Højvandslukke

DS 432/7.2/ stiller en række tekniske krav til højvandslukke. En højvandslukke skal have mindst to af hinanden uafhængige lukkeanordninger, hvoraf den ene skal kunne lukkes manuelt og fastholdes i lukket stilling. Højvandslukke skal være udført således, at de urenheder, der forekommer i afløbsvandet, ikke kan hindre lukkefunktionen.

Leverandører af og viden om Højvandslukke:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


Mosbaek A/S

Værkstedsvej 20
4600 Køge
Tlf.: +45 5663 8580
E-mail: info@mosbaek.dk

www.mosbaek.dk

Kompetencer: Afløbsregulatorer - vandbremser

Læs mere om Mosbaek A/S


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden

Tlf.: +45 60 54 21 65
E-mail: Morten.Scharf@prefa.com

web

Kompetencer: Facadesystemer, facadebeklædninger, alufacader, tagsystemer, tagrendesystemer, solarmonteringssystemer, højvandsbeskyttelser, aluminium, coils og plader

Læs mere om PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


WINTEC - Big Steel Solutions

Risbjergvej 28
7330 Brande
Tlf.: 97181977
E-mail: wintec@wintec.dk

www.wintec.dk

Kompetencer: Propelpumper, klimasikring, slusesystemer, pumpesystemer, sneglepumper, dykpumper, mobilpumper, højvandssikring, mobil højvandssikring,  stormflodssikring, vakuumskyllesystemer, tromlesi, tromlefiltre, skydespjældsventiler, styring og overvågning, indløbsriste, Aquablokk præfabrikerede sluser, Aquablokk præfabrikerede pumpestationer, Veneroni Pumper, frekvensstyring for pumper

Læs mere om WINTEC – Big Steel Solutions


Mere viden om højvandslukke:

Det er vigtigt at højvandslukke anbringes således at: der er betryggende sikkerhed på tilløbssiden, det vil sige at der for eksempel ikke er tilsluttet regnvandsledninger eller højere liggende installationsgenstande på tilløbssiden- at højvandslukke er placeret således, at de er nemt tilgængelige for inspektion, betjening og vedligeholdelse. I nybyggeri er det fornuftigt at placere højvandslukket i en grav i kældergulvet, hvorimod det i eksisterende byggeri og test er formålstjenstligt at placere højvandslukket i en tilpas stor brønd uden for bygningen


WINTEC – Skydespjæld og klapsluser ved Flade Sø


10.jun 2022


Bygherre: Naturstyrelsen Thy

Problem: Stor kvælstofbelastning i Limfjorden

Løsning: Afledning af vandet fra Hvidbjerg Å systemet ind i Flade Sø, hvor kvælstofindholdet vil reduceres gennem denitrifikation før det ender i Limfjorden. Det forventes at kvælstofudledningen til Limfjorden vil reduceres med 78 ton pr. år.

Type og mål: Syd: 6 stk. skydespjæld, 1412×2004 mm og 410 kg pr. stk. Nord: 4 stk. klapsluser, 2430×2120 mm og 600 kg pr. stk. Bygherre har valgt manuelle styringer af både klapsluser og skydespjæld. Klapsluserne med manuel hydraulisk pumpe og skydespjældene med håndsving.


WINTEC – Højvandssikring i Roskilde og Silkeborg


28.feb 2022


AquaBlokk™ og AquaWall™ præfabrikerede slusesystemer fra WINTEC.

Jyllinge Nordmark

Højvandssikringen af Jyllinge Nordmark stod sin prøve før og efter stormen Malik som viste tænder den sidste weekend i januar. WINTEC har leveret sluseanlægget som består af præfabrikerede betonelementer af typen AquaBlokk monteret med to dobbelte sluseporte. Hele anlægget stod færdigt og kunne indvies i efteråret 2021. Sluseportene kunne for første gang for alvor lukkes i med det stigende vandtryk fra fjordsiden.

Roskilde inderhavn

I Roskilde inderhavn monterede kystsikringslaget det mobile højvandssikringssystem med Stoplogs leveret af WINTEC. Beboerne i området kunne tørskoet stå med ro i sindet og se vandet stige.

Kanoslusen i Silkeborg

Service og vedligehold af sluser og øvrige anlæg er essentiel, så man ikke står i en uheldig situation, når først varslet om stormflod bliver sendt ud. WINTEC tilbyder serviceaftaler på alle leverede anlæg. Sluseanlægget i Silkeborg har WINTEC leveret tilbage i 2003, og igennem alle årene har der været et fremragende samarbejde med Silkeborg Kommune omkring vedligehold, drift og beredskab af anlægget. I øjeblikket er WINTEC i gang med at renovere og servicere en del af sluseanlægget i Silkeborg, kanoslusen. Hele slusekammeret bliver lukket af med stoplogs, så det kan afpumpes for vand. Beton bliver renoveret for første gang i mange år og sluseportene bliver serviceret - både de gamle træporte og den nyere horisontalport. Arbejdet udføres i vintermånederne, så kanoslusen kan være klar til åbning i Påsken for sæsonen for sejlads på Gudenåen.

Faunapassagen Papirfabrikken i Silkeborg

Hos WINTEC er de stolte af det mangeårige samarbejde med Silkeborg Kommune omkring service og vedligehold af sluseanlægget ved Faunapassagen Papirfabrikken. WINTEC’s service inkluderer løbende vedligehold af sluserne, så de aldrig fejler eller sætter ud. WINTEC vejleder og forsøger at være forudsigelige med hensyn til vind og vejr i skiftende årstider, så sluserne altid yder deres funktion optimalt. Sluserne i Silkeborg sørger altid for den rette vandstand i Silkeborg havn, uanset om der er tale om højvande i tider med meget vand i Gudenåen eller ved lavvande i tider med meget tørke, så vandstanden i sø og å er lavere. Silkeborg Kommune har altid været glade for WINTEC’s budgetordning, hvor de planlægger for at fremtidssikre 20-årig sikker drift. Derfor har Silkeborg også en komplet reservedelspakke liggende på WINTEC’s servicelager. Beredskabsplan bliver opdateret hvert andet år.

https://www.youtube.com/watch?v=WE2xt1MZuFk&feature=emb_title

Læs mere om Wintecs service her


Lauridsen Handel-Import – Sådan undgår du vand i kælderen
Sommerens skybrud har allerede haft sit indtog, og efterårets skybrud står for døren. Er din kælder udsat, så se her, hvordan du griber sagen an, før du får vand i kælderen. Det er en meget ubehagelig oplevelse, når sort og ildelugtende kloakvand stiger op af kælderafløbet og ødelægger alt. Men det er virkeligheden for stadig flere husejere. I takt med at store regnskyl bliver almindelige og overstiger kloakkens kapacitet at få vand i kælderen.

Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat, når regnvandet vælter ned, og kloaksystemet overbelastes. Så er det sket én gang, er der stor risiko for, at det sker at du får vand i kælderen igen.

Kontakt kloakmesteren.
Undersøg først hvad grunden til oversvømmelsen er. Hvis vandet i din kælder er rent og klart, kan det være grundvand eller regnvand, der stammer fra utætheder i væg, gulv eller i tagbrønden uden for huset. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus.
Men i de allerfleste tilfælde er årsagen, at kloaknettet ude i vejen ikke kan tage de store mængder vand fra et kraftigt regnskyl.

Hvis vandet så at sige skyller baglæns ind i din kælder, er der tre løsninger, der kan afhjælpe problemet. Alle tre kræver en autoriseret kloakmester.
I første omgang bør du overveje, om afløbet helt kan sløjfes. Bruger du afløbet til fx wc, bad eller vaskemaskine, er det ikke løsningen.
Men bruger du det ikke, er det en rigtig god idé at lukke det for ikke at få vand i kælderen.
Husk at det skal lukkes helt ude i brønden og røret fyldes op - da rotterne ellers vil flytte ind.

Højvandslukke
Hvis du fortsat skal bruge afløbet, er der to muligheder, der kan redde vand i kælderen. Den ene er en højvandslukker, der er en slags envejs-ventil, som lukker automatisk, hvis vandet vil løbe den gale vej igennem kloakrøret - ind i kælderen. Det er vigtigt, at højvandslukkeren kommer til at sidde det rigtige sted på rørsystemet.

Er der kun et gulvafløb, kan selve afløbet udskiftes med et med indbygget højvandslukker. Er der flere gulvafløb, kan højvandslukkeren sættes på røret før forgreningen. Så sikrer den alle afløb. I nogle tilfælde kan højvandslukkeren installeres helt ude i brønden. Regn med, at prisen for installation af højvandslukkere starter ved ca. 20.000 kr.

Husk kælderskakt
Under alle omstændigheder skal spørgsmålet om afløb i kælderskakt og evt. garagenedkørsel tages med i overvejelserne. For hvis du sikrer afløbene i selve kældergulvet, og vandet stiger op af afløbet i kælderskakten, har du ikke løst problemet. Det skal understreges, at højvandslukkeren ikke er helt sikker.
Hvis der sætter sig blade, pinde eller andet fra kloaksystemet fast i de klapper, der skal stoppe vandet, lukker den ikke tæt og derved kan du få vand i kælderen.

Pumpebrønd
Den sikreste - og dyreste - måde at undgå oversvømmelse på er at installere en pumpebrønd. Det kræver, at afløbssystemet fra kælderen ændres, så alt afløbsvandet fra toilet, vaskemaskine osv. ledes over i en pumpebrønd i stedet for at være direkte forbundet med kloaksystemet ude i vejen. Så kan vandet ikke løbe baglæns igennem ind i din kælder. Prisen på installationenafhænger af hvor mange rør, der skal lægges om. Men regn med min. 40.000 kr.

Luk vandet ude på to måder og undgå vand i kælderen
Både højvandslukker og pumpebrønd kræver eftersyn og vedligeholdelse.
Så du har krav på grundig instruktion i brug og ved ligeholdelse fra din kloakmester. Du skal min. 1 gang om året skille højvandslukkeren ad og rense den eller tjekke pumpen og evt. rense brønden. Lad evt. kloakmesteren stå for eftersynet.

Vær opmærksom på, at højvandslukkeren vil betyde, at der kan komme et voldsomt tryk på kloakledningerne under dit kældergulv, når vandet presser på udefra. Hvis gulvet er gammelt og slidt, risikerer du, at spildevandet får gulvet til at løfte sig. I så fald bør højvandslukket anbringes i en brønd i kældergulvet lige inden for kældervæggen.

læs mere om vores højvandslukkere på www.lauridsen-hi.dk