Sprinkleranlæg

Sprinkleranlæg- Når en brandtekniker skal projektere et sprinkleranlæg skal en række basisinformationer være til stede, herunder byggeriets ide, bygningens udformning, brandrisiko, brandbelastning, ønske om værdibevaring og ønske om sikring af liv.

Leverandører af og viden om sprinkleranlæg:


Beck A/S

Naverland 10
2600 Glostrup
Tlf.: 43 71 86 68
E-mail: info@beck.as

www.beck.as

Kompetencer: Kølerør, Sprinklerrør, Rørsystemer, Skinnesystemer, Lyddæmpningssystemer, Befæstigelse, Sprinklere, Sprinkleranlæg, Ventilation, Kompensatorer

Læs mere om Beck A/S


ReTherm Kruge AB

August Barks gata 1
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige +46 10 22 00 200
Danmark: +45 93 632 632

web

Kompetencer: Rørsystemer, rørsystemer til opvarmning, køling, vand fra hanen og sprinklere

Læs mere om ReTherm Kruge AB


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


Mere viden om sprinkleranlæg:

Til dag bliver mange brande stoppet i tid uden brandmæssig uddannelse eller endda teknikker uden menneskelig indblanding. Sidstnævnte skyldes oftest opfindelsen af ​​sprinklersystemet, som ved en temperatur på ca. 69 ° C (afhængig af model) tænder til en eller flere sprinklere monteret på vandrør. Herved spredes opbevare mængden vand hurtigt i hele lokalet eller området. Vand har en stærk køleeffekt og bruges til stort set alle slukningsprojekter


DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg


11.jun 2022


Sprinkleranlæg kan ruste og få aflejringer på indersiden af rørene, som forhindrer anlæg i at fungere optimalt ved brand. Derfor har DBI udført de første udvidede inspektioner, hvor rør skæres op og undersøges nærmere.

Sprinkleranlæg skal normalt inspiceres hvert år. Og er der tale om gamle sprinkleranlæg, skal de ind imellem inspiceres grundigt. Faktisk så grundigt, at man tager udsnit af rørinstallationerne ned og skærer dem op. Herudover testes sprinklerhovedernes funktionalitet. Den udvidede og omfattende inspektion skal finde sted efter 15 år for tørre anlæg uden vand i rørene og efter 25 år for våde anlæg.

- De ekstra grundige inspektioner kom med DBI’s retningslinje for sprinkleranlæg i 2009. Det blev indført, fordi man så tæringer, ophobninger af rust og kalkaflejringer, når man nedtog gamle anlæg. Den slags kan have betydning for anlæggets funktion og kan f.eks. forhindre, at det udløses ved brand, siger funktionsleder i DBI’s inspektionsafdeling, Jens Dal, og fortsætter:

- Da retningslinjen kom i 2009, vil der komme mange udvidede inspektioner af tørre anlæg fra 2024 og af mange våde anlæg fra 2034.

Ser efter aflejringer og rust

Allerede i dag kan DBI udføre udvidede inspektioner af sprinkleranlæg – som dog ikke er akkrediterede. Selvom der endnu ikke er konkrete krav om de udvidede inspektioner, får mange anlægsejere dem nemlig udført i forbindelse med større ombygninger, hvor de gerne vil sikre, at sprinkleranlægget er fuldt funktionsdygtigt og fremtidssikret.

- Vi undersøger rørene indvendigt, hvor vi bl.a. ser efter aflejringer af forskellig art, rust, synlig tæring og rust under aflejringer, som er en separat trussel. Da testen er destruktiv, og røret dermed ødelægges af den, bliver det udskiftet på anlægget. I den forbindelse sættes hele anlægget også under forhøjet tryk for at afsløre eventuelle utætheder, siger Jens Dal.

Baseret på testen og rørenes stand kan DBI beregne korrosionshastigheden og på den baggrund give et estimat for den forventede restlevetid for rørene.

Sikkerhed for et velfungerende anlæg

Selve inspektionen er forholdsvis simpel. Rørene skæres op og undersøges, og sprinklerhovederne inspiceres grundigt visuelt for aflejringer. Desuden testes de for at undersøge, om de udløser ved rette temperatur og udfører den rette spredning af vandet.

- Når behovet for de udvidede inspektioner bliver større, bliver DBI akkrediteret til at udføre dem, siger Jens Dal og tilføjer:

- Med de udvidede inspektioner får anlægsejerne en større sikkerhed for, at deres anlæg lever op til kravene, og at det er tæt og fuldt funktionsdygtigt i tilfælde af brand, siger han.


DBI – Helt nyt kursus for service- og sprinklermontører!


17.maj 2022


Kurset giver nye kompetencer til servicemontører af sprinkleranlæg.

Efter endt kursus vil deltagerne være klædt på til de mest gængse opgaver i forbindelse med at installere, tilpasse og servicere sprinkleranlæg.

Det vil give montørerne den fornødne viden til at kunne bidrage aktivt i håndteringen af arbejde med sprinkleranlæg, hvilket typisk kan give en øget fleksibilitet i et arbejdsteam.

På vores sprinklerkursus for montører har vi en praktisk tilgang til undervisningen, hvor kursisterne bliver inddraget aktivt med både erfaringer og tvivlsspørgsmål. Samtidig kommer vi rundt om de regler og dokumentationskrav, der følger med installation af sprinkleranlæg.

Kurset henvender sig til service- og sprinklermontører, der har brug for selvstændigt at kunne installere, tilpasse og servicere sprinkleranlæg. De vil blive klædt på med den rette viden og overblik, som arbejdet kræver. De får en grundlæggende viden om og indsigt i at installere, idriftsætte, vedligeholde, kontrollere, reparere og fejlrette sprinkleranlæg, herunder udføre mindre ombygninger og tilpasninger.

På kursets får kursisterne et bredt kendskab til:

  • Sprinkleranlæggets bestanddele (vandforsyning, sprinklercentral, rørnet, sprinklerhoveder)
  • Anlæggets opbygning (vandforsyning, sprinklercentral/pumperum, rørnet, placering af sprinklerhoveder)
  • Valg af vandforsyning (offentlig vandforsyning, reservoir, uudtømmelige kilder)
  • Dimensionering af forudberegnede anlæg
  • Viden om dokumentation og projektgennemgang (ved opstart af og under udførelsesfasen, til 1. inspektion, under drift)
  • Drift og vedligeholdelse (planlagte afprøvninger, planlagt vedligeholdelse (f.eks. service) og planlagte kontroller)
  • De får desuden viden om relevante brandkrav i Bygningsreglementet og tilhørende vejledninger om præaccepterede løsninger samt får en forståelse for Retningslinje 005 og projekteringsdokumenternes betingelser for service.

Kurset tager udgangspunkt i følgende lovgivning og projekteringsdokumenter:

BR18, DBI, DS/EN, CEA, NFPA.

Kurset varer 2 dage og afholdes hos DBI i Hvidovre og Fredericia.

Læs mere og se kommende datoer for sprinklerkurset her 


DBI – Ny rapport – Nødvendigt med mere sprinkling i P-huse


11.feb 2022


Biler udgør en betydeligt større brandbelastning end hidtil antaget. Og de står tættere end før i p-kældre og -huse. Det får i en ny rapport DBI til at anbefale sprinkling i flere p-kældre og-huse, end tilfældet er i dag. Med tilbagevirkende kraft.

Biler er ikke, hvad de har været. For det første er de ikke kun drevet af forbrændingsmotorer, men kommer også som el- og hybridbiler. For det andet indeholder de i stadigt højere grad plastmaterialer og elektronik. Begge dele påvirker bilens brandtekniske egenskaber, og det kan have konsekvenser for brandsikkerheden i p-kældre og -huse – også kaldet garageanlæg.

Derfor har Bolig- og Planstyrelsen bedt DBI og Teknologisk Institut om at undersøge bl.a. brandsikkerheden i garageanlæg i Danmark, og den opgave er nu blevet til en rapport med det mundrette navn ‘Brandsikkerhed i garageanlæg, oplag af litium-ion batterier og batterier til solcelleanlæg i bygninger’.

- Rapporten ser nærmere på, hvilke konsekvenser den generelle udvikling på bilområdet har for sikkerheden og muligheden for indsatser i garageanlæg, siger Lars Vædeled Roed, der er brandteknisk rådgiver hos DBI og medvirkende til udarbejdelsen af rapporten.

Mere energi og mindre plads

Rapporten omfatter også et litteraturstudie, som viser flere interessante aspekter. F.eks. er brandbelastningen fra en ny bil – uanset om der er tale om en elbil eller en konventionel bil med forbrændingsmotor – ca. 40% højere end den brandbelastning, man hidtil har regnet med.

- Der er faktisk ikke den store forskel på elbiler og konventionelle biler i forhold til brandbelastning. Litteraturstudiet viser, at den store brandbelastning kommer fra bilernes materialer, der består af mere og mere plast. Desuden bliver bilerne større og større, siger Lars Vædeled Roed.

Hertil kommer, at pladsen mellem bilerne i garageanlæggene er blevet mindre, fordi man prioriterer plads til flere biler. Parkeringsbåsene og afgangs- og udgangsveje er smallere, hvilket øger risikoen for brandspredning mellem bilerne. Herudover viser studiet, at elbiler tilsyneladende bryder mindre i brand; til gengæld udgør de en indsatstaktisk udfordring, når de brænder. Dels pga. vanskelig adgang til batteriet og dels pga. risiko for thermal runaway (hvor batteriet udvikler varme på egen hånd over en lang periode og kan bryde i brand) og et deraf følgende behov for at fjerne elbilen fra garageanlægget.

Anbefaler sprinkling i nye og gamle anlæg

Baseret på litteraturstudiet indeholder rapporten også en risikovurdering og -analyse af personsikkerheden i garageanlæg og en gennemgang af de danske regler og vejledninger for byggeri af garageanlæg. Og her er konklusionen fra DBI klar.

- Med en større brandbelastning fra biler og smallere parkeringsbåse er risikoen for brandspredning større end tidligere, og forholdene for en vellykket indsats fra beredskabet er ringere. Dermed kan garageanlæg, der f.eks. er sikrede med brandteknisk dimensionering efter de hidtidige kriterier være problematiske, fordi man har regnet med en lavere brandbelastning og et begrænset antal brændende biler. I de tilfælde vil der være behov for at genbesøge dimensioneringen, siger Lars Vædeled Roed.

Men garageanlæg, der er godkendt efter Eksempelsamlingen og i de præaccepterede løsninger til bygningsreglementet på området, kan også være problematiske.

- Det eksisterende krav om sprinkling af garageanlæg træder i kraft for de fleste anlæg på 1.000 m2 og derover. Men risikoen for brandspredning er også for stor i mindre anlæg, så derfor er rapportens anbefaling, at alle garageanlæg på over 150 m2 bør sprinkles. Dette gælder særligt for bygninger, der også indeholder bygningsafsnit, hvor personer overnatter, dvs. f.eks. etageboligbyggeri, hoteller, plejehjem mv., siger Lars Vædeled Roed og fortsætter:

- Anbefalingen omfatter både eksisterende og fremtidige anlæg – og også anlæg på under 150 m2, hvor der er mere end 6-7 biler. Der er i udlandet set temperaturkurver ved brande i garageanlæg, der var voldsommere end standardbrandkurven, siger han.

Risikoen for brand i garageanlæg er især stor, når anlægget indgår som en del af en anden bygning – i form af en p-kælder, eller når de nederste etager i en bygning anvendes til parkering.

Naturlig brandventilation eller ej

Rapporten sætter desuden spørgsmålstegn ved muligheden for at anvende naturlig brandventilation. Konceptet er, at en bestemt procentdel åben facade kan lede varme væk fra en eventuel brand og dermed hindre brandspredning. Men der er i udlandet set flere eksempler på hurtig brandspredning i åbne garageanlæg med brandventilation via facaden.

- Vi er usikre på, om det koncept fungerer i virkeligheden. Hvis kravene til sprinkling ikke er dimensioneret rigtigt, er det heller ikke sikkert, at kravene til ventilation og dermed muligheden for at anvende naturlig brandventilation er det, siger Lars Vædeled Roed.

Det anbefales ligeledes at have ABA-anlæg, da studier af brande viser, at man ikke kan regne med, at parkerede brugere alarmerer brandvæsenet i tilfælde af brand.

Grund til at se på reglerne på området

Betyder det så, at alle garageanlæg er tikkende bomber, kunne man måske spørge sig? Ikke helt.

- For at se en hændelse med store konsekvenser skal andre faktorer falde sammen – som f.eks. brand og maksimal personbelastning. Rapporten beskriver området og indikerer, at der er god grund til at se på regler og vejledninger med tilbagevirkende kraft. For selvom personer i et garageanlæg kan komme ud ved brand, kan branden påvirke resten af bygningen, tabet af værdier vil være stort, og bygningen vil efterfølgende være ubrugelig i en længere periode, siger Lars Vædeled Roed.

DBI og Teknologisk Institut har overdraget rapporten til Bolig- og Planstyrelsen, der er myndighed på området.

FAKTA:

BRANDSIKKERHED I GARAGEANLÆG, OPLAG AF LITIUM-ION BATTERIER OG BATTERIER TIL SOLCELLEANLÆG I BYGNINGER

DBI har udarbejdet rapporten for Bolig- og Planstyrelsen i samarbejde med Teknologisk Institut. Udover at se nærmere på garageanlæg undersøger rapporten også brandsikkerheden ved oplag af litium-ion-batterier og batterier til solcelleanlæg. Rapporten anbefaler bl.a. at minimere risikoen for brandspredning i garageanlæg med sprinkling i anlæg over 150 m2. Desuden anbefales, at garageanlæg på mindre end 150 m2 med en samlet brandbelastning på 100GJ (svarende til 6-7 biler) sprinkles. Rapporten kan læses i sin helhed på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside: www.bpst.dk.

Læs originalartiklen her


Kontakt
Lars Vædeled Roed
Brandteknisk rådgiver, Bygningsingeniør
Master i Brandsikkerhed
20 21 89 01

lvr@brandogsikring.dk


Victaulic sprinklerprodukter fra dag til dag
Lemvigh-Müller er nu lagerførende af Victaulic sprinklerprodukter, så du hurtigt kan få fat i det, du skal bruge til dine løsninger.

Siden 1919 har Victaulic øget byggeproduktiviteten og reduceret risikoen med sine tegnetjenester og løsninger. Heriblandt sprinklerprodukter, som du nu finder hos Lemvigh-Müller.

En lang tradition for innovation

Victaulic har mere end 100.000 produkter og patenterede teknologier, som giver frie hænder til at designe løsninger, fremmer sikre og effektive arbejdspladser og gør inspektion og vedligeholdelse enklere. Udviklingen af produkter er drevet af kontinuerlig innovation, og Victaulic hjælper virksomheder verden over med at gennemføre projekter sikkert, til tiden og inden for budgettet.

Global frontløber og samarbejdspartner

Som brancheleder inden for virtuelt design, BIM-indholds- og softwareløsninger og en anerkendt Autodesk-partner tilbyder Victaulic projektkoordinering, estimering og projektstyring sammen med BIM-tegningstjenester og praktisk træning til kommercielle, industrielle og pipeline-byggefirmaer. Victaulic driver industriens vækst ved at forbedre routingeffektiviteten og levere omkostningssikkerhed gennem projektets livscyklus.

Hjælper byggebranchen verden over

Med mere end 4.000 medarbejdere og 55 internationale faciliteter hjælper Victaulic kunder i over 120 lande med at få succes i den globale byggebranche. Løsningerne findes på forskellige markeder: Fra de højeste og mest komplekse bygninger til de dybeste og mest robuste miner over hele kloden.