Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Det drejer sig om udgivelser til ingeniøruddannelserne, men også til de korte videregående uddannelser som fx bygningskonstruktør- og laborantuddannelserne samt til erhvervsakademierne og de naturvidenskabelige gymnasieretninger har vi gode og gedigne læremidler.

Vi udgiver desuden bøger om innovation, ledelse, dansk for udlændinge og videnskabelig hyggelæsning.

Disse aktiviteter ligger blandt andet i hænderne på redaktørerne hos Praxis – Nyt Teknisk Forlag

praxis 

 

 

 

 

Affaldsteknologi

Bogen “Affaldsteknologi” er en sammenhængende faglig beskrivelse af det faste affald og det moderne samfunds håndtering heraf.

Bogen er skrevet af 54 danske eksperter inden for affaldsområdet og fagligt redigeret af professor Thomas H. Christensen, Institut for Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

“Affaldsteknologi” beskæftiger sig med:
• affaldets mængde
• sammensætning
• sortering
• indsamling
• transport
• behandling
• genanvendelse
• deponering.
“Affaldsteknologi” er primært en teknisk beskrivelse af affaldets håndtering, men beskæftiger sig også med miljø, ressourcer, lovgivning, planlægning og organisation og indeholder en række konkrete eksempler på affaldshåndtering i Danmark.


Analogteknik

Analogteknik 4. udgave

Analogteknikindeholder al den teori, man har brug for, når man arbejder professionelt med analogteknik, eller hvis man er i gang med en elektronikuddannelse. Bogen er skrevet i et sprog, der ud over at være præcist og letlæst tager læseren gennem de mange emner på en meget gennemskuelig måde.

Analogtekniker opbygget efter Top-down« princippet, hvilket betyder, at den beskriver emnerne fra det generelle til det specifikke, opdelt i flere lag. Så man starter med det enkle og stiger gradvist til det mere komplicerede.

Elektronik-serien er udviklet til at kunne indgå i alle typer af elektronik-undervisning fra grundforløbet over hovedforløbene til efteruddannelse og videreuddannelse. Bøgerne kan følge med i hele undervisningsforløbet og anvendes inden for erhvervsuddannelsernes indgang Strøm, styring og it.

Analogteknik4. udgave, indeholder det samme stof som i 3. udgave, men er nu tilført 8 nye kapitler som fører læseren op i HF-området.


Analyseteknik – instrumentering og metoder

Analyseteknik – instrumentering og metoder giver læseren en grundlæggende indføring i de vigtigste instrumenter og metoder i det analytiske laboratorium.

Bogen dækker de tre analytiske hovedområder: Chromatografi, spektrometri og potentiometri samt områderne statistisk resultatvurdering, metodevalidering og udstyrskvalificering, ligesom en række mindre værktøjslignende metoder gennemgåes.

Der er lagt stor vægt på bogens praktiske anvendelighed, stoffet er tæt relateret til det daglige arbejde i analyselaboratoriet, og gennemgangen af de enkelte emner er overalt suppleret med laboratorierelaterede beregningseksempler og testopgaver.

Bogen kan anvendes både i undervisningssammenhæng og som håndbog i laboratorier. Derfor er stoffet gennemgået på en let tilgængelig form, og de enkelte afsnit er disponeret således, at de kan læses uafhængigt af hinanden

Med 2. udgave af Analyseteknik, Instrumentering og metoder, er kombinationen af praktisk anvendelighed og teoretisk indsigt stadig i højsædet.

Med udgangspunkt i ønsker fra bogens læsere og behov for ajourføring af stoffet, er der medtaget en række nye emner. De vigtigste er Polarimetri, Vanddampdestillation (herunder Kjeldahl)og ICP.

Desuden er kvalitetssikring og statistik kapitlerne omarbejdet og bragt up to date blandt andet i forhold til den endelige udgave af retningslinie for metodevalidering fra Danak (RL1). Anvendelse af excel til statistiske tests er forklaret med eksempler, potentiometri kapitlerne er moderniseret og gjort mere overskuelige og der er tilføjet nye afsnit med GC- og HPLC-fejlfinding.

Et ønske fra mange sider om at udvide opgavestoffet er også imødekommet og der er mange nye eller ajourførte eksempler. Alle opgaver er flyttet sammen bagerst i bogen for at lette overblikket i selve stofdelen og for at gøre opslag på opgaverteksterne lettere tilgængelige.

For ikke at øge bogens sidetal yderligere, er en del af det mest elementære stof udgået. Det drejer sig blandt andet om hele kapitel 1, Analytiske målinger, hele kapitel 5, Udstyrskvalificering generelt (emnet gennemgås under de enkelte instrumenter) og dele af kapitel 6 Elementære værktøjer. 

Bogens opdeling er med denne 2. udgave således:

Kapitel 1-3: Statistiske metoder og kvalitetssikring af analysearbejdet

Kapitel 4: Elementære værktøjer som densitetsbestemmelse, smelte- og kogepunkt, destillation, refraktometri, polarimetri, mikroskopi, viskositetsbestemmelse

Kap 5-9: Potentiometri

Kap 10-15: Spektrometri (UV-VIS, AES, ICP, IR og MS)

Kap 16-19: Chromatografi (LC, HPLC, GC)

Kap 20: Opgaver

Indhold:

1. Statistisk resultatvurdering
2. Kvalitetsparametre
3. Metodevalidering
4. Elementære værktøjer
5. Potentiometri, syre-base
6. pH-måling og potentiometrisk titrering
7. Fældningspotentiometri
8. Redoxpotentiometri
9. Ionselektive elektroder
10. UV-VIS-Spektrofotometri
11. Flammefotometri
12. Atomabsorptionsspektrofotometri
13. ICP-OES og ICP-MS
14. IR-spektrofotometri
15. Massespektrometri (MS)
16. Væskechromatografi
17. Chromatografiske beregninger
18. HPLC
19. Gaschromatografi
20. Opgaver


Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1

behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye europæiske betonnorm Eurocode 2 med det tilhørende nationale danske anneks i såvel anvendelses- som brudgrænsetilstanden.

I bogen behandles de centrale emner som bøjning og bøjning med normalkraft og forskydning, vridning, søjler, støbeskel, gennemlokning, snitkraftbestemmelse i kontinuerte bjælker og plader, gitteranalogi og stringerberegninger.

Generelt er teori og beregninger knyttet til metoderne i DS/EN 1992-1-1, men mere generelle metoder og flere alternative, men veldokumenterede metoder er også medtaget i bogen.

I bogen er der mange eksempler til illustration af beregningsmetoderne og opgaver.

Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1er skrevet til et grundkursus i beregning af betonkonstruktioner. Den er primært skrevet som en lærebog til ingeniøruddannelserne, men den vil uden tvivl også finde anvendelse blandt virkende ingeniører i virksomheder, hvor man beskæftiger sig med projektering af betonkonstruktioner.

I forhold til 1. udgave er der specielt sket ændringer på betons elasticitetsmodul, indføjelse af regler for glat armering, forankringsberegninger, anvendelse af buevirkning og minimumsarmering i støbeskel.

Indhold:
•Materialeegenskaber
•Beregningsprincipper
•Forankring, stød og konstruktive regler
•Bjælker med bøjning og normalkraft
•Bjælker med forskydning
•Vridning
•Søjler
•Støbeskel
•Koncentrerede belastninger
•Kontinuerte bjælker og plader
•Gitteranalogien
•Stringerberegninger


Bygningsberegninger

Bygningsberegninger er en lærebog baseret på de nye europæiske normer, Eurocodes, med tilhørende danske annekser.

Den giver overblik over sikkerhedsmetoderne i DS/EN 1990 og i laster på bygninger efter DS/EN 1991. Særlig udførlig beskrives baggrunden for vindlast i DS/EN 1991-4. Den uddyber kravene til svingninger af gulvkonstruktioner og opstiller komfortkrav for svingninger i disse konstruktioner.

Den grundlæggende skiveteori for statisk bestemte og for statisk ubestemte skivekonstruktioner behandles, og der vises forskellige metoder til at fordele vandrette laster til de afstivende vægge. Denne teori gælder for traditionelt skivebyggeri, uanset om det er muret, støbt på stedet eller opført som elementbyggeri i beton- eller letbetonelementer.

Optagelse af lodrette og vandrette kræfter på bygninger behandles. De grundlæggende krav til robusthed behandles og specielt forklares hvorledes de udmøntes i skivebyggeri med elementer.

Bogen afslutter med en gennemgang af Bygningsreglementets regler for Redegørelse for den statiske dokumentation og opstilling af Statisk dokumentation efter retningslinjerne i SBi-anvisning 223. Sidstnævnte er eksemplificeret i et anneks. Bogen indeholder mange gennemregnede eksempler

læs om bøgerne på http://ef.praxis.dk/Forside-EF.aspx