtjening, men der er også  andre fordele, som bliver tydelige på byggepladsen.
“Brugen af præfabrikerede træelementer kan medvirke til at reducere andre ulemper betragteligt, f.eks. aflæsning af byggematerialer i nabolaget og mængden af affald på bygepladsen samt behovet for at transportere det,” tilføjer Matti Kuittinen.                                                                                                                             
Hurtige facts
- Præfabrikation betaler sig: 70 % af projekterne havde kortere tidsplaner, og 65 % havde lavere budgetter.
- Op til 1500 m2 Kerto® LVL tagplader kan monteres på 1 arbejdsdag.
- Ved DB Schenker Finlands logistikcenter fik man et tag over hele bygningen på kun 15 dage med Kerto LVL  tagelementer.
- Med Kerto LVL tagplader kunne firmaet Diesel-Benelux overholde deres stramme tidsplan for byggeriet på 9    måneder.