Drænrør

Drænrør anvendes blandt andet til afvanding af marker i landbruget, men også til dræning af fugtige bygningsfundamenter, og oversvømmede fugtige arealer - Beregning af Volumen og kapacitet i rør, tanke mm. - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om drænrør:


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


ReTherm Kruge AB

August Barks gata 1
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige +46 10 22 00 200
Danmark: +45 93 632 632

web

Kompetencer: Rørsystemer, rørsystemer til opvarmning, køling, vand fra hanen og sprinklere

Læs mere om ReTherm Kruge AB


Mere viden om drænrør:

Manglende fokus på vedligehold i planlægningen
Beslutningstagere skal lære at kikke på vedligeholdelse af klimasikringsløsninger frem for alene at kikke på økonomi. Ikke alt, der er sparet, er tjent. Der er ingen tvivl om, at mange fabrikanter og leverandører af klimasikringsløsninger arbejder målrettet på, at beslutningstagere vælger lige netop deres produkter, når der skal klimasikres - både hos private, virksomheder og hos det offentlige. Der kommer hele tiden nye, innovative produkter på markedet, men ikke alle er lige egnede. I praksis viser det sig, at der skal vedligeholdelse til - også på de såkaldt vedligeholdelsesfrie produkter. "Vi oplever, at langt over halvdelen af de problemer vi støder på, skyldes mangelfuld eller slet ingen vedligeholdelse" siger kloakmester og direktør for Vand og miljø.dk, Verner H. Kristiansen.
Anbefalingen fra Vandogmiljø.dk til kommunerne, som pt. er i gang med at udarbejde klimaplaner, er klar: Tænk for alt i verden på fremtidens vedligeholdsopgaver, når klimaplanen udarbejdes og godkendes af politikerne. Ved planlægning af klima opgaver, LAR løsninger, skal vedligeholdsplaner være en del af projektet.

Mange kloakmestre oplever, at selv et forholdsvis nyt dræn ikke virker trods spuling. Der graves ned til drænet, og det viser sig, drænet er pakket ind i geotextil, som er tilstoppet af små jordpartikler. Disse jordpartikler kan ikke spules væk gennem de små huller i drænslangen. Samme problem opleves med faskiner, som er pakket ind i geotextil. Når textilen er tillukket med små jordpartikler, kan vandet ikke trække ud af faskinen. Også her kan en spuling ikke løse problemet. Vandogmiljø.dk mener, at vi i fremtiden skal arbejde mere hen mod "hybridfaskiner", hvor faskinen er pakket ind i singels og net med en maske størrelse på 5-10 mm., eksempelvis Exponetnet. Herved kan jordpartiklerne ikke tilstoppe maskerne, og vandet har frit løb. Det er bedre og billigere at forebygge end at reparere og udbedre skader. Forebyggelsestanker en herfor meget vigtig at få indført i klimasikrings planen for at sikre kvaliteten


Wavin – Intelligente rør bliver et altafgørende våben mod klimaudfordringer


16.feb 2022


Kloaksystemerne i Norden er under massivt pres fra øgede vandmængder forårsaget af klimaforandringer. Rørproducenten Wavin ser digitalisering og overvågning som en del af fremtidens løsning på de pressede kloakker.

Over hele Norden har ændrede nedbørsmønstre og et stigende grundvandsspejl øget belastningen på kloaksystemerne i en sådan grad, at mange pumpestationer og renseanlæg i dag er under pres.

Den årlige nedbørsmængde i Norden er steget 15-20 procent de seneste 150 år. Og kraftige byger og langvarige regnperioder bliver hyppigere og mere koncentrerede. Samtidig designes og anlægges kloaksystemer i dag på stort set samme måde som i 70'erne, og det lider mange systemer under. Dette sammensurium af udfordringer kalder på nye løsninger – og ifølge rørproducenten Wavin er en del af løsningerne digitale.

– Vi har behov for at vide langt mere om, hvordan vores spildevand opfører sig, men det kræver avanceret måle- og sensorteknologi, så vi kan aflede vandet, når det bliver nødvendigt. Ellers ender vandet i borgernes kældre, siger Henning Nykjær Stabell, produktchef hos Wavin.

Ifølge produktchefen vil det næste paradigmeskifte i kloaksystemet involvere sensorer, der kan overvåge kompositionen af spildevandet og belastningen af systemet. Samtidig skal spildevandet ledes de rigtige steder hen ved eksempelvis kraftig nedbør.

– Når vores systemer først er begravet, bliver de ofte glemt. Men i virkeligheden bør vi betragte spildevandssystemet på præcis samme måde som trafikken på overfladen, hvor vi har kontrol over flowet via overvågning. Det har vi på ingen måde i vores kloaksystemer i dag, siger Henning Nykjær Stabell.

Innovative produkter under opsejling

I et forsøg på at dæmme op for klimaforandringernes ødelæggende effekt på infrastrukturen vil Wavin i de kommende år sætte fart på udviklingen af de muligheder som digitalisering og data giver.

Med en digital udviklingsafdeling i Holland og en dedikeret målsætning om kontinuerligt at udvikle løsninger til nutidige og fremtidige udfordringer, barsler Wavin med flere nye digitale tiltag, som vil blive præsenteret i løbet af 2022.

– Intelligente rør bliver et altafgørende våben mod klimaudfordringerne. Vi skal alle leve af fremtidens systemer, og hos Wavin vil vi være med til at understøtte, at spildevandssystemet bliver mere intelligent, siger Henning Nykjær Stabell.

Tester digitale løsninger

I perioden 2018-2021 deltog Wavin i DRAINman-projektet igangsat af Miljøstyrelsen i Danmark. Undervejs i projektet viste resultaterne, at spildevandsproblemerne, som antaget, er ganske omfattende.

I projektet måltes kilderne til uvedkommende vand i spildevandsrørene ved hjælp af elektroniske sensorer i Wavins brønde. Forsøget påviste blandt andet, at 14 procent af spildevandet er fejlkoblet regnvand, som lægger unødvendigt pres på systemerne.

På samme vis har Wavin engageret sig i flere forsøgsprojekter i blandt andet Norge og Holland, som arbejder med at montere sensorer på eksisterende brønde for at digitalisere spildevandshåndteringen. Flere forsøgsprojekter er under opsejling, og ifølge Henning Nykjær Stabell skal de vise vejen for fremtidens spildevandshåndtering.

– Branchen mangler lige nu en bedre forståelse for, hvor vi kan udvikle og tilbyde løsninger, så forsyningsselskaberne får større afkast. Vores første prototyper viser lovende takter, og vi er i fuld gang med at opskalere digitaliseringen af spildevandssystemet, slutter Henning Nykjær Stabell.     


ACO Nordic – Nyt ultra tæt linjedræn hitter
Flere er blevet opmærksomme på behovet for at beskytte Danmarks grundvand bedre. Det betyder, at vandtætte linjedræn "Seal in" er blevet en bestseller, oplyser virksomheden ACO Nordic, der er specialister i løsninger til håndtering af regn- og spildevand

Kvaliteten af det danske grundvand er under pres. Forureningen skyldes hovedsageligt pesticider, men en del af problemet er også benzin- og olierester, der siver ud med regnvandet fra vejene ned gennem jorden. For at afhjælpe problemet har ACO Nordic lanceret et innovativt linjedræn, der som det første på markedet er helt vandtæt og dermed muliggør sikker håndtering af overfladevandet.

Adm. direktør Hans Olsen siger:

"Den nye type dræn blev lanceret i 2017 og er allerede vores bedst sælgende linjedræn i Danmark. Det viser, at både offentlige og private bygherrer er meget fokuserede på at beskytte grundvandet bedst muligt og at opdele regnvand- og spildevand efter kvaliteten af vandet samt behandle det derefter."

Det nye linjedræn, der hedder ACO Multiline Seal in, er forsynet med specielt udviklede pakninger, som forhindrer utætheder ved rendesamlingerne langt ud over kravene i EU. Derved er der ingen små utætheder, som det opsamlede regnvand kan pible ud af. I stedet for transporteres alt regnvandet fra vejene sikkert til rensningsanlægget.

2017 var det 10. vådeste år nogensinde. Ifølge DMI vil der fremover falde mere og kraftigere nedbør i Danmark, mens somrene bliver tørrere. Udviklingen stiller krav om bedre og mere effektive afvandingsløsninger af alle asfalterede og flisebelagte arealer.


ACO – Ingen våde fødder i Royal Arena
Når publikum tager til koncerter i Royal Arena for at opleve verdensstjerner som Metallica, John Mayer og Lady Gaga kan de – og stjernerne - være sikre på at komme tørskoede ind og ud ad arenaen. ACO, der er specialister i afvandingssystemer, har nemlig sørget for afvandingen fra Københavns nye multiarena og terrænet omkring den

ACO har leveret sin totale afvandingspakke til Royal Arena, hvor i alt 2,4 km. linjedræn er anvendt i alle størrelser. Siden arenaen blev indviet i februar 2017 har ACO’s system allerede vist sit værd. Trods massivt nedbør i foråret er området omkring arenaen forblevet tørt, og vandet er ledt væk i de nedgravede linjedræn, så oversvømmelser er undgået.
 
Tidlig involvering
ACO blev involveret i Royal Arena allerede i 2012, da 3XN i projekteringen ønskede at anvende ACO-produkter til afvandingsløsningen.
 
- Vi ønskede fra projektets begyndelse en løsning til afvanding med høj æstetisk standard. Da vi kender ACO’s produkter og véd, de virker, var valget oplagt, og vi fik gennem hele processen god rådgivning. ACO var proaktive i at finde løsninger. Også da det på et tidspunkt gjaldt om at finde besparelser i landskabsprojektet, hjalp ACO med at nå frem til at finde optimale løsninger, der understøttede det samlede, ændrede projekt, siger arkitekt Gry Kjær 3XN.
 
Bindeled
Arenaens arkitektur tager sit udgangspunkt i en plint, der fungerer som bindeled til det omgivende bolig- og erhvervskvarter. ACO har leveret afvandingssystemet til plinten, som blev installeret af VVS-firmaet Brøndum A/S med ACO som bindeleddet mellem de mange projektledere.
 
Gennem sine organiske, runde former skaber plinten små nicher, pladser og mødesteder, som bidrager til at regulere de mange tilskueres færden omkring arenaen. Afvandingen krævede 1,3 km. linjedræn, der blev etableret i en bue rundt om bygningen.
 
Plan og tegninger
På terrænet omkring arenaen har ACO også leveret afvandingssystemet. I alt 1,1 km. linjedræn, der blev installeret af entreprenørfirmaet Holbøll & sønner A/S.
 
- Vi sørgede for, at elementerne kom i fire leverancer, så renderne kunne monteres i fire etaper. Til hver etape sørgede vi for, at entreprenørfirmaets medarbejdere fik en monteringsplan og tegninger over, hvordan elementerne skulle samles, siger seniorrådgiver Max Bülow Nielsen, ACO Nordic A/S


ACO – Første vandtætte linjedræn
Med Multiline V100S Seal in med integreret pakning, introducerer ACO en sikker og tæt afvandingsløsning. Det er det første linjedræn på markedet, der er vandtæt

De standardmonterede pakninger sikrer rendesamlinger, der er 143 gange tættere end kravene i EN 1433.
 
Ved installering af ACO Multiline Seal in linjedræn sikres, at der ikke sker utilsigtet nedsivning af potentielt forurenet regnvand fra samlingerne.
 
Med et bredt udvalg af riste i fem belastningsklasser tilbydes en ny form for afvandingsløsning, der sikrer et alsidigt, velfungerende og sikkert linjedræn, hvor overfladevand håndteres effektivt til gavn for miljøet.
 
ACO Drain Mulitline Seal in er udført i det ekstremt stærke polymerbeton, der med en unik V-form og særligt glatte overflader sikrer en høj selvrensende effekt og giver gode hydrauliske egenskaber. ACO Drain er enkel at installere.
 
ACO Drain Mulitline Seal in er testet, certificeret og CE-mærket i henhold til EN 1433.


Pon Cat – Øland Entreprenørforretning er eksperter i dræn
200 km drænrør om året

Øland Entreprenørforretning har valgt at specialisere sig. 98% af opgaverne består i at nedgrave dræn for landmænd. Omkring 200 km drænrør bliver det til på årsbasis. Og for de opgaver står firmaets Cat gravemaskiner 308, 312 og 316 samt 3 faste medarbejdere. At kalde dem for eksperter i dræn er ingen overdrivelse.

– Jeg har kørt Cat siden midten af 1990´erne. Jeg plejer at skifte dem ud, når de 3-4 år gamle. Det foregår på den måde, at jeg lige spørger maskinførerne, om de har tænkt sig at tage 3 år mere, og indtil nu har de da sagt ja hver gang. Så skal jeg bare blive enige med Jørgen Nielsen om prisen (distriktschef hos Pon Equipment, red.), og så tager vi 3 år mere i en ny Cat, lyder det fra Jens Oluf Thomsen.
Og det med at sige ja til at blive i virksomheden, er der tydeligvis noget om.
– Jeg har været her nu i 40 år, lyder det fra maskinfører Jørgen Pedersen. Vi møder ham, mens han arbejder på en dræningsopgave for en kunde i Kongerslev.

Gammel forretningsmodel i en moderne verden
Hos Øland Entreprenørforretning gør man brug af de gamle dyder. Ingen annoncer. Ingen hjemmeside. Kun mund til mund. Men det rækker også så rigeligt. Ordrebogen er fyldt mindst et halvt år frem. Kunderne har tillid til Øland. Mange kommer igen og igen. Firmaet har så godt et ry, at firmaet udfører opgaver for flere generationer i samme familie. Først for faren, så sønnen og nu barnebarnet. Og hvordan kan det så være?

– Fordi vi laver et ordentligt stykke arbejde. Et ord er et ord. Vi behandler folk ordentligt. Sådan er det bare, slår Jens Oluf Thomsen fast. Og fortsætter: – Vi kender jo også markerne ud og ind, fordi vi er kommet hos de samme i så mange år. Vi ved, hvor telefonledninger og lyslederkabler ligger, så vi undgår at grave dem over.

Større gensalgsværdi
For at kunne leve op til det, han lover, så ved Jens Oluf Thomsen godt, at det kræver noget stærkt materiel.
– Det kan da godt være, at jeg giver mere for at få en Cat. Men det kommer tilbage igen, fordi Cat har en større gensalgsværdi. I den sidste ende betyder driftssikkerhed mere en sparede kroner. Vi kører hele året, så det skal bare fungere, siger Jens Oluf Thomsen


ACO – Ikke en dråbe går tabt
Miljøet bliver vinderen, når afvandingsvirksomheden ACO sætter ny standard for linjedræn, der kan fjerne afløbs- og overfladevand i en fuldstændig vandtæt løsning

De nye ACO Drain Multiline Seal in-render sendes på markedet i begyndelsen af 2017. 
 
Meteorologer forudser, at nedbøren i Danmark i fremtiden vil være stort set den samme som nu. Men vi kan forvente, at måden, som nedbøren falder på, ændrer sig markant. Især om sommeren, hvor vi i juni, juli og august fremover får langt mere nedbør i korte, intense portioner adskilt af længere og tørrere perioder, i forhold til i dag. 
 
Det er en samfundsmæssig udfordring at håndtere disse intense vandmængder. Og det er en udfordring, som ACO har fokuseret på at levere løsninger til gennem mange år. Virksomhedens mission er at levere løsningen til fremtidens klimaudfordringer.
 
Det er i dette perspektiv, man skal se ACO’s nye generation af linjedræn, som nu bliver introduceret på det danske marked. De nye dræn betyder nemlig, at transport af vandet altid foregår i et lukket, vandtæt afvandingssystem. Således vil vandet, som kan være forurenet med olie, salt og gummirester, ikke påvirker det omkringliggende miljø ved udsivning, fx i rendernes samlinger. 
 
Selvrensende
Den nyudviklede Multiline Seal in er baseret på et plug-in system med en patenteret pakning, der gør renden fuldstændig vandtæt. Systemet kaldes Seal in Technology. Desuden er renden selvrensende pga. konstruktionens særlige design. Samtidig betyder den patenterede pakning, at de enkelte moduler kan sættes sammen uden brug af fugemasse, hvilket gør monteringen meget enklere i forhold til tidligere typer linjedræn. Det nye produkt er godkendt efter Europa-standarden EN1433. Dog overstiger Multiline Seal in’s ydeevne markant kravene i denne standard – uden at det koster ekstra.
 
- Vi er stolte over, at ACO som de første kan levere en vandtæt rendeløsning til afløbs- og overfladevand. Det er især de skærpede krav til miljøet, der spiller ind. Den øgede fokus på ændringerne i vejrliget med stigende antal skybrud og dermed risiko for oversvømmelser har skabt meget opmærksomhed på at beskytte miljøet, samtidig med at vandet håndteres effektivt. Det er denne udvikling, der har fået markedet til at efterlyse vandtætte linjedræn, som vores organisation har udviklet i de seneste år, siger administrerende direktør Hans Olsen, ACO Nordic A/S.
 
Længe ventet
ACO Nordic er i øjeblikket i fuld gang med introducere Multiline Seal in til rådgivende ingeniører, arkitekter og entreprenører over hele landet. Der er stor interesse for at høre mere om de nye løsninger, hvilket skaber forventninger til salget i de kommende år.
 
- Det er et længe ventet produkt, som ACO sender på markedet. Det opfylder et stort miljømæssigt behov, der kan sikre, at overflade- og afløbsvand kan transporteres væk i vandtætte render uden risiko for nedsivning af forurening til grundvandet, siger produktchef Morten Bruhn-Thrane ACO Nordic A/S.
 
Samme pris
I efteråret sendes de første vandtætte linjedræn på markedet i størrelsen V100 i bredden. 
 
I løbet af de næste to til tre år vil Seal in-pakningen blive implementeret i hele linjedræn-produktprogrammet. Prisen for de ny Multiline Seal in vil være uændret i forhold til de nuværende produkter. 


ACO – Ny type kantsten gør nedgravning af rør i vejen overflødig
Det hidtil største danske projekt med en ny type kantsten med liniedræn blev i november 2016 gennemført på blot én måned i Holsted i Vejen Kommune. Alternativet var at grave en trafikeret villavej op og etablere ny rørføring.

Højmarksvej og Bakkedal i Holsted fik i november 2016 etableret den hidtil længste danske strækning med ACO KerbDrain, der er en fuldstøbt kantsten i polymerbeton med integreret liniedræn.
 
Vejen Forsyning, der står for etablering, og Vejen Kommune, der står for vedligeholdelse af de kommunale veje i Holsted, valgte KerbDrain-løsningen. Det var alternativet til at grave en trafikeret villavej op og etablere ny rørføring under den 450 meter lange vej. Dermed er de traditionelle rendestensriste forsvundet fra vejbelægningen.
 
KerbDrain-systemet leder vandet bort langs hele vejforløbet og hindrer, at der dannes vandpytter. Elementernes store lighed med standard kantsten gør det muligt at skabe kontinuerlige overgange.
 
ACO har leveret KerbDrain-elementer til i alt 900 meter vej, hvor der er 18 indkørsler, to buer (radius 6) til et T-kryds og 24 renseenheder.
 
Beboerne er glade
- Det fungerer rigtig fint med KerbDrain i Holsted. Vi slap for at grave vejen op og etablere ny spildevandsledning og regnvandsledning i tre meters dybde. Og vi har fået en god løsning, der virker, og som beboerne er glade for, da vi ikke behøvede at ændre på hverken indkørsler, fortove eller græsrabatterne i forbindelse med renoveringen. Beboerne kan også glæde sig over de niveaufrie indkørsler, der er en del af projektet. Alt i alt har vi opnået en hurtigere og billigere løsning, end hvis vi valgte den traditionelle renovering af kloaksystemet, siger projektleder Kim Juul Johansson fra Vejen Forsyning.
 
Halv vægt
- Det er blevet en fin løsning. Elementerne har været nemme at arbejde med og lette at sætte. De vejer kun det halve af en almindelig kantsten. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra projektets entreprenør, Schantz Byg, siger projektkonsulent Søren Kjærsgaard, ACO Nordic A/S.
 
KerbDrain-elementer er meget udbredte i resten af Europa, og det er sandsynligvis et spørgsmål om tid, før løsningen for alvor vinder indpas på danske veje og pladser.