Krüger – Vi kan få langt færre overløb ved at udnytte eksisterende viden og teknologi

Øget overvågning og bedre styring af renseanlæg er nogle af de løsninger, vi allerede kan tage i brug, når der skal styr på de flere tusinde overløb, der hvert år sender urenset spildevand ud i vandmiljøet i Danmark.

Med en lang række sårbare fjorde, søer og indre farvande er vandmiljøet i Danmark følsomt overfor udledning af urenset spildevand. Miljøvirksomheden Krüger har udviklet teknologier, og løsninger, som nogle spildevandsforsyninger og kommuner i Danmark allerede bruger til at kortlægge antallet og volumen af overløb, rense deres spildevand og optimere styringen af deres renseanlæg og afløbssystemer.

Kortlægning af overløb giver overblikket
Overblikket er første skridt på vej mod at få reduceret overløb. Overblikket skal etableres ved enten at lave en målekampagne eller ved at installere permanente målere i overløbsbygværkerne. Overblikket giver mulighed for på et oplyst grundlag at identificere og adressere problemer i en prioriteret rækkefølge.

I Frederikssund Kommune, hvor man har mange sårbare vandmiljøer, har kommunen ønsket at få overblik over og reducere antallet af overløb fra overløbsbygværkerne. Derfor har forsyningsselskabet Novafos fået etableret niveaumålere og overløbssensorer i 20 af kommunens overløbsbygværker.

– Niveaumåleren logger løbende vandstanden i bygværket og samarbejder med en overløbssensor, som kan køre på batteri. Tilsammen registrerer de overløb og beregner overløbsvolumener. De loggede data sendes via mobilnettet, så vi kan følge forholdene tæt på realtid fra kontoret eller via mobilen, siger Martin Dreyer projektingeniør hos Krüger, der udfører måleprogrammer flere steder i Danmark.

Ugentlige, månedlige og årlige statistikker kan trækkes ud og analyseres, hvilket giver et overblik, og på årsbasis kan der indrapporteres til Miljøstyrelsens PULS database.

Digitalisering af overløbene – den hurtige og billige løsning
Det traditionelle skridt efter bedre kortlægning er at bygge infrastruktur, fx bassiner, større rør/separat kloakering eller bedre/større renseanlæg. Store infrastrukturprojekter er nødvendige nogle steder, men det er en dyr og meget langsigtet løsning. Digitale løsninger er derimod langt billigere, og så kan de implementeres på kort tid.

– Digitalisering kan være, at monitoreringsløsninger kombineres med intelligent styring, når der skal ske markante reduktioner af overløb. Der findes styringssystemer af både større og mindre kompleksitet, der kan reducere overløb i antal, størrelse og forureningsgrad. Ved at ændre på driften af pumper og spjæld kan volumen i systemet udnyttes væsentligt bedre, og vi kan undgå, at rigtig meget vand ender som spildevand i naturen. På den måde favoriserer vi steder i systemet, hvor der er bedst plads til vandet på et bestemt tidspunkt, siger Nikolaj Mølbye, der er projektleder hos Krüger.

Han vurderer, at det er muligt at reducere en stor del af de nuværende overløb, hvis vi i Danmark bliver bedre til at kortlægge, overvåge og styre afløbssystemerne.

– Styring udelukker dog ikke strukturelle infrastrukturløsninger i form af udbygning af afløbssystem og renseanlæg. Man kan optimere sin digitale styring nu og udvide renseanlægget samtidig og få glæde af det, når det er færdigbygget. Ved optimeret styring af spilde- og regnvand i rørledninger og opsamlingsbassiner kombineret med styringssystemet AQUAVISTA™ Plant på renseanlæg, kan man nå langt, siger Nikolaj Mølbye.

Denne software platform er cloud-baseret og indeholder styringer, prædiktioner og moduler, der kan bygges ovenpå. I platformen indgår en række funktioner med bl.a. nøgletal og mulighed for selv at programmere efter individuelle behov. 

AQUAVISTA™ Plant er bl.a. installeret hos BlueKolding og på over 100 renseanlæg og installationer verden over. Styringssystemet giver en ca. 40% større biologisk kapacitet, 80% større hydraulisk kapacitet, en signifikant reduktion i brug af kemikalier samt store reduktioner i energiforbrug til beluftning og til intern nitrat recirkulation. I Kolding har de opnået at reducere antallet af årlige overløbshændelser fra ca. 35 til under 10 ved hjælp af denne softwares styringsstrategier.

Digitalisering optimerer samstyring af afløbssystem og renseanlæg
I forskningsprojektet Water Smart Cities, som Krüger var en del af, blev der udviklet ny teori og software til at forudsige indløbet til renseanlæg ud i fremtiden. Det har en stor værdi for renseanlæg, som hurtigere kan omstille og optimere driften, når det regner meget. På den måde får renseanlægget mulighed for at modtage vandmængderne i et tempo, de kan håndtere og således udnytte renseanlæggenes kapacitet langt bedre og tilmed undgå overløb til søer, åer og havne.

– Værktøjet er en intelligent softwareteknologi, der sikrer den bedst mulige drift, når byerne i fremtiden bliver udfordret af kraftige regnskyl og skybrud siger Louis Larsen, projektingeniør på AQUAVISTA™ Plant. Han fortsætter: Værktøjet gør det nemmere at foretage samstyring af systemerne mellem de ansvarlige for afløbssystemet og renseanlæggenes driftsfolk. Forecast værktøjet er en integreret del af AQUAVISTA™ Plant.

Han vurderer, at det bliver svært helt at undgå overløb – bl.a. fordi man på grund af klimaændringer forventer kraftigere daglig regn og flere skybrud i fremtiden. Derudover er eksisterende systemer og anlæg ganske simpelt ikke dimensioneret til nul udledning.

– Tolerancen overfor overløb må forventes at blive mindre i fremtiden. Lige nu er der ingen omkostninger for forsyningsselskaber og kommuner, når der aflastes fra et af de 5.000 overløb, der formentlig alle er lovlige. Man kan sagtens forestille sig strammere lovkrav i fremtiden og at vores forsyninger kommer til at betale for kloakoverløb. Her er bedre styring det klogeste og billigste redskab til at reducere antal og størrelsen af overløb, siger Louis Larsen.

LÆS også: Lufthavn i Nordatlanten øger sikkerheden markant
Krüger – Vi kan få langt færre overløb ved at udnytte eksisterende viden og teknologi's Firmaprofil

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.