Kanalsystemer

I et ventilationsanlæg udgør kanalsystemet mellem 15-40% af den totale anlægspris - normalt lavest ved anlæg, hvor der er taget hensyn til: at kanalsystemet er udformet aerodynamisk rigtigt og tryktabet er bestemt ved en korrekt tryktabsberegning; at kanalsystemets lækage minimeres blandt andet ved valg af tæthedskl., fastsættelse af drifttryk og ved begrænsning af kanalsystemets indv. overflade. Se også Ventilationskanaler

Leverandører af og viden om kanalsystemer:


BG Termic Plus ApS

Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Tlf. +45 65 99 49 95
E-mail: info@termicplus.dk

www.termicplus.dk

Kompetencer: Totalløsninger indenfor Varme og Ventilation, Industrikedler, Biobrændselskedler, Fliskedler, Stokerfyr, Træpillefyr, Solvarmepaneler, Solvarmebeholdere, Solfangere, Akkumuleringstanke, BrændefyrJordvarmePillefyrSolvarmeVarmepumper, Jordvarmeanlæg, Luft til vand varmepumper, BoligventilationVentilationsanlægDecentral ventilationKomfortventilationVentilationskanaler, Centrale ventilationsanlæg, Ventilationsanlæg, Kanalsystemer, Lyddæmpere, Riste-ventilation, Rumventilation, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler, Industriventilation, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Villaventilation, Ventilationsslanger, Flexrør-ventilation

Læs mere om BG Termic Plus ApS


ETS NORD

Nordholmen 6-8
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 97121314

www.etsnord.dk

Kompetencer: Gitre, Hætter, Kanalsystemer, Lameller, Luftfiltre, Lyddæmpere, Regulerende Spjæld, Udsugningskanaler, Udsugningssystemer, Ventilationsaggregater, Ventilationskanaler

Læs mere om ETS NORD


FabricAir A/S

Sandvadsvej 2
4600 Køge
Tlf.: 56 65 21 10
E-mail: sales-dk@fabricair.com

www.fabricair.com

Kompetencer: Indblæsning, Indeklima, Tekstilkanaler, Ventilationskanaler

Læs mere om FabricAir A/S


Lindab

Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf: +45 73 23 23 23
Email: lindab@lindab.dk

www.lindab.dk

Kompetencer: Systemløsninger og produkter til forbedring af indeklima, Komfortventilation, Industriventilation, Boligventilation, Villaventilation, Ventilationskanaler og tilbehør, Ventilationsaggregater, Ventilatorer, Luftfordelingsarmaturer, Brandspjæld, Kølebafler, Automatik, Lufttæpper, Lyddæmpere, Lyddæmper beregninger, Indeklima, Indblæsning, Udsugning, Lindab Safe, Lindab Rekt, Lindab isol, Lindab Transfer, Lindab InDomo m.fl.

Læs mere om Lindab


Nederman Danmark A/S

Ryttermarken 3
3520 Farum
Tlf.: 70200302
E-mail: gert.schytt@nederman.dk

www.nederman.com

Kompetencer: Centralstøvsuger, Energispareventilator, Industristøvsuger, Industriventilation. Kanalsystemer, Laboratorieventilation, Punktsug, Punktudsugning, Spjæld - Ventilation, Spånsugningsanlæg, Sugearme, Udsugning, Ventilation, Ventilation installation og vedligeholdelse, Ventilationsanlæg, Ventilatorer

Læs mere om Nederman Danmark A/S


Nordfab Europe A/S

Industrivej 13
9550 Mariager
Tlf.: +45 86471100
E-mail: jesper.kjeldsen@nordfab.com

www.nordfab.com

Kompetencer: Kanalsystemer, Ventilationskanaler

Læs mere om Nordfab Europe A/S


Venti AS

Banevænget 3
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 22 66
E-mail: info@venti.dk

www.venti.dk

Kompetencer:

Projekttilpassede løsninger og produkter til forbedring af indeklima

Ventilationskanaler og tilbehør, spjæld, lyddæmpere, taghætter og gennemføringer, montagebøjler og tilbehør

Komfortventilation, Industriventilation, aggregater, armaturer, brandsikring, luft-vand systemer, regulering og tilbehør, lufttæpper, storkøkkenemhætter, ventilatorer

Boligventilation, boligemhætter og kontrolventiler

Brandskabe, slangevinde

Læs mere om Venti AS


Mere viden om kanalsystemer:

Et kanalsystem skal være udformet således, at der kan skabes en tilstrækkelig stor lufthastighed til at transportere luften gennem hele kanalsystemet. De skal være indrettet på en måde, så forureningen ikke aflejres i kanalerne og efterhånden blokerer for luftgennemstrømningen. Fx skal udfældning forebygges effektivt i kanalsystemer til udsugning, hvor der findes brandbart støv i væsentlige mængder. Kanalsystemet skal være udformet og placeret, så det kan renses og rengøres. Rense- og rengøringsmuligheden skal sikres ved at anbringe det nødvendige antal renselemme, aftagelige kanalstykker e.l.

Kanalsystemet skal udformes og placeres, så der tages hensyn til bygningens opdeling i brandceller og brandsektioner. Sikring mod brand- og røgspredning i kanalsystemet fremgår af DS 428 om brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg og Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter. Sammenføring af udsugninger er ikke tilladt, hvis det kan betyde brandspredning eller eksplosion, herunder støveksplosion. Ventilationskanaler fra områder, hvor der er mulighed for gnistdannelse eller andre mulige tændkilder, må derfor ikke tilsluttes ventilationskanaler, der er klassificerede som eksplosionsfarlige områder.

Sammenføring af ventilationskanaler kan fx ikke tillades ved
•sammenblanding af gnistgivende stoffer og materialer med opløsningsmiddeldampe
•sammenblanding af stoffer og materialer, der kan medføre brand eller eksplosion
•fare for spredning af udsugede forureninger til andre sugesteder/arbejdssteder.

Bemærk, at ventilationsanlæg skal indrettes, så de opfylder de særlige krav i fx Boligministeriets stærkstrømsbekendtgørelse, Miljø- og Energiministeriets autoværkstedsbekendtgørelse, Bygge- og Boligstyrelsens bygningsreglement, Dansk Gasmateriel Prøvnings gasreglement og Arbejdstilsynets bekendtgørelser om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, om arbejde med kodenummererede produkter og om indretning af faste arbejdssteder.


Nordfab – Vil du reducere din installationstid med op til 45 %?
Nordfab Quick-Fit® Rørsystemer er så din rigtige løsning

Nordfab Quick-Fit® Rørsystemer er så din rigtige løsning.  Nemt og hurtigt at installere at med Spændebånd. Ingen nitter, skruer eller svejsning nødvendig. Samling af rør på få minutter med standard QF spændebånd, og reducering af installationstiden med 45%.

Teleskoprør til ende samlinger og for nem tilpasning ved hjørner og afslutninger. Ideel til svejserøg, olietåger eller slibning. Kan tilpasses til eksisterende rørsystemer med adaptere efter behov. Rørsystemet kan Genbruges.
Let at ændre eller flytte efter behov.  Leveres i Galvaniseret eller rustfrit materiale.
Materialetykkelse fra 0,7mm til 2mm for spændebånd og 3mm og op med flange montage.

Nordfab kan tilbyde:
AutoCAD hjælpeprogram til at designe installationer.
Hurtig levering.
Ordresporing og lavere fragtomkostninger over alt i Europa.

Brancher, der kan bruge Nordfab QF Rørsystem
”Quick-Fit”:
Træbearbejdning
Møbler
Bådebygning
Metalbearbejdning
Genanvendelse
Plast
Tekstiler
Minedrift
Pulver
Forarbejdning af fødevarer
Landbrug
Automotive
Papir
Kemiske fabrikker.
Ventilation
Og mange flere...


Lindab modtager prestigefuld certificering
Den største hindring for en god og effektiv ventilationsløsning er utætheder. Branchen arbejder konstant på at forbedre tæthedsgraden af løsningerne.

Som den første på marke-det har Lindabs kanalsystemer nu modtaget en Eurovent-certificering i bedste tætheds-klasse.

Omkring 40 procent af det samlede energiforbrug i Europa stammer fra bygninger, og i de bygninger går cirka 30 procent af det samlede energiforbrug til ventilation. Derfor arbejder branchen konstant på at forbedre tæthedsgraden og minimere lækage i særligt kanalsystemerne.

Markedets tætteste kanalsystemer
Nu ser det imidlertid ud til at kapløbet om markedets tætteste kanaler har fundet en vinder, da Lindab, som de første på markedet, har opnået en Eurovent-certificering i højeste tæthedsklas-se.
”Certificeringen er en blåstempling af vores daglige bestræbelser på at hæve barren for ventila-tionsbranchen og en anerkendelse af Lindab som førende leverandør af moderne indeklimaløs-ninger” fortæller Werner J. Andresen, produktchef i Lindab Ventilation.

Der er helt konkret tale om virksomhedens to kanalsystemer Lindab Safe og Lindab Safe Click, som har modtaget en certificering i den mest krævende tæthedsklasse med betegnelsen D.

Certificeret tryghed
Eurovent er en organisation, der kontrollerer energieffektivitet, ydeevne og lækage af produkter til blandt andre ventilationsbranchen. Som baggrund for Lindabs certificering har Eurovent der-for både udført tests og auditeret Lindabs fabrikker.

”Alle certificeringer handler om tryghed. Lindab Safe og Safe Click har længe været det fore-trukne valg af cirkulære kanalsystemer på markedet, men med certificeringen fra Eurovent får installatører og samarbejdspartnere en ekstern validering og bekræftelse af både kvalitet og ydeevne,” siger Werner J. Andresen og fortsætter:

”Hvis vi som samfund skal reducere vores energiforbrug og minimere miljøbelastningen, må vi ikke tage til takke med status quo, men altid stræbe efter at blive bedre,”