Beholdere

Beholder med indbyggede spiraler er den mest almindelige kendte metode. Den er særlig velegnet i anlæg, hvor der ikke er kvalificeret betjeningspersonale. Leverandører af beholdere finder du på denne side

 

 

 

Leverandører af og viden om beholdere:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


CGH Nordic A/S

Jernbanegade 8, 1
7160 Tørring
Tlf.: +45 75 71 20 04
E-mail: info@cghnordic.com

www.cghnordic.com

Kompetencer: Tanke, Ståltanke, Tryktanke, Olietanke, Filtertanke, Beholdere, Rustfri tanke, Konsoltanke, Jordtanke, Vertikale tanke, Tankeanlæg

Læs mere om CGH Nordic A/S


DI-Trykluft

di trykluft 2

Støberivej 14
4600 Køge
Telf.: 55 56 56 15
E-mail: info@di-trykluft.dk

www.DI-Trykluft.dk

Kompetencer: Certificeret Atlas Copco servicepartner, Skruekompressorer, stempelkompressorer
Efterbehandling, nitrogen og oxygen generatorer, Beholderinspektion, Døgn service - Øst/Vest

Læs mere om DI-Trykluft


Diaf Pilvad Aps

Præstemosevej 2 - 4
3480 Fredensborg
Tlf.: 49 16 32 32
E-mail: pilvad@pilvad.dk

www.pilvaddiaf.dk

Kompetencer: Mixere, Røreværker, Blandeanlæg, Omrørere, Kantrørere, Bjælkerørere, Ankerrørere, Dissolver, Røreorganer, MUD drilling agitators, Statiflo statiske mixere, Beholdere, Tanke, Tryktanke, Isolerede tanke, Æltemaskiner fra Hermann Linden

Læs mere om Diaf Pilvad Aps


Fagerberg A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00
E-mail: fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Kompetencer: Afspærringsventiler, Aktuatorer, Analysatorer, Beholdersystemer, Dataopsamling, Densitetsmåling, Dæksler, Energimåling, Flowmåling, Kedelovervågning, Kontraventiler, Niveaumåling, Reguleringsventiler, Sikkerhedsventiler, Vandudladere, Positionere, Prøveudtagning - sanitære, Tanke- og rørsamlinger - sanitære, Skueglas - sanitære, Magnetiske miksere - sanitære, Slanger - sanitære, Fjernvarmeskabe, Trykmåling, Temperaturmåling

Læs mere om Fagerberg A/S


GEMINA TERMIX A/S

Navervej 15-17
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 14 44
E-mail: mail@termix.dk

www.termix.dk

Kompetencer: Vandvarmere, Fjernvarme, Varmevekslere, Compactstationer, Vekslere, Fjernvarmeunits, Beholdere, Fjernvarme anlæg, Fjernvarmestationer, Varmeanlæg

Læs mere om GEMINA TERMIX A/S


Scanboiler Varmeteknik

Vangvedvænget 1
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 63 55
E-mail: info@scanboiler.dk

www.scanboiler.dk

Kompetencer: Kedler, akkumuleringstanke, biobrændselskedler, El-kedler, oliekedler, varmtvandsbeholdere, varmtvandsproduktion, laddomat, halmkedler, træpillefyr, pillefyr, mobilvarme

Læs mere om Scanboiler Varmeteknik


Sdr. Højrup Beholderfabrik

Læs mere om Sdr. Højrup Beholderfabrik


Mere viden om beholdere:

Beholdere, tanke og store flader.

Varme beholdere og tanke, uanset størrelse, er omfattet af det samme regelsæt som andre tekniske installationer, nemlig DS 452. Der skal isoleres mod energitab og evt. mod temperaturfald på følsomme medier.

Isolering mod energitab

Mindste tilladelige isolering beregnes ved brug af "isoleringsklasserne". Også for tanke og beholdere kan det betale sig at isolere med fremtidssikre isoleringstykkelser.

Kuldebroer i form af stag, afstandsholdere og strittere bør så vidt muligt undgås. Disse kuldebroer kan medføre uforholdmæssigt store ekstra energitab. I "isoleringsklasserne" er disse ekstra varmetab ikke medregnet. De må derfor beregnes i hvert enkelt tilfælde.

Optimering af konstruktionen

Undgå strittere og afstandsjern.
Anvend så vidt muligt isolering, som er så trykstærk, at den kan fungere som bærende underlag for den udvendige afslutning. Opbyg den isolerende konstruktion omkring tanken med 2 lag isolering, så der dannes en "krydsisolering". Forskyd fugerne i begge retninger.

Små beholdere .

Små beholdere: Temperatur under 250° C
Små beholdere med relativt lave temperaturer, isoleres på krumme flader med lamelmåtte. På plane flader kan man også isolere med Industribatts 50. Dette produkt er så trykstærkt, at det ofte kan fungere som bærende underlag for den udvendige afslutning. Dette giver en væsentlig reduktion af varmetabet.

Små beholdere: Temperaturer op til 800° C
Isoler med Alu Trådvævsmåtte 80 eller Alu Trådvævsmåtte 105 på plane og krumme fl ader. Plane flader kan desuden isoleres med Brandbatts.

Specielle typer beholdere.

Beholdere med ilt (O2)
Iltbeholdere må ikke isoleres med produkter, som indeholder organiske stoffer. Dette skyldes at en evt. lækage på tanken kan medføre brand. I disse tilfælde udføres isoleringen ved pakning af hulrummet mellem beholder og kappe med specialproduktet Industriuld uden olie. Densiteten for stopningen skal være ca. 120 - 200 kg/m3.

Beholdere af rustfrit stål
I visse tilfælde er det specificeret, at rustfri installationer og udstyr kun må isoleres med mineraluld indeholdende under 6 ppm fri klor-ioner (Cl). I disse tilfælde isoleres med industribatts T i AS-kvalitet.

Store tanke med temperaturer op til 250° C.

Tankens svøb - med afstandsjern
Tanksvøb med isoleringen monteret mellem afstandsjern isoleres med Industrirulle T.

Dette produkt er specielt fremstillet til isolering af store tanke, der afsluttes udvendigt med f.eks. korrugerede stålplader. Industrirulle T er på ydersiden belagt med en alufolie, så man under montagen kan benytte tape. Dette giver en væsentlig nemmere håndtering ved montage-arbejdet. Samtidig er alufolie og tape en god sikring mod, at en kort regnbyge giver problemer med den fortsatte montage. Ved valg af isoleringstykkelse er det vigtigt at kompensere for det relativt store energitab, der foregår gennem afstandsjernene.

Tankens top - med afstandsjern
Tanktoppe med isoleringen monteret mellem afstandsjernene (Z- eller U-profi ler), der bærer den udvendige beklædning, isoleres med ROCKWOOL Industrirulle T eller ROCKWOOL Industribatts T. Hvis isoleringen skal være bærende mellem afstandsjernene skal der altid foretages en dimensionering i hvert enkelt tilfælde. Ved regelmæssig trafik på tanktoppen bør der desuden etableres en gangbro. Hårde ROCKWOOL plader - f.eks. af samme type som bruges til isolering af industritage, kan anbefales.

Kuldebroer
Afstandsjern projekteres så der forekommer færrest mulig og de designes så tynde som muligt. Store tanke uden afstandsjern giver 20-25% mindre varmetab. Store tanke isoleres med 2 lag ROCKWOOL Tankbatts, der kan optage trykbelastning (vind) op til 5 kN/m2.

Konstruktion og metode
Tankbatts holdes på plads mod tanken med 5 x 100 mm stålspændebånd, som spændes stramt. Den afsluttende pladebeklædning fastgøres på stålspændebåndene.

Kort montagetid
Udover reduktionen i varmetabet giver denne metode også en nem og enkel arbejdsproces, der sparer meget montagetid.

Langtidstestet
Denne isoleringsmetode anvendtes første gang på store tanke (højde > 20m) i 1994. - og har siden været anvendt i stort omfang med gode resultater.

Isoleringstykkelser - minimumskrav.

Regler for største lovlige varmetab - og dermed mindste lovlige isoleringstykkelse - på tanke og beholdere følger kravene i DS452. Beregning af varmetab og isoleringstykkelse kan ses i ROCKWOOL's beregningsprogram ROCKTEC.

Indendørs opstillede tanke
Denne tabel viser de mindste tilladelige isoleringstykkelser for indendørs opstillet tanke og beholdere, forudsat at der ikke er kuldebroer gennem isoleringslaget.

Minimumskrav

Varmetab gennem strittere, afstandsjern, ribber, o.lign må beregnes specifi kt i hvert enkelt tilfælde. Målinger har vist at det faktiske varmetab kan være forøget med 30-40% forårsaget af kuldebroer.

Udendørs opstillede tanke
Tanke, der er opstillet udendørs påvirkes bl.a. af solstråling og klimatiske forhold ligesom den udvendige overfl ades farve og struktur er af betydning. Det må derfor anbefales at udføre varmetabsberegning i hvert enkelt tilfælde.

Tanke med varierende temperatur
Specielt varmeværkernes akkumuleringstanke for vand har varierende temperatur over døgnet. I disse tilfælde skal der udføres specifi kke beregninger.

Udendørs opstillede tanke
Specielt for udendørs opstillede tanke bør den økonomisk optimale isoleringstykkelse altid beregnes.

Tanke med varierende temperatur
Specielt varmeværkernes akkumuleringstanke for vandhar varierende temperatur over døgnet. I disse tilfælde skal der udføres specifikke beregninger


Armatec ønsker tillykke med den flotte renovering af Tinghøj ny betonbeholder 12
Armatec var med, da HOFOR renoverede Danmarks største drikkevandsbeholder i Tinghøj, Gladsaxe

Projektleder i HOFOR Peter Kleis oplyser, at beholderen, der kan indeholde 63.000 m3 vand, er udført efter de strengeste krav således at enhver tænkelig form for forurening kan undgås.

Produktchef hos Armatec Johnny Heidler oplyser, at der med valget af ventiler fra Wouter Witzel i Holland og el-aktuatorer fra Bernard i Frankrig, er valgt velkendte kvalitetsprodukter med certifikater fra anerkendte institutter.

Wouter Witzel ventilerne med dimensioner fra DN500 til DN800 blev leveret i dobbelt-flangeudførsel med syrefast Duplex stålklap samt påvulkaniseret EPDM (KIWA, WRAS drikkevands-godkendelse) - i øvrigt med 5 års fabriksgaranti.

Bernard el-aktuatorer er alle livstidsfedtsmurte med intern styring og Profibus samt lokalt betjeningspanel med display og statusmeldinger for let betjening på stedet, slutter Johnny Heidler