Varmemålere

En varmemåler benyttes til udgiftsfordeling i vandbaserede fjernvarme- og centralvarmeanlæg med flere brugere. I fjernvarmeanlæg benyttes en varmemåler, som måler den leverede varmeenergi til hver ejendom, som er tilsluttet.

Leverandører af og viden om varmemålere:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Flamco Danmark

Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde
Tlf.: +45 44 94 02 07
E-mail: info@flamco.dk

www.flamcogroup.com

Kompetencer: Ekspansionsbeholdere, Ventiler, Fittings, Varme og køle teknologi, Indregulering, Snavsudskiller, Varmtvandsbeholder, Vandmålere, Varmemålere, Blandeventiler, Kuglehane, Kugleventiler, Sikkerhedsventiler, Strengreguleringsventiler, Trykregulatorer

Læs mere om Flamco


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
E-mail: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


Mere viden om varmemålere:

Den leverede varmemængde beregnes på grundlag af måling af vandtemperaturen i såvel det leverede vand som det returnerede vand samt af den gennemstrømmende vandmængde.

Hvad siger loven om individuel måling af varmeforbruget?

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling1)
I medfør af § 4 A, § 28, stk. 4, § 30, stk. 2, og § 31, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 640 af 12. juni 2013, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner m.v.
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens forbrug af el, gas, koldt vand, varmt vand, varme eller køling.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter også udskiftning af eksisterende målere.
Stk. 3. Målerne skal anvendes til måling af forbruget. Betaling til forsyningsvirksomheden skal ske efter det målte forbrug, for så vidt angår den del af betalingen, der er forbrugsafhængig.
Stk. 4. Ved fordelingsmåling forstås i denne bekendtgørelse, at for ejendomme, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder, hvor betaling til forsyningsvirksomheden sker fælles for ejendommen, fordeles forbruget mellem de enkelte bolig- eller erhvervsenheder efter det på fordelingsmålere registrerede forbrug. Ved afregningsmåling forstås, at den enkelte bolig- eller erhvervsenhed betaler direkte til forsyningsvirksomheden.
Stk. 5. Ved varmeenergimålere forstås forbrugsmålere, der måler varme afgivet af en væske og som tilføres den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 6. Ved varmefordelingsmålere forstås fordampningsmålere eller elektroniske målere, som registrerer den forholdsmæssige varmeydelse fra radiatoroverflader i forbrugsenheder, og hvor målingen danner grundlag for fordeling af varmeudgifter.
Stk. 7. Bygninger, der opvarmes med luftvarme eller køles med luft, er undtaget fra individuel måling af varme eller køling.
Stk. 8. De installerede målere til måling af forbrug af el, gas, koldt vand, varmt vand, varme og køling, jf. §§ 3-7 og § 10, skal være i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens regler om måleteknisk kontrol med målere.
Bygninger og enheder
§ 2. Bekendtgørelsen gælder for alle bygninger uanset deres anvendelse og omfatter både nybyggeri og bestående bebyggelse.
Stk. 2. Med nybyggeri forstås i denne bekendtgørelse byggearbejder, hvor ansøgning om byggetilladelse er indsendt til kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvor andet ikke fremgår af denne bekendtgørelse forstås med bestående bebyggelse alle øvrige bebyggelser/bygninger, som ikke er at betragte som nybyggeri.
Stk. 3. Bekendtgørelsens bestemmelser om bygninger omfatter også ejendomme, der er udstykket efter lov om ejerlejligheder.
Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om boligenheder omfatter beboelseslejligheder med eget køkken med indlagt vand og afløb.
Stk. 5. Bekendtgørelsens bestemmelser om erhvervsenheder omfatter sammenhængende arealer i en erhvervs- eller institutionsbygning, hvortil der er særskilt adgang, uanset om arealet er opdelt i henhold til lov om ejerlejligheder.
Stk. 6. Erhvervsenheder, der alene har opvarmning og elforbrug af hensyn til procesformål, f.eks. transformerstationer og lignende, er undtaget fra bestemmelserne om individuel måling.
Stk. 7. Bygninger, som har opnået fritagelse i medfør af § 14 i bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme, er ikke forpligtet til at ansøge om fritagelse på ny.
Individuel måling af el
§ 3. I nybyggeri og i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af el i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Individuel måling af gas
§ 4. I nybyggeri og ved nyinstallering af gasinstallation i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af gas i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af gas i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.
Stk. 3. I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder, der opvarmes fra en varmecentral, skal der installeres målere til afregningsmåling af forbruget af gas på leveringsstedet.
Individuel måling af koldt vand
§ 5. I nybyggeri skal der installeres målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning på ejendomsniveau. I nybyggeri skal vandinstallationen endvidere forberedes til installering af målere til måling af forbruget af koldt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis der installeres målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 3. I bestående bebyggelse skal der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed forberedes installering af målere til måling af forbruget af koldt vand fra vandleverandøren i enheden.
Individuel måling af varmt vand
§ 6. I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationen i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.
Stk. 3. I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand for varmtvandsinstallationen som helhed.
Stk. 4. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis der installeres målere til måling af det samlede forbrug af vand, og målere til måling af det samlede forbrug af varme til opvarmning og varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Individuel måling af varme
§ 7. I nybyggeri og ved nyinstallering af varmeanlæg i bestående bebyggelse skal der installeres varmeenergimålere til måling af forbruget af varme i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der installeres varmeenergimålere eller varmefordelingsmålere til måling af forbruget af varme i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 3. I bestående bebyggelse skal der ved udskiftning af målere eller målersystem installeres varmeenergimålere fremfor varmefordelingsmålere, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.
Stk. 4. I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder opvarmet med fjernvarme og i varmecentraler, der betjener flere bygninger, skal der installeres målere til afregningsmåling af forbruget af varme på leveringsstedet.
Afregning af varme
§ 8. Til afregning over for forsyningsvirksomheden kan anvendes varmeenergimålere eller volumenmålere.
Stk. 2. For bygninger, der består af flere bolig- eller erhvervsenheder, skal mindst 40 pct. af den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsomkostningerne afregnes efter fordelingsmåling.
Korrektion for yderligt beliggende bolig- eller erhvervsenheder
§ 9. Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages, eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres og dette har væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget.
Stk. 2. Korrektion efter stk. 1 kan undlades, hvis der ved fastsættelse af leje eller salgspris for den pågældende bolig- eller erhvervsenhed er blevet taget hensyn til det forøgede varmetab. Korrektion kan endvidere undlades, hvis den efter en konkret vurdering af forholdene i bygningen ville være unødvendig eller meget omkostningskrævende.
Stk. 3. Korrektion efter stk. 1 kan foretages i den del af betalingen, der er forbrugsafhængig, eller i den del, der er forbrugsuafhængig, eller i begge dele.
Stk. 4. Korrektionen skal foretages på grundlag af en eksisterende varmetabsberegning. Hvis denne ikke findes, kan korrektionen foretages på grundlag af størrelsen af radiatorerne i den pågældende bolig- eller erhvervsenhed. Er der sket forandringer i bygningen, der har haft væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget, kan korrektion også ske på grundlag af erfaringsdata fra tidligere år eller fra sammenlignelige ejendomme.
Stk. 5. Stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for bebyggelse, hvori der før 1. februar 1997 er installeret målere til måling af varmeforbruget i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Individuel måling af køling
§ 10. I nybyggeri og ved nyinstallering af køleanlæg i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af køling i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af køling i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.
Stk. 3. I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder kølet med fjernkøling og i kølecentraler, der betjener flere bygninger, skal der installeres målere til afregningsmåling af forbruget af køling på leveringsstedet.
Undtagelser
§ 11. Følgende bygninger kan fritages for at overholde en eller flere af bestemmelserne i §§ 3-10:
1) Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger der er omfattet af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer.
2) Kolonihavehuse.
3) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.
4) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.
5) Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.
Administrative bestemmelser
Ansvarsforhold og straf
§ 12. Det påhviler ejendommens ejer at installere målere efter foranstående bestemmelser og at foretage korrektion efter § 9. For ejendomme, der er udstykket efter lov om ejerlejligheder, påhviler forpligtelsen ejerforeningen. For andelsboliger påhviler forpligtelsen andelsboligforeningen.
Stk. 2. Den, der overtræder stk. 1, straffes med bøde.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Undtagelser, korrektion og klageadgang
§ 13. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for kravene om måling af el, gas, vand, varme og køling i en bygning omfattet af § 11 og kan fritage bygningen for at overholde en eller flere af bestemmelserne om individuel måling i §§ 3 – 10, jf. § 11. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse på grundlag af en konkret vurdering af forholdene i bygningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan midlertidigt fritage en bygning for at overholde en eller flere af bestemmelserne om individuel måling i §§ 3-10, jf. § 11, i forbindelse med væsentlige ombygningsarbejder eller i forbindelse med udskiftning af samtlige målere, i større bebyggelser, hvor udskiftningen strækker sig over en længere periode.
Stk. 3. Udskiftning i forbindelse med kontrol af målere efter Sikkerhedsstyrelsens regler er omfattet af stk. 2.
Stk. 4. Ansøgning om fritagelse efter § 11 indsendes af ejendommens ejer, ejerforening eller andelsboligforening til kommunalbestyrelsen med en redegørelse for de forhold i bygningen, som begrunder ansøgningen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 og 2 kan påklages efter reglerne i byggelovens §§ 23 og 24.
§ 14. Spørgsmål om korrektion for yderlig beliggenhed efter § 9 kan af enhver af beboerne eller brugerne indbringes for kommunalbestyrelsen til afgørelse. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal foretages korrektion, på hvilket beregningsgrundlag korrektionen skal foretages, og hvilken korrektion der skal foretages.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan påklages efter reglerne i byggelovens §§ 23 og 24.
Gebyr
§ 15. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve gebyr for sin behandling af sager efter §§ 13 og 14.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne, gebyrstørrelsen og forfaldstid.
Stk. 3. Gebyr efter § 15 betales af den beboer eller bruger, som har indbragt spørgsmålet om korrektion for kommunalbestyrelsen til afgørelse. Får beboeren eller brugeren helt eller delvist medhold, betales gebyret dog af ejendommens ejer, ejerforening eller andelsboligforening. Gebyret omfatter hele ejendommen.
Ikrafttræden
§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juni 2014.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme.
Energistyrelsen, den 2. juni 2014


Radiobaserede varmefordelingsmålere fra Techem
Optica Data - Radiobaseret fjernaflæsning kræver ikke adgang til det enkelte lejemål ved flytte- og årsaflæsning. Vi har med stor succes monteret mere end 14 mill. fjernaflæsningsmålere. Optica Data er en top moderne varmemåler, der registrerer det nøjagtige forbrug pr. radiator.

Optimal komfort for lejer og ejer

Optica Data tager både højde for radiatorens og rummets temperatur ved hjælp af to-føler princippet. Herved opnåes en optimal måling af varmeforbruget på den enkelte varmekilde. Dvs. at det kun er det reelle forbrug, som bliver registreret. Solindfald, brændeovne o.l. har således ikke indflydelse på tællerstanden.

Tællerstanden på skæringsdatoen bliver automatisk gemt, således at aflæsningsperioden er ens for alle beboerne. På displayet kan den aktuelle tællerstand aflæses dvs. det akkumulerede forbrug siden sidste skæringsdato samt forbruget fra sidste regnskabsperiode.
Denne visning kan samtidig bruges som en aflæsningskvittering til lejeren.