Affaldshåndtering

Effektiv Affaldshåndtering: Miljømæssig Bortskaffelse

Affaldshåndtering er en kritisk proces i industrien, der sikrer effektiv og miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse af affald. Effektiv affaldshåndtering reducerer miljøpåvirkningen, fremmer bæredygtighed og overholder lovgivningen. Inden for industrien er affaldshåndtering en kompleks opgave, der kræver præcise strategier og teknologier for at håndtere forskellige typer affald.

Industriaffald kan kategoriseres i flere typer, herunder farligt affald, ikke-farligt affald og genanvendelige materialer. Farligt affald, som kemikalier og tungmetaller, kræver særlig behandling og bortskaffelse for at forhindre miljøskader. Ikke-farligt affald, som almindeligt produktionsaffald, kan ofte genbruges eller deponeres på en kontrolleret måde. Genanvendelige materialer, som metal, plast og papir, kan behandles og genbruges til nye produkter, hvilket reducerer behovet for nye råmaterialer.

Leverandører af Affaldshåndtering (og udstyr til):

Bica

Industriparken 16
7400 Herning
Tlf: 82 30 40 00
E-Mail: info@bicasolutions.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

JNC TEKNIK

Bredgade 57A, 2
7400 Herning
Tlf.: +45 9722 5922
Mobile: +45 4052 5922
E-mail: jnc@jnc-teknik.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Kongskilde Industries A/S

Skælskørvej 64
4180 Sorø
Tlf.: +45 72 17 60 50
E-mail: industry@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com

Se hele vores produktprogram og profil her

Meldgaard Hydraulik A/S

Askelund 10
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 33 72 00
E-mail: hydraulik@meldgaard.com

www.hydraulik.meldgaard.com

Se hele vores produktprogram og profil her

POUL TARP A/S

Jomfruløkken 4
8930 Randers NØ
Tlf.: 86 42 56 00
E-mail: sales@tarp.dk

www.tarp.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

PR Metal Trading

Skelmosen 13
2670 Greve
Mobil: 20 87 95 18
E-mail: mail@prmetaltrading.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Peoples.dk

Fåredammen 11
5300 Kerteminde
Tlf.: 66 14 14 76
E-mail: salg@peoples.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Pure Solution Aps

Spinderigade 11
7100 Vejle
Telf.: 26 16 45 64
E-mail: info@PureSolution.dk

www.puresolution.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

ReTec Miljø ApS

Fjordagervej 38
6100 Haderslev
Tlf: 74568106
E-mail: salg@retec.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Tork®

Gydevang 33
3450 Allerød
Tlf: +45 48 16 82 44
e-mail: tork.dk@essity.com

www.tork.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Varig Teknik & Miljø A/S

Varig Allé 1
4180 Sorø
Tlf.: +45 7023 1041
E-mail: variginfo@varigteknik.dk

www.varigteknik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Weiss ApS

Nylandsvej 38
6940 Lem St.
Tlf.: 96 52 04 44
E-mail: service@weiss2energy.eu

www.weiss2energy.eu

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Affaldshåndtering:

Effektive affaldshåndteringssystemer i industrien involverer flere trin. Det første trin er affaldssortering ved kilden, hvor affaldet opdeles i forskellige kategorier. Dette gør det lettere at behandle og genbruge affaldet senere i processen. Automatiserede systemer kan bruges til at forbedre nøjagtigheden og effektiviteten af sorteringsprocessen.

Efter sortering transporteres affaldet til behandlingsanlæg, hvor det kan gennemgå yderligere forarbejdning. Farligt affald sendes til specialiserede faciliteter, hvor det kan behandles sikkert. Genanvendelige materialer sendes til genbrugsanlæg, hvor de behandles og forberedes til genanvendelse. Ikke-farligt affald, der ikke kan genbruges, deponeres på kontrollerede lossepladser eller forbrændes under kontrollerede forhold.

Teknologi spiller en central rolle i moderne affalds-håndtering

Avancerede maskiner, som neddelere og kompaktorer, hjælper med at reducere affaldets volumen, hvilket gør transport og bortskaffelse mere effektivt. Digitalisering og automatisering forbedrer også sporbarheden og styringen af affald, hvilket sikrer, at det håndteres korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Affaldshåndtering i industrien omfatter også genbrug og genanvendelse. Genbrug involverer direkte genanvendelse af materialer uden forarbejdning, mens genanvendelse involverer omdannelse af affaldsmaterialer til nye produkter. Genanvendelse reducerer affaldsmængden, sparer ressourcer og energi og minimerer miljøpåvirkningen. Mange industrier implementerer lukkede kredsløbssystemer, hvor affaldsmaterialer genbruges i produktionsprocessen, hvilket skaber en mere bæredygtig produktionscyklus.

Lovgivning og regulering spiller en væsentlig rolle i affaldshåndtering

Industrivirksomheder skal overholde nationale og internationale regler for affaldshåndtering for at undgå bøder og sanktioner. Regelmæssig overvågning og rapportering sikrer, at affaldshåndteringspraksis er i overensstemmelse med miljøstandarder og bedste praksis.

Uddannelse og træning af medarbejdere er afgørende for effektiv affaldshåndtering. Medarbejderne skal være bevidste om affaldssortering, sikker håndtering af farligt affald og genbrugsprocedurer. Kontinuerlig træning og oplysning sikrer, at affaldshåndteringspraksis udføres korrekt og effektivt.

Fremtiden for affaldshåndtering i industrien ser lovende ud med udviklingen af nye teknologier og metoder. Innovationer som avancerede sorteringssystemer, bioteknologiske løsninger og forbedrede genanvendelsesmetoder vil yderligere forbedre effektiviteten og bæredygtigheden. Ved at integrere disse teknologier kan industrierne reducere deres miljøpåvirkning og bidrage til en cirkulær økonomi.

En vital del af industrien

Samlet set er affaldshåndtering en vital del af industriel drift, der kræver nøje planlægning og implementering. Ved at anvende avancerede teknologier og metoder kan industrien forbedre deres affaldshåndteringspraksis, overholde lovgivningen og fremme bæredygtighed. Dette er afgørende for at beskytte miljøet og sikre fremtidig ressourcebevarelse.

Affaldshåndtering kan være for eksempel affaldsøer det vil sige miljøstationer, renovationsskure og affaldsområder der er indhegnet. Affaldshåndtering kan også være tipcontainere med tipmekanisme og håndtag for manuel tømning. Affaldssugesystemer benyttes ved byggerier. Det skal altid vurderes, om der med fordel kan etableres et affaldssugesystem for de største affaldsfraktioner, som er dagrenovation og genbrugeligt papir. Her bør opsamling af de to affaldsfraktioner ske i vippe- og storcontainer, og denne opsamling kan for papirs vedkommende kombineres med en central makulering og komprimering.

Fra affald til råvarer

Affaldspapir vil fremover ikke længere blive betragtet som affald men som en råvarer og ressource på linje med nye træfibre - ændringen omfatter dog i første omgang kun genbrugspapir. Fremover vil al papir, der genbruges i papirindustrien få samme status som nye råvarer. Det sker som følge af EU nye regler fra forventeligt anden halvdel af 2011 for såkaldte "end of waste criteria" for pap og papir. Papir og tryksager bliver nu en ressource i stedet for at blive betragtet som affald. Ændringen kommer som følge af, at EU i 2008 vedtog et nyt direktiv for affald. Direktivet bestemmer, at EU de kommende år skal lave nye regler for, hvornår affald ophører med at være affald. Der bliver lavet regler for alt fra dæk over glas til papir. Den grafiske industri glæder sig over de nye regler, der vil opgradere papiret og derved tryksager til en højere værdi og dermed forhåbentlig bidrage til et holdningsskifte omkring tryksagens position i samfundet.

Affaldshåndtering er en miljømæssig nødvendighed til at reducere, genbruge og genanvende affald så vidt det er muligt. Med den stigende mængde affald og de dermed øgede udgifter til bortskaffelse af affald, bliver sortering og genbrug nødvendig og vigtig for miljøet. Robotteknologi til automatisk affaldssortering, se her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden


Teknologisk Institut – Danske virksomheder kan spinde grønt guld på deres affald
Der ligger en grøn guldgrube og venter på danske SMV-virksomheder, der forstår at udnytte deres spildstrømme.

Fra spild til grøn konkurrencekraft. Det er udgangspunktet i et projekt som Industriens Fond og Teknologisk Institut står bag. Projektet skal klæde danske virksomheder bedre på til at spotte grønne muligheder – og rykke på dem.

Målgruppen for projektforløbene er primært produktions-SMV'er, der vil undersøge forretningspotentialet i at afsætte en spildstrøm til nye råvarer, eller virksomheder, som ønsker at aftage en råvare fra en spildstrøm.

Og gevinsten ved at udnytte affaldet fra produktionen er enormt, fortæller Sune Dowler Nygaard, divisionsdirektør for Miljøteknologi på Teknologisk Institut.

– Udnyttelse af spildstrømme rummer et stort overset potentiale. Men da virksomhederne helt naturligt har fokus på kerneforretningen, sker det ikke af sig selv. Det kræver viden, der typisk ligger i yderkanten af deres primære kompetencer, så der har de brug for hjælp til at se mulighederne og handle på dem. Samtidig skal de dog overvinde de interne barrierer, der som oftest handler om økonomi, usikkerhed om effekten og manglende overblik over processen, siger han.

Målrettede forløb skal styrke SMV'ernes grønne handlekraft
Virksomhedernes kompetencer skal udvides via målrettede forløb, hvor virksomhedsledelsen og nøglepersoner rådgives og uddannes i processen fra spild til ressource med fokus på både ledelsesmæssige og tekniske muligheder og på en bæredygtig, men også økonomisk favorabel løsning. Målet er at klæde virksomhederne på til selv at kunne drive sådanne processer og skabe de rette samarbejder i nye værdikæder og partnerskaber.

– Ofte har SMV'erne ikke de samme muligheder som de store virksomheder, når det gælder grøn omstilling. De fleste ved godt det er vigtigt, men for mange handler det om, at der simpelthen er mange andre fokusområder, der fylder mere i den daglige drift. Og så er det i høj grad også et spørgsmål om kompetencer. Derfor ser vi dette som et nødvendigt projekt, der i sidste ende vil styrke SMV'ernes grønne handlekraft og dermed løfte deres konkurrenceevne, fortæller adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond, der står bag projektet.

Fra spildstrøm til grønt guld
Spildstrømme er den del af en produktion, der på nuværende tidspunkt ikke udnyttes, og som derfor deponeres, sendes til forbrænding eller ender i kloakken. Men sådan behøver det ikke at være.

Restprodukter kan ofte genbruges i egen produktion, som det fx ses hos pK Chemicals, der satser på at kunne genbruge 80% af den ethanol, de anvender i deres farmaceutiske produktion. Eller Baser ApS, der producerer parasolfødder af restplast fra en plastvirksomhed.

Men det kan sjældent gøres uden hjælp udefra. Det oplevede AAK, der i dag tjener penge på at sælge biprodukter, som de for tre år siden betalte penge for at komme af med:

– Vi fik hjælp til ikke bare at forstå og værdifastsætte vores reststrømme, men også til at finde aftagere og se muligheder, vi ikke anede fandtes. Det kræver kompetencer, vi ikke selv har, og som de færreste virksomheder besidder," fortæller Erik Møller Madsen fra AAK.

Virksomhedernes muligheder skal kortlægges
Teknologisk Institut samarbejder med rådgivningsvirksomheden zeal ApS om at involvere de deltagende virksomheder i en nærmere kortlægning af, hvor der skal sættes ind hos den enkelte virksomhed. Det kan for eksempel ske ved at evaluere en konkret spildstrøms indhold og muligheder for at omdanne den til en egnet råvare. Eller ved at en potentiel aftager af en spildstrøm får konkretiseret, hvilke krav råvaren skal leve op til, når det gælder fx renhed og egenskaber.

I alt skal mindst 35 virksomheder over de næste to år gennem et virksomhedsforløb. Derudover vil der blive afholdt en række webinarer og inspirationsoplæg, der skal medvirke til at udbrede kendskabet og konkretisere mulighederne ved at udnytte affaldet fra produktionen bedre.


Virksomhed hædret for at presse luft ud af flamingo
Shark Compactors A/S modtager DI Vestsjællands Initiativpris 2021 for at have opfundet maskine, der reducerer transport af flamingo væsentligt til gavn for både økonomi og klima.

Flamingo består af 98 procent luft og vejer næsten ingenting, men det fylder meget. Shark Compactors maskine kan komprimere flamingoen op til 40 gange, og det giver store besparelser, når det efterfølgende skal transporteres.

Pressemaskinen  ligner umiddelbart de maskiner, man smider gamle papkasser i på genbrugsstationerne. Men i maskinen gemmer sig avanceret elektronik og teknologi, som virksomheden i Hørve har patent på. Pressemaskinen bliver afprøvet på en af Odsherred Kommunes genbrugsstationer, og der bliver hele tiden tilføjet nye forbedringer. Men adskillige udgaver af pressemaskinen er allerede i drift i ind- og udland.

Maskine sikrer store besparelser

Kommunerne sparer mange penge på transport af flamingo og forbrændingsafgifter, og de tjener penge på salg af presset EPS. Produktet, som kommer ud af pressen, koster nemlig op til 6000 kroner pr. ton og kan omdannes til ny flamingo. Genanvendelse giver også store besparelser på CO2-regnskabet, da ny flamingo bliver produceret af olie.

- Shark Compactors får prisen, fordi virksomheden har vist, at den tør kaste sig over udviklingen af ny teknologi til genanvendelsessektoren og styrke den miljømæssige profil. Initiativet er  med til at gøre den grønne omstilling til virkelighed på en jordnær og konkret måde, siger formand for DI Vestsjælland, Jan Bybjerg Pedersen.

Shark Compactors A/S har udviklet pressemaskinen i samarbejde med Odsherred Kommune, og det er et godt eksempel på, at offentlige myndigheder og private virksomheder kan hjælpe hinanden.

Jeg lover, at vi blive ved med at lede efter ideer, som kan gøre det lettere at genanvende eller genbruge materialer, som ellers vil ende som affald. Bent Eriksen, adm. direktør, Shark Compactors

30 års erfaring med affaldshåndtering

Adm. direktør for Shark Compactors A/S Bent Eriksen har arbejdet med indsamling og genanvendelse af affald i over 30 år.

- Vi har udviklet og patenteret adskillige produkter og løsninger, som i dag bliver brugt over det meste af  verden. Jeg værdsætter meget det skulderklap, som vi får med denne pris. Det er en anerkendelse af firmaet og medarbejderne, der har været med til at udvikle vores produkter  gennem årene. Jeg lover, at vi blive ved med at lede efter ideer, som kan gøre det lettere at genanvende eller genbruge materialer, som ellers vil ende som affald, siger han.

Flamingopressen har fået stor opmærksomhed fra flere europæiske lande, Australien og USA.

Pressemaskinerne produceres på virksomhedens fabrik i Tyrkiet, som har 75-80 mand ansat, og hvor der også bliver produceret andre maskiner til affaldssektoren under navnet Shark Compactors. 

I Hørve arbejder 11-12 medarbejdere på Shark Service Center, hvor udviklingen foregår.


SENNEBOGEN materialehåndteringsmaskine til Marius Pedersen A/S
Miljøvirksomheden Marius Pedersen flytter mange tons affald hver eneste dag

Aarhus-afdelingens investering i en ny materialehåndteringsmaskine i form af en SENNEBOGEN 821M E-serie fra UN Mobilkraner muliggør en mere miljøvenlig og ikke mindst driftsøkonomisk affaldshåndtering.

Fordelagtig udskiftning

Med en stigende fokus på klimaet er Marius Pedersen også blandt de virksomheder, som arbejder ud fra en miljøstrategi. Som en del af strategien har virksomheden således fokus på at reducere miljøpåvirkningen fra deres affaldshåndteringsaktiviteter. Og implementeringen af en ny materialehåndteringsløsning fra UN Mobilkraner har bidraget til en mere miljøvenlig praksis:

- "Vi er glade for leveringen af den eldrevne materialehåndteringsmaskine til Marius Pedersen, som tidligere har benyttet sig af dieselmaskiner til formålet. Med en SENNEBOGEN fra 821M E-serien sparer virksomheden ikke bare brændstoffet – de oplever også en reduktion på udledning af kvælstofoxider og partikler. Og det er ret smart set i lyset af virksomhedens miljøstrategi," fortæller Morten Espersen, sælger hos UN Mobilkraner.

Og fordelene er da heller ikke til at overse ifølge Ronnie Fegge, Regionschef hos Marius Pedersen:

- "Som miljøvirksomhed er vi meget begejstrede for, at vi med den nye SENNEBOGEN skruer ned for miljøbelastningen og samtidig forbedrer arbejdsmiljøet. Og så står vi ikke mindst med en maskine, som forventes at kræve mindre vedligehold, og som har længere levetid. Det er da ren win-win." 

En investering i fremtiden

I 2016 påbegyndte Marius Pedersen en række ombygninger med henblik på at fremtidssikre driften. Dette indebar en sikring af anlæg, som skulle have strømkapacitet til en el-maskine, såfremt dette ville blive aktuelt. Og det blev det:

- "Vi stod over for at skulle udskifte nogle af vores maskiner, så vi påbegyndte jagten på at finde den løsning, som bedst kunne matche vores behov. Og det var en længere proces," fortæller Ronnie Fegge og fortsætter:

- "I Sverige havde vi mulighed for at se en SENNEBOGEN i drift. Her fik vi en grundig gennemgang af maskinen, og så var vi ikke længere i tvivl. Vi fandt frem til en god aftale med UN Mobilkraner om levering af netop sådan en maskine – og så var vi sådan godt i gang med at fremtidssikre vores drift."

Upåklageligt samarbejde

Samarbejdet med UN Mobilkraner har været tilfredsstillende på alle punkter – levering og opstart har fungeret upåklageligt ifølge Ronnie Fegge, som er særligt imponeret over det engagement, virksomheden har oplevet fra UN Mobilkraner:

- "En uge efter leveringen af maskinen fik vi uopfordret besøg af vores kontaktperson hos UN Mobilkraner, som bare lige ville tjekke ind og sikre sig, at alt var, som det skulle være. Og siden har de bare altid været til at få fat i – selv ved småproblemer står de klar til at rykke ud med det samme. Det, synes vi, er en kæmpe fordel."Cookie-indstillinger