Boringer til vandforsyning

Køb bogen her

Boringer kan betragtes som en form for “kikhuller” ned til grundvandsmagasinerne, og boreoplysningerne er derfor vigtige brikker i kortlægningen af grundvandsmagasinerne og deres trykforhold. Selve det praktiske arbejde med boringens udførelse og udbygning ved terræn samt registrering beskrives i kapitel 8. Her skal kun gives en kort introduktion til begreber og udtryk, der er vigtige for at forstå de følgende afsnit. Når et grundvandsmagasin anbores, vil der trænge vand ind i bunden af borerøret. Vandet vil indstille sig i en højde, der svarer til trykket for det pågældende grundvandsmagasin. Man finder ikke altid grundvandsmagasiner i det gennem- borede interval. Hvis der kun bores igennem finkornede aflejringer som silt og ler, vil grundvandet kun sive langsomt ind i boringen. Der vil normalt ikke kunne måles en repræsentativ vandstand i boringen inden for en overskuelig tid der er tale om en såkaldt negativ boring.

Hvis der er boret igennem vandførende lag, og man ønsker at udbygge boringen, skal der efter borearbejdets afslutning monteres et filter og et forerør. Filteret er et rør med huller eller slidser, der placeres ud for samme dybde- interval som grundvandsmagasinet, således at vandet kan løbe ind i boringen. Forerøret tjener til at afstive de omkringliggende jordlag, så boringen ikke styr- ter sammen. Desuden fungerer forerøret som transportkanal for vandet, når det fra filteret skal op til overfladen, idet pumperøret sættes ned i forerøret. Både filter og forerør er i nutiden næsten altid af plastmateriale.

Valg af borested

Første fase i etablering af en boring til vandforsyning er at få fastlagt den nøjagtige placering. Ud over at tage hensyn til den viden, der er om grundvands- magasinets beliggenhed, skal der overholdes en række afstandskrav . Afstandsangivelserne på figuren er kun vejledende, idet de lokale hydrogeologiske forhold kan betyde en forøgelse eller formindskelse af afstandene fra boringen og hen til eventuelle forureningskilder. Borestedet skal så vidt muligt være placeret således, at terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn. Ligeledes skal boringens terræn være over den maksimale vandstand, der kan forventes at forekomme som følge af tøbrudsoversvømmelser eller højvande i nærliggende vandløb og søer.

Den endelige placering af borestedet afhænger desuden af adgangsforholdene og tilslutningsmuligheder for vand og el. Der skal også være plads til at stille boreudstyret op og etablere de nødvendige anlæg til f.eks. boremudder. Borestedet skal godkendes af myndighederne efter en besigtigelse af de lokale forhold. Normalt er det amtet, der skal godkende placeringen, men for mindre anlæg, der højest skal indvinde 3.000 m³ pr. år, er det de kommunale myndigheder, der godkender borestedet.

Leverandører og mere viden om Boringer og grundvandsboringer:

Firmanavn

Adresse
Telefon
E-mail

Web

Profiltekst og billede

Cookie-indstillinger