Polyteknisk Forlag

Afløbsteknik

Den legendariske “Afløbsteknik” behandler alle væsentlige aspekter ved afløbsvand samt ved planlægning, projektering, udførelse, drift
og vedligehold af afløbssystemer i Danmark og i udlandet. Der er f.eks. fokus på klimaændringer og ekstrem regn samt klima-tilpasning af eksisterende afløbssystemer.

Der er væsentlige afsnit om vand i bymiljøet og vegetations- og nedsivningsteknikker til lokal regnvandshåndtering. Andre aspekter som rekreativ anvendelse af regnvand og sundhedsaspekter ved afløbsvand er detaljeret beskrevet. Der er særlige afsnit om ansvars
-forhold ved oversvømmelser og om radarstyring af afløbssystemer.

Det er den eneste bog på markedet, som redegør for anlægs-og driftsudgifter for alle æsentlige elementer i et afløbssystem, som fx renseanlæg, pumpestationer, tryk- og gravitationsledninger, tunneler og bassiner af forskellig type.

Denne 6. udgave er fuldstændig revideret og omfanget er stærkt forøget.

Nye kapitler og afsnit om bl.a.:

 • Klimaændringer og ekstremregn
 • Klimatilpasning og klimasikring af afløbssystemer
 • Lokal regnvandshåndtering
 • Vand i bymiljøet
 • Rekreativt anvendelse af regnvand
 • Stoffer ved regnafstrømning
 • Sundhedsaspekter ved afløbsvand
 • Radarstyring af afløbssystemer
 • Ansvarsforhold ved oversvømmelser

Indhold:

Udformning og funktion af afløbssystemer
Vand- og stofstrømme i byområder
Spildevand og spildevandsafstrømning
Regn og regnafstrømning
Afstrømningsmodeller for ledningssystemer
Håndtering af regnvandsafstrømning
Afløbshydraulik
Planlægning af afløbssystemer
Dimensionering af afløbsnet
Bygværker, udformning og dimensionering
Aflastning fra afløbssystemer
Udledning af afløbsvand
Styring af afløbssystemer
Pumpesystemer
Byggedele til afløbssystemer
Projektering af afløbssystemer
Byggeteknik ved afløbssystemer
Vedligehold af afløbssystemer
Fornyelsesplanlægning
Fornyelse af ledningssystemer samt undersøgelses- og målemetoder
Atmosfære, processer og eksplosionsrisiko i afløbssystemer
Nedsivning af afløbsvand
Udvikling af afløbssystemer
Sundhedsaspekter, sundhedsrisici og sikkerhedsforhold ved afløbsvand
Ansvarsforhold ved afløbssystemer
Afløbsteknik i lavindkomstsamfund

se mere her på http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750210153#toc

———————————————————————————————————————————————————–

Betonelementbyggeriers statik

Betonelement-Foreningens værk Betonelementer bind 1-4 udkom i 1991 og var det første samlede opslagsværk på dansk om betonelementbyggeri.

I forbindelse med overgangen fra DS-normerne til EuroCodes er der nu behov for en ny bog, der tager højde for de nye krav og specifikationer.

Med Betonelement­byggeriers statik findes nu en helt omskrevet og opdateret gennemgang af praktisk anvendelige beregningsmetoder på området. Bogens teori og beregningseksempler er tæt knyttet til en række beregningsmoduler, der frit kan hentes på Betonelement-Foreningens hjemmeside, www.bef.dk.

Ud over at finde anvendelse i undervisningen for bygningsingeniørstuderende, retter bogen sig mod praktikere inden for betonelementbyggeri, som f.eks. producenter, projekterende ingeniører og arkitekter.

Jesper Frøbert Jensen, Civilingeniør, lic. techn., har siden 1981 arbejdet ved rådgivende ingeniørvirksomheder sideløbende med forskning og undervisning på blandt andet Danmarks Tekniske Universitet. Han var hovedforfatter på Betonelementer bind 1-4. Jesper Frøbert Jensen er i dag ansat hos ALECTIA, hvorfra det øvrige forfatterteam (Anna Hvidberg-Hansen, Mikkel Christiansen og Lars Zenke Hansen) også er hentet.

Indhold:

1 GENERELT
1.1 Introduktion
1.2 Teori og beregninger i praksis
1.3 Dokumentation for bærende konstruktioner

2 GRUNDLÆGGENDE MATERIALEMODELLER
2.1 Beton
2.2 Armeringsstål
2.3 Forspændingsstål

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER
3.1 Lodrette laster
3.2 Lastkombinationer
3.3 Lodret lastnedføring
3.4 Lastspecifikationer
3.5 Beregningsprogrammer

4 HOVEDSSTABILITET
4.1 Generelt
4.2 Vandret lastfordeling
4.3 Opstilling af generaliseret model
4.4 Beregningsprogram

5 SKIVESTATIK
5.1 Dækskiver
5.2 Vægskiver
5.3 Beregningsprogram
6 ARMEREDE BJÆLKER
6.1 Brudgrænsetilstande
6.2 Anvendelsesgrænsetilstande
6.3 Beregningsprogram

7 FORSPÆNDTE ELEMENTER
7.1 Principper ved forspændte elementer
7.2 Indledende projektering med forspændte elementer
7.3 Tværsnitsanalyse, rektangulært tværsnit
7.4 Vilkårligt tværsnit med forspænding
7.5 Beregningsprogram

8 SØJLE- OG VÆGELEMENTER
8.1 Brudgrænsetilstande
8.2 Anvendelsesgrænsetilstande
8.3 Beregningsprogrammer
8.4 Skæv bøjning

9 BRAND
9.1 Materialeegenskaber under brand
9.2 Bjælker i brandtilstanden
9.3 Beregningsprogram
9.4 Søjler og vægge i brandtilstanden
9.5 Beregningsprogram

10 DETAILSTATIK
10.1 Detailberegning ved gitteranalogien
10.2 Forankringer
10.3 Særlige anvendelser
10.4 Udstøbningssamlinger

11 TVANGSDEFORMATIONER
11.1 Geometriændringer
11.2 Luftfugtighedens betydning
11.2 Temperaturens betydning
11.3 Lastens betydning
11.4 Anvendelseseksempler

12 TOLERANCER
12.1 Håndtering af tolerancer
12.2 Anvendelseseksempler

se mere her på http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750209959#toc

———————————————————————————————————————————————————– 

Maskinteknisk termodynamik

Behandler indledningsvist grundlæggende termodynamiske begreber og dernæst termodynamiske forhold inden for ideal-gasser, virkelige stoffer, forbrænding, fugtig luft og strømmende, kompressible stoffer. Bogen er forsynet med mange praktiske, gennemregnede eksempler.
Lærebog for maskiningeniører.

se mere her på http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750207948

————————————————————————————————————————————————————

Pladedragere 3.udg

Grundbog om pladedrageres udformning og konstruktion. Bogen indeholder en grundig gennemgang af, hvordan forskellige typer dragere udformes, dimensioneres og samles. Efter disse afsnit følger en behandling af stabilitetsfænomener i pladedragere og et tillæg med eksempler. De nyeste konstruktionsnormer er medtaget.

Pladedragere er skrevet som en lærebog for ingeniørstuderende. Forfatteren er professor i bærende konstruktioner på Danmarks Tekniske Universitet.

se mere her på http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750210344

————————————————————————————————————————————————————

Spildevandsteknik

Den meget kendte “Spildevandsteknik” behandler spildevand, recipienter, spildevandsrensning samt planlægning, projektering, drift- og vedligehold af renseanlæg til brug i Danmark og i udlandet.

Bogen beskriver fx de nyeste spildevands- og slambehandlingsmetoder, driftsproblemer på renseanlæg samt rensning af regnvand, miljø-fremmede stoffer, olie, giftstoffer og tungmetaller. Der er særlige afsnit om modeller for renseanlæg og udvikling af spildevandssystemer, sundhedsforhold ved spildevand og integreret styring af renseanlæg og afløbsnet. Bogen behandler endvidere de væsentligste forhold i forbindelse med rensning af industrispildevand.

Det er den eneste bog på markedet, som angiver anlægs- og driftsudgifter for renseanlæg og slamafvandingsudstyr i forskellig funktionsmæssig opbygning.

Indhold:

 • Mængder og sammensætning af spildevand
 • Undersøgelse af vand
 • Recipienter for spildevand
 • Recipientundersøgelser
 • Recipientkvalitet og udlederkrav
 • Behandlings- og rensemetoder for
  spildevand
 • Modeller for renseanlæg
 • Slamhåndtering
 • Opbygning af renseanlæg
 • Styring af renseanlæg
 • Planlægning af renseanlæg
 • Projektering af renseanlæg
 • Vedligehold og drift af renseanlæg
 • Driftsproblemer på renseanlæg
 • Rensning af regnvand
 • Industrispildevand
 • Udviklingsmuligheder af spildevandssystemer
 • Lavteknologiske systemer og anlæg
 • Små renseanlæg
 • Sundhedsforhold ved spildevand
 • Ansvar og spildevandssystemer
 • Spildevandssystemer i ulande

se mere her på http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750210160#toc

————————————————————————————————————————————————————

Termodynamik

Termodynamik er læren om energiformer og energitransformationer.

Bogen giver en indføring i den grundlæggende termodynamik med udgangspunkt i en praktisk, anvendelsesorienteret synsvinkel. Målgruppen er fortrinsvis studerende ved de videregående tekniske uddannelser, samt ingeniører der i praksis arbejder med energiteknik.

se mere her på http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788757126136

————————————————————————————————————————————————————

Vandforsyningsteknik

Klassikeren “Vandforsyningsteknik beskriver forekomster, indvinding, behandling og distribution af vandforsyningsvand samt planlægning, projektering, udførelse, drift og vedligehold af vandforsyningssystemer til brug i Danmark og i udlandet. Der er fx fokus på overvågning af ledningsnet og sporing af bakteriel forurening i nettet.

Kildepladser og de nyeste hydrogeologiske undersøgelsesmetoder er beskrevet og vurderet. Bogen behandler også den stigende forurening af grundvandet med pesticider og giver en nærmere omtale af arsen- og nikkelfjernelse i grundvand. Der er beskrivelser af computerprogrammer til ledningsnet mv. samt særlige afsnit om energioptimering af vandforsyningssystemer.

Det er den eneste bog på markedet, som redegør for anlægs- og driftsudgifter for fx boringer, trykforøgerstationer, vandværker, vandtårne, ledningsnet mv.

Indhold:

Bogen behandler følgende emner:
Vandforbrug
Hydrologi
Geologi og grundvandsmagasiner
Vandets sammensætning og kvalitet
Indvinding af overfladevand
Indvinding af grundvand
Grundvandsmodeller
Beskyttelse af vandressourcer
Vandbehandlings- og vandrensemetoder
Videregående vandbehandlingsog
vandrensemetoder
Hydraulik, rør og kanaler
Planlægning af vandforsyningssystemer
Dimensionering af ledningsnet
Magasinering
Styring af vandforsyningssystemer
Pumpesystemer
Projektering af vandforsyningssystemer
Ledningsmaterialer og udførelse
Vedligehold og drift af vandforsyningssystemer
Fornyelse af ledningsnet
Vandbårne sygdomme og smittekilder
Vandforsyningsteknik i ulande

se mere her på http://www.polyteknisk.dk/home/Detaljer/9788750209898#toc

————————————————————————————————————————————————————