Kalibrering

Kalibrering af måleudstyr omfatter for eksempel akkrediteret kalibrering af måleudstyr inden for blandt andet temperatur, fugt, tryk, og er med til at sikre, at måleudstyret måler meget præcist og inden for nogle meget små marginer Kalibrering af udstyr til trykmåling - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om Kalibrering:


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


Eupry ApS

Dortheavej 59, 3.
2400 København NV
E-mail: contact@eupry.com

www.eupry.com

Kompetencer: Dataloggere, Kalibrering, Kalibrering af måleudstyr, WFI datalogning, Eupry wifi temperaturovervågning, Trådløs temperaturmåling, Temperaturmåler, Årlig kalibrering, Trådløs temperaturlogger

Læs mere om Eupry ApS


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade, kvalificering, validering

Læs mere om Medico Support A/S


NORDIC ApS

Korskildelund 4
2670 Greve
Tlf.: 73 706 706
E-mail: info@nordic.nu

www.nordic.nu

Kompetencer: Målemaskiner, metrologi, positioneringsudstyr, encodere, impulsgivere, profilmåling, vibrationsmåleudstyr, maskinkomponenter, automatik, automation, strain-gauges, dcac-invertere, driftovervågningssystemer, el-motorer, elektronikkomponenter, elektronikkonstruktioner, elektronikmoduler, elektronikudvikling, elektronisk styring og automatik, elmotorer, invertere, kalibreringsinstrumenter, kalibreringssystemer, dybdemåling, kalibreringsudstyr, maskinovervågning

Læs mere om NORDIC ApS


Norsonic Danmark

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf: 71 96 12 10
E-mail: info@norsonic.dk

www.norsonic.dk

Kompetencer: Akustik, akustikløsninger, akustisk kamera, bygningsakustik, kalibratorer, lydtryksmålere, mulitikanalsystemer, måling af udendørsstøj, software, støjkilder, tilbehør, udendørsmikrofoner, vibrationsmålinger

Læs mere om Norsonic Danmark


Scherers Elektro ApS

Valhøjs Alle 171
2610 Rødovre
Tlf.: 44 84 37 38
E-mail: steffen@scel.dk

www.scherers-elektro.dk

Kompetencer: Elværktøj, håndværktøj, Reparation af el-værktøj og el-hydraulisk, udlejning, diverse test, måling og afprøvning, kalibrering, salg af værktøj og pumper

Læs mere om Scherers Elektro ApS


Tech Instrumentering

Axel Kiers Vej 44
8270 Højbjerg
Tlf.: 8739 2600
E-mail: info@tech.dk

www.tech.dk

Kompetencer: Niveaumåling, niveaumålere, dataloggere, display, flowmåling, kalibrering, flowmålere, temperaturmåling, trykmåling, viskositets måling, kalibrering af måleudstyr, kalibreringsudstyr, energimålere, analyseudstyr, ledningsevne, PH

Læs mere om Tech instrumentering


Teknologisk Institut
Kalibreringslaboratorier

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Tlf.: 72 20 20 00

E-mail: kalibrering@teknologisk.dk

web

Kompetencer: Kalibrering af måleudstyr, måleteknik, rådgivning, prøvning, kurserPræstationsprøvning og Ringkalibrering

Læs mere om Teknologisk Institut – Kalibreringslaboratorier


Tormatic AS

Skreppestadveien 24
3261 Larvik
Norge
Tlf.: +47 33 16 50 20
E-mail: info@tormatic.no

www.tormatic.no

Kompetencer: Dataloggere, Temperaturkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Strømforsyning (power supply), Trådløs kommunikation i Ex-områder, Sikkerhedsrelæer, Antenner, Radiomodemer, Signalomformere, Fjernbetjening (remote I/O), Overspændingsbeskyttelse, Trykafbrydere, Trykfølere, Tryktransmittere, Tryktransducere, Telemetri loggere, Kalibreringsudstyr, Tørblokkalibrator, Temperaturbad, Trykkalibrator, Loopkalibrator, Trykindikator, Trykregulering. Kalibreringsinstrumenter, Manometre, Niveaumålere, Flowmålere, Flowswitch

Læs mere om Tormatic AS


UniPoint A/S

Industriparken 19, Lind
7400 Herning
Tlf.: 97 17 57 77
E-mail: mail@unipoint.dk

www.unipoint.dk

Kompetencer: Flugtvejsskilte, Nødstrømsanlæg, Panikarmaturer, Sikkerhedsbelysning, Nødbelysning, Nødstrømsanlæg, Talevarslingsanlæg, kalibrering

Læs mere om UniPoint A/S


Vibrakustik ApS

Søndre Alle 34
3700 Rønne
Tlf.: 60 63 12 10
E-mail: mt@vibrakustik.dk

www.vibrakustik.dk

Kompetencer: Akustik, akustikløsninger, målemikrofoner, lydmålere, monitorering, software, dataopsamling, akustiske kameraer, tilbehør, kalibrering

Læs mere om Vibrakustik ApS


Kalibrering – introduktion

Alle måleinstrumenter ældes som følge af mekanisk, kemisk eller termisk stress, det er påvirkninger som betyder at de målte værdier ændrer sig med tiden

Dette kan ikke forhindres, men ved rettidig sammenligning med faste referencer kan effekten detekteres og de nødvendige tilpasninger foretages.

I dag er kalibrering af ​​måleinstrumenter en essentiel del af virksomhedernes kvalitetssikringsprogram og i yderste konsekvens kan det være relevant for sikkerheden på denne. Eksempelvis vil temperatur sensorer i den kemiske industri, der ikke giver korrekte værdier, kunne det resultere i en forkert styring af kemiske processer, hvilket i yderste konsekvens kan medføre eksplosionsfare på grund af overophedning.

Kalibrering - Verifikation eller justering?

Ved kalibreringen fastlægges sammenhængen mellem et måleinstruments visning og en referenceværdi, en sammenhæng der etableres op mod en ”master”, der er overvåget af et officielt organ (og som er sporbart til SI enhedssystemet). Resultatet af en kalibrering kan udtrykkes ved oplysning om de visninger instrumentet giver for de tilhørende referenceværdier. I mange tilfælde opgives også fejlvisningen på måleinstrumentet, som er givet ved forskellen på visningen på måleinstrumentet og referenceværdien.

Denne verifikation benyttes udelukkende til at bestemme kvaliteten af ​​de viste værdier og der foretages ingen indgriben i det testede måleinstrument. En verifikation er ofte gældende for en begrænset periode og gyldighedsperioden kan være fastsat ved lov.

Kalibrering forveksles ofte med justering. Ved justering foretages der et indgreb i det instrument der bliver testet, med det formål at indstille fejlvisningen til at være så tæt på nul som muligt. Justering er underlagt praktiske specifikationer f.eks. producentens anvisninger, krav om en standard for kvalitetssikring, eller mere kundespecifikke regler.

Såfremt et måleinstrument justeres, skal det aftales, og kalibreringslaboratoriet skal kalibrere måleinstrumentet både før og efter justering. For brugere af måleinstrumenter er kalibreringsresultaternes historik nemlig afgørende for at kunne fastlægge tidsintervallet mellem kalibreringer og for at kunne vurdere de værdier, der måles med måleinstrumentet i det daglige arbejde.

Sporbarhed og kalibrerings hierarki

For at kunne sammenligne måleresultater, skal de være "sporbare" til en national eller international standard via en kæde af sammenlignende målinger - det anvendte instrument sammenlignes således over en eller flere etaper til denne standard. Ved hvert af disse trin, refereres til en tidligere kalibrering med en standard der igen er kalibreret mod en overordnet standard. I overensstemmelse med den prioriterede rækkefølge af standarderne kan der derfor opstilles et kalibrerings hierarki. Dette spænder fra et lokalt kalibreringslaboratorium, via akkrediterede kalibreringslaboratorier, til de internationale standarder.

Da masteren, som benyttes til kalibreringen, altid skal være mere nøjagtig end det instrument der testes – typisk 5 til 10 gange bedre – vil anskaffelsesprisen for sådan en master selvfølgelig stige jo højere man kommer op i hierarkiet, et faktum der også afspejles i prisen for rekalibrering op mod en højere standard.

Kalibrering i egen virksomhed

Ønsker en virksomhed at opbygge sit eget kalibreringssystem, så står det frit for hvordan man opstiller sit in-house kalibreringssystem. Udstyret der benyttes til at kalibrere måle-og testudstyr i virksomheden, bør dog være kalibreret, så det kan spores til den nationale standard for at opnå sammenlignelighed.

Som dokumentation skal der ved afsluttet kalibrering udstedes et certifikat, hvor sporbarheden fremgår. Det vil typisk være i form af en henvisning til det instrument, der er benyttet til kalibreringen (type og serie nummer), samt en reference til det dokument der fulgte med sidste kalibrering af dette.


HH Instruments – Tjek og kalibrering af Gasdetektering


26.jun 2022


Vi udfører tjek og kalibrering af både fastmonterede anlæg, samt transportable personbårne detektorer.
På billedet ses et eftersyn på detektorer, anvendt som overvågning af gaskoncentrationen i tankene.

Kontakt os endelig, for en uforpligtende snak om tjek, kalibrering og eventuelt nyt udstyr:
Tlf.: 86 89 04 88
Mail: info@hhinstruments.dk


Brdr. Jørgensen – ISO 17025 Akkrediteret kalibreringer med justering på ventilationsinstrumenter


08.mar 2022


Brdr. Jørgensen Instruments A/S kan nu tilbyde ISO 17025 Akkrediteret kalibrering på de fleste TSI ventilations instrumenter.

I takt med at efterspørgslen efter ISO 17025 Akkrediterede kalibreringer på TSI ventilationsinstrumenter har været stigende og at det for mange er et krav fra VENT ordningen i Danmark, er det os en glæde at meddele, at TSI nu er certificeret og har implementeret mulighed for, at tilbyde ISO 17025 Akkrediterede kalibreringer inklusive justeringer i deres services.

TSI er som de eneste i stand til at foretage justering ved kalibrering af TSI instrumenter.  Således justeres afdriften i instrumenterne tilbage til ”factory settings”. Man kan derfor i 12 måneder frem efter kalibrering stole på måledata både på displayet, i loggen, samt i TrakPro softwaren, hvis du fører data over i en computer og derfra laver dine rapporter.

Fordelen er at du ikke skal huske at indregne afdrift. Hvis instrumenter og prober kalibreres hos et andet kalibreringshus end TSI, har man behov for manuelt at indregne afdriften fra det eksterne kalibreringscertifikat, før måledata er korrekt.

Kun TSI har justeringssoftwaren til justering af afdriften!

Reparationer hos TSI service kan ligeledes tilbydes med efterfølgende ISO 17025 Akkrediteret kalibrering og justering, så man overholder ISO Akkrediteringen på kalibreringen, selvom instrumentet eller proben sendes til reparation.


HH Instruments – Kalibrering af Gasdetektor
Hvorfor skal man kalibrere en gasdetektor? Som vi har nævnt tidligere skal en gasdetektor kalibreres og vedligeholdes, og i denne video fortæller Steffen mere om dette emne samt hvordan man kalibrerer sit udstyr.

Vil du vide mere, kan du finde meget mere information på www.hhinstruments.dk på info@hhinstruments.dk eller på 8689 0488

https://www.youtube.com/watch?v=uYrVC7M7F1k&t=2s

KLINGER – Multifunktions proceskalibrator
Multifunktions proceskalibratorer kombinerer funktionerne af flere enheder i et instrument. Disse proceskalibratorer er designet til at simulere og måle signaler af forskellig slags, som temperatur, tryk, frekvens og de mest gænge elektriske signaler. De er nærmest uundværlige i forbindelse med idriftsætning og fejlfinding i procesanlæg, da samme enhed både kan bruges til at generere signaler og samtidig måle/dokumentere måleværdier.

Hos Klinger Danmark introducerer vi nu et par kompakte enheder fra SIKA, Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co udviklet til enkel og fleksibel test og kalibrering.

Kalibratorerne betjenes via det baggrundsbelyste LCD display, der giver mulighed for at vise flere værdier samtidig, ligesom al betjening/opsætning foregår via menuer i klar tekst.

MC50.2 modellen kan benyttes til måling og generering af følgende signaler:

  • Modstand: Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Ni100, Ni120, Ni1000 og 0 ... 4000Ω / nøjagtighed ±0,012%
  • Termoelement: J, K, T, R, S, B, N, E, U, L og 0 ... 100mV / nøjagtighed ±0,013%
  • Strøm: 0 (4) ... 24mA / nøjagtighed ±0,0175%
  • Spænding: 0 ... 20 VDC / nøjagtighed ±0,015%
  • Frekvens: 0,01Hz ... 10kHz / nøjagtighed ±0,005%

MC75.2 modellen har samme funktioner som MC50.2, men derudover:

  • Tryk: -1...1000 bar ±0,05%, med ekstern tryktransmitter type EPM
  • Logger funktion – gemmer op til 10.000 værdier

Begge kalibratorer leveres med USB stik (mini type B) så enheden kan tilsluttes til PC for kontrol og dataanalyse.


Insatech – din kompetente kalibreringspartner
Vores akkrediterede kalibreringslaboratorie gør os i stand til at tilbyde dig et bredt udsnit af kalibreringsydelser, heriblandt kalibrering af ledningsevnemåleudstyr, masseflowmålere og -controllere samt TOC-udstyr

Vores laboratorie er omfattet af fire akkrediteringer, der alle kontrolleres af DANAK for at sikre overholdelsen af
den internationale standard ISO/IEC 17025:2005:

1. Ledningsevnekalibrering (celle- konstant).

2. Kalibrering af termiske masseflowmålere og -controllere til gasflow.

3. Temperaturkalibrering.

4. TOC-kalibrering.

Med vores sporbare DANAK akkrediterede kalibrering sørger vi for, at dine instrumenter måler korrekt – og så slipper du samtidig for det tidskrævende arbejde, der ellers kan være forbundet med valideringen af dit udstyr.

Derudover kan vores kalibreringsteknikere hjælpe dig med:

• Rådgivning og assistance ved opsætning og vedligehold af dit kalibreringsudstyr.

• Træning og uddannelse af dine medarbejdere for at sikre optimal kalibreringseffektivitet.

• At udarbejde en Standard Operating Procedure (SOP).

• Styring af dine kalibrerings - intervaller.

Vil du vide mere, så kontakt Morten Kristensen +45 2085 6070, mok@insatech.com