Bortledning af spildevand

Bortledning af spildevand - Leverandører af bortledning af spildevand finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end bortledning af spildevand, så brug søgefeltet under denne boks. Beregning af vandføringsevne finder du her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om bortledning af spildevand:


Nordjysk Grundvandssænkning ApS

Nymarksvej 138, Biersted
9440 Aabybro
Tlf.: 98 26 88 39
E-mail: njgs@mail.dk

www.nordjyskgrundvand.dk

Kompetencer: Grundvandssænkning, overpumpning, brøndboring, nødstrømsanlæg, rensning af grundvand, spildevandspumper, lænsepumper, membranpumper

Læs mere om Nordjysk Grundvandssænkning ApS


Scandinavian No-Dig Centre

Duedal 70
9230 Svenstrup
Tlf.: 98 34 16 88
E-mail: no-dig@no-dig.dk

www.no-dig.dk

Kompetencer: No-dig, pipeburster, jordraketter, sammenskruede modulrør

Læs mere om Scandinavian No-Dig Centre


Søren K. Hansen A/S

Thors Allé 20
4673 Rødvig Stevns
Tlf.: 20 11 02 22
E-mail: skh@sorenkhansen.dk

www.sorenkhansen.dk

Kompetencer: Beonrenovering, kloakarbejde, tv-inspektion, reparation af banketter og brønde, spul og rens, mekanisk rens, fræsning af aflejringer, spildevandsanlæg, rottesikring, coating af betonbrønde, tanke og bygværker, kabelfejlsøgning, injektion, renovering af fugtige kældre

Læs mere om Søren K. Hansen A/S


TZACHO P/S

Faurskovvej 1
8370 Hadsten

Sjælland afd.:
Industrivej 9
4683 Rønnede
Tlf.: 87 61 00 12
E-mail: info@tzacho.dk

www.tzacho.dk

Kompetencer: Pumper, lænsepumper, dykkede lænsepumper, spildevandspumper, hydrauliske dykkede pumper, centrifugalpumper, bentonitpumper, grundvandspumper, højtrykspumper, membranpumper, slampumper, sandpumper, slurrypumper, tilbehør til pumper, gravekasser, fundering, borerigge, sliddele, spunsvibrator, pælevibrator, pælehammer, kompaktorhjul, hydraulisk udstyr, hydraulisk værktøj, asfalt, egenproduktion

Læs mere om TZACHO P/S


Ulefos A/S

Industriholmen 3-5
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 61 11
E-mail: post@ulefos.dk

www.ulefos.dk

Kompetencer: Alt i brøndgods (Karme, dæksler, rendestensriste, LAR-løsninger, pakninger, granulatfangere & reduktioner), linjeafvandingsrender, landskabsarkitektur og et stort VA-udvalg (Hovedledningsventiler, stikledningsventiler, el-fittings, kompressionsfittings, havnehydranter, trækfaste koblinger og målerbrønde)

Læs mere om Ulefos A/S


DTU – Ny miljøvenlig metode til at rense hospitalsspildevand


09.apr 2021


Ny teknologi gør det muligt at fjerne multiresistente bakterier fra hospitalers spildevand, før dette når rensningsanlægget og kan udgøre en fare for mennesker og miljø.

Gennem de sidste to år har et samarbejde mellem DTU, Teknologisk Institut, tre forsyningsselskaber og teknologileverandøren Norlex Systems, der nu hedder Alumichem, udviklet en teknologi, der kan fjerne antibiotikaresistente bakterier fra hospitalers spildevand på en miljøvenlig måde. Ved at fjerne de multiresistente bakterier allerede ved hospitalerne, mindskes sundhedsrisikoen for særligt kloakarbejdere og ansatte på de rensningsanlæg, der modtager spildevandet. Ligesom færre resistente bakterier i spildevandet er væsentlig, hvis kloakkerne ved kraftige regnskyl løber over.

Den nye teknologi anvender kemikaliet pereddikesyre, der også bruges til desinfektion i fødevareindustrien og på sygehuse. Pereddikesyre nedbrydes fuldstændigt i vand og udgør dermed ingen miljømæssig risiko. Til gengæld har det vist sig at kunne fjerne antibiotikaresistente bakterier i spildevandet.

”Vi har sammen udviklet en unik løsning, der miljøvenligt fjerner antibiotikaresistente bakterier. Teknologien kan anvendes både i separate kloakledninger, som nye hospitaler ofte har, og i de løsninger, hvor spildevandet fra typisk ældre hospitaler hurtigt ledes ind i det øvrige kloaknet,” siger professor Henrik Rasmus Andersen, DTU Miljø, der leder projektet, og forsker Ravi K. Chhetri, som har været ansvarlig for en del af laboratorieforsøgene og analysearbejdet bag den nye løsning.

Pilottest ved tre hospitaler
Projektet har gennemført pilottest ved to forskellige hospitaler: Hillerød og Slagelse, der repræsenterer hver sin kloakløsning. Det er sket ved hjælp af et pilotanlæg, der er bygget i en container og dermed let at flytte.

Containeren har gjort det muligt at udtage prøver af spildevand undervejs i processen, så virkningen af forskellige doseringsniveauer af pereddikesyre kunne testes og sammenholdes med tidsfaktoren. Hvis hospitalets spildevand allerede efter et minut blandes med andet spildevand, er en større koncentration af pereddikesyre nødvendig, end hvis en separat kloakledning betyder, at blandingen med det øvrige ledningsnet først sker efter en halv time.

Rensningsanlæg klar til salg
Rent praktisk er det virksomheden Alumichem, der har opbygget pilotanlægget. Alumichem leverer rensningsanlæg til industrivirksomheder, der fjerner eksempelvis olie eller kemikalier fra deres spildevand, før det udledes til kloaknettet. Fremover kan virksomheden også levere anlæg til hospitaler.

”På baggrund af projektet kan vi tilpasse løsningerne til de forskellige behov, som hospitaler og kommunale rensningsanlæg har. Flere danske kommuner har allerede vist interesse, og vi ved, at der også i udlandet er et stigende behov for at rense spildevand fra hospitaler," siger direktør Thomas Eilkær, Alumichem.

Hillerød Forsyning er da heller ikke i tvivl om værdien af projektets resultater. I forbindelse med det nye supersygehus, der skal bygges i byen, er der således projekteret med en separat kloakledning.

”Hospitalet bliver en væsentlig punktkilde til resistente bakterier i spildevandet, og vi har nu den teknologiske løsning til, hvordan vi kan fjerne dem på hospitalets matrikel, inden de blandes med byens øvrige spildevand,” siger Jørgen Skaarup, planlægger i Hillerød Forsyning.

Vigtigt bidrag til fastlæggelse af retningslinjer
Antibiotikaresistente bakterier findes ikke kun i hospitalers spildevand, da meget antibiotika indtages hjemme og dermed ender i husholdningernes spildevand. Som en del af projektet har Teknologisk Institut derfor sammen med forsyningsselskaberne indsamlet viden om niveauet for indhold af antibiotikaresistente bakterier i dansk spildevand generelt. Det er sket ved analyse af mere end 70 prøver fra 20 rensningsanlæg.

Disse tal kan være væsentlige i forhold til en kommende vejledende grænse for indholdet af antibiotikaresistente bakterier i spildevand fra hospitaler.

”Nogle af de nye hospitaler arbejder med løsninger, der fjerner alle antibiotikaresistente bakterier fra deres spildevand. Det er meget dyrt, og måske er det ikke nødvendigt, at grænsen er 0. Det kan derimod være mere logisk, at myndighederne stiller krav om at nedbringe niveauet til det, der findes i almindeligt husholdningsspildevand,” siger forretningsleder Caroline Kragelund Rickers, Teknologisk Institut.

Næste fokus er medicinrester
Næste skridt for forskerne bliver at undersøge, hvor god pereddikesyre er til at fjerne medicinrester fra spildevandet.

”Vi har i projektet set, at der er en effekt, men er endnu ikke færdige med de nødvendige analyser, der kan kvantificere potentialet. Det glæder vi os til at se nærmere på i den kommende tid,” siger Ravi K. Chhetri. 


DTU – Bedre styring af byernes vand fremmer grøn omstilling


11.feb 2021


Både den grønne omstilling og miljøet vil nyde godt af, at byernes regn og spildevand fremover kan styres bedre med øget digitalisering og mere præcise forecast.

Det store samarbejdsprojekt Water Smart Cities har gennem de sidste fire år arbejdet på at udvikle løsninger til at styre byernes spildevand bedre. Det er sket med udviklingen af ’digitale tvillinger’, som er en digital kopi af virkelighedens afløbssystem, der kombinerer hydrologiske og hydrauliske beregningsmodeller med data fra sensorer i vores kloaker og renseanlæg. Den datamængde er med stadig flere målesteder og sensorer ufattelig stor. Så de digitale tvillingers data er nøje udvalgt og prioriteret efter at kunne anvendes til at beregne og forudsige, hvordan udfordringer som bl.a. klimaændringer og den grønne omstilling skal imødegås.

Udvikling af konkrete værktøjer
Projektet er lykkedes med at udvikle to konkrete værktøjer, der særligt har fokus på mere præcise forudsigelser af, hvad der sker i afløbssystemet, når det regner.

”Den ene af de udviklede modeller giver en bedre prognose af indløbet til renseanlæg inden for den næste time eller to. Det giver tid nok til, at anlæggene kan omstilles fra tørvejrsdrift til regnvejrsdrift og dermed bliver i stand til at modtage og rense en større mængde vand,” siger professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø, der har stået i spidsen for projektet.

Hvis der er varsel om større mængder regn eller skybrud, er det nødvendigt også at inddrage omstillinger i kloaksystemet. Til det formål har projektet udviklet nye algoritmer, som bl.a. leder en del af regnvandet til de opsamlingsbassiner, der er anlagt i forbindelse med klimatilpasningstiltag de senere år. Her skal vandet opbevares, til renseanlæggene igen har kapacitet.

”En bedre udnyttelse af kloaksystemet giver flere fordele. For det første mindskes behovet for nye investeringer i bassiner og kloakrør, hvilket bidrager til den grønne omstilling af sektoren. For det andet vil det reducere oversvømmelser og overløb af kloakkerne til gavn for både byens borgere, vandløb, søer og hav. Endelig vil borgerne opleve en øget værdi af de rekreative områder, som klimaløsningerne udgør,” siger Henrik Madsen, technical director i rådgivningsvirksomheden DHI, der har deltaget i ’Water Smart Cities’.

Et af projektets andre værktøjer har fokus på en forbedring af de lidt længere vejrudsigter, hvor prognoserne gælder for de kommende 15 dage. De er vigtige bl.a. i forhold til reparations- og vedligeholdelsesopgaver i afløbssystemet, hvor eksempelvis tømning af rensningsanlæggets bassiner for sedimenter kun kan ske i en længerevarende tørvejrsperiode.

Vigtig kobling til praksis
Begge værktøjer er afprøvet i praksis på forsyningsvirksomhederne HOFOR, Biofos og Århus Vand. Afprøvningen har resulteret i udvikling af nye software løsninger, som rådgivningsvirksomhederne DHI og Krüger hver især står bag. For de to virksomheder er håndtering af vand i byerne et voksende forretningsområde, ikke mindst som følge af at bl.a. WHO og FN’s verdensmål betegner området som en af vor tids største globale udfordringer.

”Viden fra projektet er indarbejdet i vores digitale løsninger, som skal bidrage til en bedre håndtering af stigende regnmængder gennem samstyring af afløbssystemer og renseanlæg, både i Danmark og resten af verden. I den forbindelse har det været helt afgørende for os, at forsyningerne som repræsentanter for slutbrugerne har deltaget i projektet og vurderet, at vores nye softwareløsninger gør en forskel i praksis, siger Tina Kunnerup Hestbæk, project manager i Krüger.

Strategisk planlægning på den lange bane
Water Smart Cities-projektet har også udviklet en model for den langsigtede strategiske udvikling af afløbssystemer i byområder over de næste 20 år.

”Det har krævet prioritering af robuste data for at kunne udvikle en model, der kan bruges til planlægning så mange år frem i tiden. Vi har taget udgangspunkt i de data, der er væsentlige for store danske byers nuværende byudvikling, hvor stigende havvand og øgede mængder regn indgår. Her er udvikling og planlægning af kloaker og renseanlæg i forbindelse med boligområder, transport og industri vigtige parametre, men der indgår i høj grad også bløde værdier som tilstedeværelsen af grønne og blå områder i byen, siger Karsten Arnbjerg-Nielsen.

I første omgang er den langsigtede model udelukkende beregnet til forskning, men med tiden skal den som de øvrige værktøjer fra Water Smart Cities projektet gøres tilgængelig for brug i byplanlægningen.


Krüger og KD Maskinfabrik indgår aftale om salg og service af produkter


28.jan 2021


Krügers Serviceafdeling og KD Maskinfabrik Vejle A/S har indgået en samarbejdsaftale om salg og service af produkter. Det nye samarbejde giver danske forsyninger og industri adgang til en bredere palette af maskinudstyr og reservedele.

Krüger og KD Maskinfabrik Vejle A/S har arbejdet sammen i mere end 30 år. Derfor er vi også glade for, at vi nu får en mulighed for at formalisere samarbejdet, der giver begge virksomheder mulighed for at styrke deres position på det danske spildevandsmarked.

Fra Krügers side ser vi frem til at kunne tilbyde vores kunder en større portefølje af udstyr. Afdelingschef Tom K. Jørgensen uddyber:

“Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde at servicere og montere KD’s udstyr i samarbejde med dem, ligesom vores kunder i den danske forsyningssektor og industri nu får adgang til flere produkter til behandling af spildevand bl.a. forafvander, tilløbsfordeler, rotorer, kippe, sibåndspresser, afspærringsspjæld og transportsnegle. Med aftalen kan vores kunder se frem til fortsat at få reservedele til udstyr fra KD Maskinfabrik Vejle A/S og service af det udstyr, de allerede har købt.”

Hos KD Maskinfabrik Vejle A/S er de også glade for aftalen:

“For KD Maskinfabrik Vejle A/S betyder samarbejdet ligeledes, at vi gennem Krügers netværk kan komme ud til størstedelen af de danske renseanlæg. Det giver god mening for os, da vi dermed kan fokusere på det vi er gode til – nemlig at producere kvalitetsudstyr”, siger COO René Pedersen.