Faglige Netværk – Byggesocietetet

Byggesocietetet

byggesocietetet

 

 

 

 

Nørre Voldgade 106
DK-1358 København K
Tel. +45 33 13 66 37
info@byggesoc.dk

www.byggesocietetet.dk

Faglige netværk – BS-Grupper

Vælg dit eget faglige netværk.

Vores populære BS-grupper er dannet af medlemmerne, og de har en stor grad af frihed til selv at fastsætte omfanget og indholdet af netværksgrupperne. Byggesocietetet har dog udstukket en række overordnede retningslinjer, for at sikre en god dynamik i hver gruppe allerede tidligt i opstartsfasen.

En BS-gruppe består af 15-20 medlemmer, som ledes af en styregruppe på cirka tre medlemmer. Formålet med gruppen kan være at få etableret et netværk – men en BS-gruppe kan også have et særligt tema, f.eks. globalisering, klima, byudvikling, lejeforhold, eller lignende.

Vi anbefaler altid, at de enkelte BS-grupper arrangerer 4-6 årlige møder. Vores erfaring viser også, at det er en god idé at skabe en tværfaglig struktur i grupperne. Det er ikke et krav, men en vis diversitet i gruppemedlemmernes alder, køn, uddannelsesmæssige baggrund og branche er som regel med til at skabe et interessant og udbytterigt netværk for medlemmerne.

Organisering

BS-grupperne nedsættes, når medlemmer på egen hånd tager initiativ til opstart af en gruppe. Byggesocietetet kan også stå for etableringen af en gruppe. I begge tilfælde vil hovedkontoret være behjælpelig med vejledning, og indkaldelse til et opstartsmøde.

For generelle spørgsmål kontakt forretningsfører Charlotte Theibel i Byggesocietetet info@byggesoc.dk eller landsformand for Byggesocietetet Tony Christrup TC@arkitektgruppen.dk

Hvem kan optages i en BS-gruppe?

Du kan opnå medlemsskab af en BS-gruppe, hvis du er beskæftiget i bygge og/eller ejendomsbranchen, og samtidig er medlem af Byggesocietetet. Et BS-gruppe medlemsskab kræver aktiv mødedeltagelse. Optagelse af nye medlemmer finder sted ved, at forslag til et nyt medlem sendes til Styregruppen. Forslaget skal ledsages af relevante informationer som navn, stilling, virksomhed og eventuelle referencer. Medlemsforslag drøftes derefter i Styregruppen, og rundsendes siden til medlemmerne med henblik på optagelse i gruppen. Fremsættes der ikke indsigelse(r) mod optagelse fra minimum 3 af gruppens medlemmer, inviteres det nye medlem til at deltage fra og med det næstkommende møde i BS-gruppen. Udmeldelse af BS-gruppen kan ske når som helst.

Medlemsmøder
Medlemmerne mødes cirka 4-6 gange årligt, og hvert år i januar udarbejder Styregruppen en mødeplan for det nye kalenderår. Fastsættelse af tidspunkt, herunder klokkeslæt og foretrukne ugedage for møderne aftales af gruppens medlemmer. Medlemsmøderne afholdes skiftevis hos medlemmerne, sædvanligvis i de virksomheder som medlemmerne er ansat hos. Værten/ værtinden for mødet afholder eventuelle omkostninger forbundet med det pågældende netværksmøde.

Dagsorden for møderne ser typisk således ud:

1. Velkomst
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat fra sidst
 4. Nyt fra formanden / meddelelser
 5. Bordet rundt
 6. Dagens emne/tema/gæst
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

Styregruppen
BS-gruppen ledes af en styregruppe på cirka 3 medlemmer valgt af gruppen selv. Styregruppen er på valg hvert andet år i december. BS-gruppen er en aktivitet/forening under Byggesocietetet, og den tegnes og forpligtes derfor udadtil ved underskrift af den samlede Styregruppe.

Medlemsgebyr
Til dækning af omkostninger af BS-gruppens aktiviteter som eksempelvis gaver og honorar til indlægsholdere, bespisning, rejseomkostninger, lejlighedsgaver, m.v. fastsættes et beløb af BS-Gruppens styregruppe og administreres af et medlem af gruppen. Beløbet opkræves én gang årligt.