Overløbsriste

Overløbsriste anvendes i forbindelser med bassiner, således at overløb af vand opfanges i selve risten og ikke udøver skade på det omkringliggende areal. Overløbsriste kendes bl.a. fra swimmingpools og badebassiner, men anvendes også ved vandværker og industri.

Leverandører af og viden om Overløbsriste:


DUTRA ApS

Falstervej 21
5800 Nyborg
Tel.: +45 5363 5767
E-mail: dutra@dutra.dk

www.dutra.dk

Kompetencer: Skraldespande, Hundepose dispenser, Bænke/Borde, Kummer, Espalier, Træriste, Pullerter, Rørstandere, Nedstøbningsrør, Cykelstativer, Sokkelaffugter, Markeringssøm, Værn, Legeplads

Læs mere om DUTRA ApS


Flexi Riste A/S

Hjejlevej 10
7480 Vildbjerg
Telf.: 97 13 32 11
E-mail: mail@flexiriste.dk

www.flexiriste.dk

Kompetencer: Snojernsriste, fiberriste, presriste, riste, sokkelaffugter, standardriste, presristetrin, gitterriste, fastgørelsesbeslag, ventilationsriste, offshoreriste

Læs mere om Flexi Riste A/S


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsskåle, Afløbsriste, Afløbssystemer, Drænrør, Beton, Betonelementer, Skybrudssikring, Sokkelaffugtere, Undendørs trapper, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims, Linjedræn

Læs mere om Polysan A/S


WINTEC - Big Steel Solutions

Risbjergvej 28
7330 Brande
Tlf.: 97181977
E-mail: wintec@wintec.dk

www.wintec.dk

Kompetencer: Propelpumper, klimasikring, slusesystemer, pumpesystemer, sneglepumper, dykpumper, mobilpumper, højvandssikring, mobil højvandssikring,  stormflodssikring, vakuumskyllesystemer, tromlesi, tromlefiltre, skydespjældsventiler, styring og overvågning, indløbsriste, Aquablokk præfabrikerede sluser, Aquablokk præfabrikerede pumpestationer, Veneroni Pumper, frekvensstyring for pumper

Læs mere om WINTEC – Big Steel Solutions


Danva – Det går den rigtige vej med overløb af spildevand
Færre dage med rødt flag på badestranden og mindre belastning af vandmiljøet med næringsstoffer. Det er konsekvensen af spildevandsselskabernes bestræbelser på endnu bedre at kunne kontrollere kraftige skybrud, der kan give overløb af byernes spildevand.

Der er nu kommet tal på bestræbelserne med at nedbringe antallet af steder, hvor regnfortyndet spildevand fra byerne ledes til vandmiljøet via overløbsbygværker. I 2020 var der 4.222 overløbsbygværker fra fælleskloakerede ledninger. Dette antal er faldet med 379 siden 2017.

"Det er en klar tendens, vi ser. Vandselskaberne anlægger forsinkelsesbassiner og skybrudstunneller i storbyernes midte, ligesom de separatkloakerer andre områder. Det betyder, at man samlet set får et mindre pres på kloaksystemerne, så det er muligt at reducere overløb af regnfortyndet spildevand til vandmiljøet," siger sekretariatschef i DANVA, Helle Katrine Andersen.    

Klimaforandringerne giver stadig hyppigere og kraftige skybrud, der fylder kloaksystemerne med regnvand. Men for at vandet ikke skal skyde kloakdækslerne op og give oversvømmelser i byerne og forårsage skader, så er systemerne udstyret med overløbsbygværker, der er en form for sikkerhedsventiler. De lukker det regnfortydede spildevand ud, når der ikke længere er plads. Men vandet indeholder så næringsstoffer og colibakterier.

"Spildevandsselskaberne prioriterer opgaven med at forhindre regnvandet i at komme i kloaksystemet, hvor det udfordrer kapaciteten. Men det er en omfattende opgave, der kræver store investeringer, og det er en udfordring, når staten samtidig stiller krav om, at vandselskaberne skal spare penge på investeringer, selvom de er til gavn for samfundet. Den regulering bør politikerne lave om på af hensyn til sundhed og miljø," siger Helle Katrine Andersen.

Miljøstyrelsen opgør i den seneste udgave af Punktkilder 2020 blandt andet udledningerne af næringsstoffer til naturen fra spildevandsselskaberne og udledninger fra de regnbetingede udløb fra kloaknettet. Sidstnævnte består af overløb fra fælleskloakerede områder og separate udledninger af regnvand.

Ifølge Miljøstyrelsens data indeholder overløbene kun 1-2 pct. af den samlede mængde næringsstoffer, der udledes til vandmiljøet. Under 10 pct. i gennemsnit af den påvirkning, der er til vandmiljøet, stammer fra byernes udledning af spildevand gennem renseanlæg. Langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra landbruget, der bidrager med over ca. 60 pct. af kvælstofbelastningen. Ca. 30 pct. skyldes baggrundspåvirkning, der enten kommer med havstrømme fra andre lande eller falder som forsuret regn.


Insatech – Få dokumenteret dine overløbudstyr
Få evalueret eller kontrolleret dine overløbsmålinger, så du har dokumentationen i orden, hvis der skulle ske et overløb!

Introkampagne: 

Vi tilbyder ét gratis og uforpligtende besøg til og med 15. juni 2021!

Evaluering:

Ved en evaluering får du en komplet gennemgang af dit anlæg og instrumenter on-site.

Vi beskriver, hvordan overløbet er konstrueret, vi opmåler det og beregner en fl owskala for, hvor meget vand, der maksimalt kan udledes. Derudover kontrollerer vi programmeringen af instrumenterne i forhold til vores beregning, og der rettes til, hvis det er nødvendigt. Hvis vi ændrer i programmeringen, sørger vi selvfølgelig for, at du får besked, så skalaen i dit styresystem også kan rettes. Evalueringen afsluttes med en kontrol af, om skalaen er ok.

Efter evalueringen får du en rapport, som indeholder:

  • En beskrivelse af, hvordan overløbet er bygget  
  • En geometrisk opmåling af bygværket  
  • Billeddokumentation  
  • En beregning af flowskala  
  • En oversigt over monterede sensorer / instrumenter  

Denne evalueringsrapport er din dokumentation og danner grundlag for løbende kontrol af dit overløb. Har du allerede fået lavet en evaluering af dit anlæg, kan du springe denne over og i stedet få udført en kontrol af dine instrumenter.

Kontrol:

Ved en kontrol af dine overløb tester vi:

  • Dine niveaumålere med en laserafstandsmåler – måleevnen kontrolleres ned til ± 1 mm nøjagtighed  
  • Om der er overensstemmelse mellem din online måling og niveaumålerens måling samt udgangssignal  
  • Om grundlaget for din flowberegning er korrekt  
  • Om der er fremmedlegemer, begroninger m.m. i dit anlæg, der kan påvirke niveaumålingen  
  • Om beton, metalindlæg osv. på dit anlæg stadig er intakt, så forudsætningerne for en korrekt flowberegning er tilfredsstillende  

Efter kontrollen får du et testcertifikat, som du kan bruge som dokumentation over for myndighederne.


Krüger installerer Danmarks største riste til at rense nødoverløbsspildevand
Klimaforandringerne fører stadigt større mængder regn med sig, end de fleste renseanlæg er dimensioneret til at håndtere. I Viby uden for Aarhus har de oplevet så voldsomme oversvømmelser som konsekvens af skybrud, at hvad der tidligere var betegnet som en 100-års hændelse, nu forekommer flere gange om året. Konsekvensen er eksempelvis, at Viby renseanlæg ikke kan klare den tilstrømmende spildevandsmængde, og at man derfor er nødt til at lede urenset spildevand uden om renseanlægget, hvorefter det havner i nedstrøms i Døde Å og videre ud i Brabrand sø. Til stor gene for lokale beboere og kommunen.

Viby Renseanlæg ønskede derfor at installere riste til mekanisk at rense dette nødoverløbsspildevand, før det blev ledt ud i åen. Kravet var, at ristene skulle kunne håndtere hele 15 m³ spildevand i sekundet. Krüger vandt opgaven i konkurrence, da vores isætning passede perfekt til de faktiske forhold på renseanlægget, og fordi kvaliteten var helt i top.
Flemming B. Møller fra Aarhus vand A/S udtaler, at Aarhus Vand er glade for installationen, og at han med større sindsro kan se den fremtidige tilløbsvandmængde i øjnene.

Han takker desuden for det gode samarbejder imellem Aarhus Vand og Krüger, og ser frem til, at vi også fremover løser eventuelle udfordringer sammen.

15 m³ overløbsvand per sekund
Krüger har installeret en løsning bestående af fire riste ø1000 mm på 34 meters længde, med 6 mm huller baseret på HUBER RoK2 teknologi. Ristene er designet til høje strømningshastigheder og en kontinuerlig rensning af risten under drift, hvilket giver optimal og lav hydraulisk modstand gennem risten. Entreprisen blev udført i tæt samarbejde med kunden, og blev leveret indenfor aftalt tid.

Projektleder Morten Nickelsen fra Krüger fortæller:
“Jeg er meget tilfreds med den løsning, vi har installeret for Viby Renseanlæg. Udover at den lever op til alle kundens forventninger, er det også den største nødoverløbsinstallation, der er installeret i Danmark - både hvad angår længden på ristene og mængden af vand, der skal håndteres.”

Ristene kan således klare og håndtere op 15 m³ overløbsvand per sekund, hvilket langt overstiger de 1,4 m³/sekundet, som renseanlæg normalt modtager og er dimensioneret efter. Overløbsristeinstallationen er desuden designet til at opsamle selv de mindste dele ristegods, så de ikke længere ledes ud i byens å-system. Til stor gavn for både kommunen, borgerne og ikke mindst miljøet.