UN-Numre

UN-Numre

UN-numre, også kendt som UN-identifikationsnumre, bruges til at identificere farlige stoffer og genstande under transport. Disse numre er tildelt af De Forenede Nationers Komité for Transport af Farligt Gods og anvendes internationalt. Formålet med UN-numre er at sikre sikker håndtering, opbevaring og transport af farlige materialer.

UN-numre består af fire cifre og følger en systematisk klassifikation. De hjælper med at identificere specifikke farer forbundet med hvert stof, såsom brandfare, sundhedsfare eller miljøfare. For eksempel har benzin UN-nummer 1203, mens svovlsyre har UN-nummer 1830. Hvert UN-nummer ledsages af et transportdokument, der indeholder detaljerede oplysninger om stoffets farlige egenskaber og håndteringsinstruktioner.

01542,4,6-Trinitrophenol 0222Ammoniumnitrat 1001Acetylen
1005Ammoniak, vandfri 1006Argon 1009Haloner 10101,3-Butadien
1011Butan 1011Butan 1011F-gas 1011Isobutan 1013Carbondioxid
1016Carbonmonoxid 1017Chlor 1028Haloner 1032Methylaminer, gas
1033Dimethylether 1038Ethen 1040Ethylenoxid 1046Helium
1048Hydrogenbromid 1049Hydrogen 1050Hydrogenchlorid
1051Hydrogencyanid 1052Hydrogenfluorid 1053Hydrogensulfid
1061Methylaminer, gas 1062Methylbromid 1063Methylchlorid
1066Nitrogen 1067Nitrogendioxid 1070Dinitrogenoxid 1072Oxygen
1073Oxygen 1076Phosgen 1079Svovldioxid 1083Methylaminer, gas
1089Acetaldehyd 1090Acetone 1092Acrolein 1093Acrylonitril
1098Allylalkohol 1114Benzen 11201-Butanol 1120tert-Butylalkohol
1123n-Butylacetat 1123n-Butylacetat 1131Carbondisulfid
1136Stenkulstjære 1136Stenkulstjære 1143Crotonaldehyd
1145Cyclohexan 1146Cyclopentan 1148Diacetonealkohol
1148Diacetonealkohol 11501,2-Dichlorethen 1154Diethylamin
1155Diethylether 1160Methylaminer i vandig opløsning 11651,4-Dioxan
1170Ethanol 1170Ethanol 11712-Ethoxyethanol 11722-Ethoxyethylacetat
1173Ethylacetat 1175Ethylbenzen 11841,2-Dichlorethan
11882-Methoxyethanol 11892-Methoxyethylacetat 1192Ethyllactat
1193Methylethylketon 1198Formaldehyd 1206Heptan 1208n-Hexan
1208Hexanisomere 1212Isobutanol 1218Isopren 12192-Propanol
1220Isopropylacetat 1221Isopropylamin 1230Methanol 1231Methylacetat
1234Dimethoxymethan 1235Methylaminer i vandig opløsning
1243Methylformiat 1245Methylisobutylketon 1247Methylmethacrylat
1259Nikkelcarbonyl 1265Pentan 1265Pentan 1268Petroleumsether
1268Solventnaphtha 1268Ekstraktionsbenzin 1268Ekstraktionsbenzin

Flere UN-Numre:

1268Ekstraktionsbenzin 1268Krystalolie 12741-Propanol
12741-Propanol 1275Propanal 1276Propylacetat 12791,2-Dichlorpropan
1280Propylenoxid 1282Pyridin 1294Toluen 1296Triethylamin
1297Methylaminer i vandig opløsning 1297Methylaminer i vandig
opløsning 1297Methylaminer i vandig opløsning 1299Vegetabilsk
terpentin 1300Mineralsk terpentin 1300Mineralsk terpentin
1301Vinylacetat 13031,1-Dichlorethen 1307Xylen 1307Xylen
1334Naphthalen 1338Rødt phosphor 13442,4,6-Trinitrophenol 1381Hvidt
phosphor 1381Hvidt phosphor 1384Natriumdithionit 1385Natriumsulfid
1402Calciumcarbid 1402Calciumcarbid 1428Natrium 1463Chromtrioxid
1479Mangandioxid 1484Kaliumbromat 1485Kaliumchlorat
1490Kaliumpermanganat 1493Sølvnitrat 1495Natriumchlorat
1500Natriumnitrit 1547Anilin 1549Antimontrioxid 1593Dichlormethan
1595Dimethylsulfat 1604Ethylendiamin 1613Hydrogencyanid
1614Hydrogencyanid 1648Acetonitril 1660Nitrogenoxid 1662Nitrobenzen
1671Phenol 1680Kaliumcyanid 1689Natriumcyanid 1708o-Toluidin
1708m-Toluidin 1710Trichlorethen 1715Eddikesyreanhydrid 1744Brom
1750Chloreddikesyre 1751Chloreddikesyre 1754Chlorsulfonsyre
1755Chromtrioxid 1755Chromtrioxid 1779Myresyre 1787Hydrogeniodid
1787Hydrogeniodid 1789Saltsyre 1789Saltsyre 1790Flussyre
1790Flussyre 1790Flussyre 1791Natriumhypochloritopløsning
1791Natriumhypochloritopløsning 1805Phosphorsyre 1813Kaliumhydroxid
1814Kaliumhydroxid 1814Kaliumhydroxid 1823Natriumhydroxid
1824Natriumhydroxid 1824Natriumhydroxid 1830Svovlsyre 1831Oleum
1836Thionylchlorid 1845Carbondioxid 1846Carbontetrachlorid
1848Propionsyre 1849Natriumsulfid 1872Blydioxid 1885Benzidin
1888Chloroform 1897Tetrachlorethen 1911Diboran 1915Cyclohexanon
1918Cumen 1942Ammoniumnitrat 1951Argon 1962Ethen 1963Helium
1965Propan 1966Hydrogen 1971Methan 1972Methan 1974Haloner
1977Nitrogen 1978Propan 1987Ethoxy-2-propanol 1991Chloropren
19932-Butanonoxim 2014Hydrogenperoxid 2015Hydrogenperoxid
2015Hydrogenperoxid 2023Epichlorhydrin 2029Hydrazin 2030Hydrazin
2030Hydrazin 2030Hydrazin 2031Salpetersyre 2031Salpetersyre
2031Salpetersyre 2032Salpetersyre 20472,3-Dichlorpropen
20471,1-Dichlorpropen 2054Morpholin 2055Styren 2056Tetrahydrofuran
2067Ammoniumnitrat 2073Ammoniakvand 2074Acrylamid 2076Cresol
2078Diisocyanatotoluen 2186Hydrogenchlorid 2187Carbondioxid
2197Hydrogeniodid 2201Dinitrogenoxid 2209Formaldehyd
2215Maleinsyreanhydrid 2215Maleinsyreanhydrid 2218Acrylsyre
2259Triethylentetramin 2261Xylenol 22613,5-Xylenol
2265N,N-Dimethylformamid 2289Isophorondiamin 2291Blychromat
2291Bly(II)oxid 2291Dibly(II)bly(IV)-oxid 2296Methylcyclohexan
2304Naphthalen 2312Phenol 23211,2,4-Trichlorbenzen 2325Mesitylen
2357Cyclohexylamin 23621,1-Dichlorethan 2389Furan
2398Methyl-tert-butylether 2426Ammoniumnitrat 2427Kaliumchlorat
2427Kaliumchlorat 2428Natriumchlorat 2428Natriumchlorat
2431o-Anisidin 2431p-Anisidin 2447Hvidt phosphor 2491Ethanolamin
2531Methacrylsyre 2579Piperazin 2587p-Benzoquinon 2644Methyliodid
26514,4′-Methylendianilin 2672Ammoniakvand
26843-(Diethylamino)-propylamin 26862-Diethylaminoethanol
2699Trifluoreddikesyre 2775Kobbersulfat 2789Eddikesyre
2790Eddikesyre 2790Eddikesyre 2796Svovlsyre 2809Kviksølv
2810Glutaraldehyd 2811Thiourinstof 2820Smørsyre 2821Phenol
2821Phenol 28311,1,1-Trichlorethan 2862Divanadiumpentaoxid
2984Hydrogenperoxid 3020Tributyltinoxid 3077Benzalkoniumchlorid
3077Cryolit 3077Kobbersulfat 3077Mangansulfat 3077Nikkelcarbonat
3077Nikkelsulfat 3077Hydroquinon 3077Zinkchromat 3077Zinkoxid
3077Nikkelsulfid 3082Dibutylphthalat 30821,2,4-Trimethylbenzen
3082Creosot 3082Benzalkoniumchlorid 3086Natriumdichromat
3086Kaliumdichromat 30921-Methoxy-2-propanol
3101Methylethylketonperoxid 3102Dibenzoylperoxid
3103tert-Butylhydroperoxid 3104Dibenzoylperoxid
3105Methylethylketonperoxid 3105Pereddikesyre
3105tert-Butylhydroperoxid 3106Dibenzoylperoxid
3107Dibenzoylperoxid 3107Pereddikesyre 3107Methylethylketonperoxid
3107tert-Butylhydroperoxid 3108Dibenzoylperoxid
3109Dibenzoylperoxid 3109Pereddikesyre 3109tert-Butylhydroperoxid
3145Nonylphenol 3250Chloreddikesyre 3253Natriummetasilicat
3257Bitumen 3257Kultjærebeg 3261Oxalsyre 3263Chloramin T
3267Diethanolamin 32722-Methoxy-1-methylethylacetat 3293Hydrazin
3294Hydrogencyanid 3318Ammoniakvand 33642,4,6-Trinitrophenol
3374Acetylen 3375Ammoniumnitrat 3412Myresyre 3412Myresyre
3413Kaliumcyanid 3413Kaliumcyanid 3413Kaliumcyanid
3414Natriumcyanid 3414Natriumcyanid 3414Natriumcyanid 3426Acrylamid
3430Xylenol 34374-Chlor-o-cresol 3451p-Toluidin 3453Phosphorsyre
3455Cresol 3455Cresol 3484Hydrazin 3495Iod

Cookie-indstillinger