Vandindhold

Når man taler om vandindhold inden for procesindustrien, refererer det til mængden af vand, der er til stede i et materiale, produkt eller proces. Vandindholdet kan være af stor betydning i mange industrielle processer, da det kan påvirke produktkvalitet, holdbarhed, sikkerhed og effektivitet. Vandindholdet kan måles i form af procentvægt (f.eks. vandindholdet udtrykt som en procentdel af det samlede vægt af materialet) eller som en absolut værdi (f.eks. mængden af vand pr. enhedsvolumen).

Leverandører af og viden om Vandindhold:


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


LAGUR A/S

Attrupvej 4
8550 Ryomgård
Tlf.: 70 60 56 00
E-mail: eksperten@lagur.dk

web

Kompetencer: Vandbehandling, vandbehandlingsanlæg, kemifri vandbehandling, blødgøring

Læs mere om LAGUR A/S


Mere viden om Vandindhold:

Målemetoderne kan variere afhængigt af det materiale eller produkt, der undersøges, og de ønskede nøjagtighedskrav.

Inden for fødevareindustrien er vandindholdet ofte vigtigt, da det kan påvirke produktets konsistens, smag, holdbarhed og ernæringsmæssige egenskaber. For eksempel kan et for højt vandindhold i visse fødevarer medføre bakterievækst og hurtigere forringelse, mens et for lavt vandindhold kan påvirke tekstur og smag negativt.

I farmaceutisk produktion er vandindholdet også en vigtig faktor, da det kan påvirke lægemidlets stabilitet, opløselighed og effektivitet. Doseringen og formuleringen af ​​lægemidler kan afhænge af vandindholdet for at sikre korrekt dosering og levering af den aktive ingrediens.

Inden for kemisk industri kan vandindholdet påvirke kemiske reaktioner, opløselighed, krystallisation og andre processparametre. Nøjagtig måling og kontrol af vandindholdet er vigtig for at opnå ønskede produkter og processer.

Måling og styring af vandindholdet kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker og instrumenter, herunder fugtighedsanalysatorer, termogravimetriske analysatorer, Karl Fischer-titrering og andre metoder, der er specifikke for det pågældende materiale og applikation.

Vandindholdet inden for procesindustrien er en afgørende parameter, der skal overvåges og kontrolleres for at sikre produktkvalitet, sikkerhed og effektivitet af forskellige processer og produkter.


Teknologisk Institut – Dansk vand skal være grønnere
Teknologisk Institut vil med en ny resultatkontrakt accelerere udviklingen i den danske vandsektor, så det rene vand i fremtiden sikres med bæredygtige, intelligente og effektive løsninger.

Med en målsætning om at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger og en øget eksport af vandteknologi har vandsektoren høje ambitioner for den grønne omstilling. Teknologisk Institut vil gennem partnerskaber med hele vandsektoren sikre grøn innovation.

Grøn omstilling af den danske vandsektor
Teknologisk Institut står i perioden 2021-2024 i spidsen for en ny resultatkontrakt: Grøn omstilling af den danske vandsektor. Den tager udgangspunkt i udfordringer og potentialer i vandets vej fra grundvand til spildevand og har gennemgående fokus på et reduceret miljø- og klimaaftryk.

– I Danmark er vi blandt de bedste til at levere rent vand og effektive vandteknologier. Globalt er der dog pres på både kvaliteten og kvantiteten af den tilgængelige vandressource. Derfor er konstant bæredygtig innovation og teknologiudvikling på området afgørende – hvilket samtidigt muliggør eksport af dansk teknologi til resten af verden, siger Sune Dowler Nygaard, direktør, Teknologisk Institut.

Resultatkontrakten har fire fokusområder: rent og sikkert drikkevand, øget vandeffektivitet i industrien, energieffektiv spildevandsbehandling og minimering af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

Rent drikkevand – nu og for fremtiden
Over de senere år er der gjort talrige fund af pesticidforurening i dansk grundvand, og en stadig større del af drikkevandsboringerne egner sig ikke længere til drikkevandsproduktion. En nylig undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der findes pesticidforurening i 58 procent af de danske drikkevandsboringer. Truslen mod forsyningssikkerheden vækker stor bekymring både for de danske vandværker, forsyninger og forbrugere.

– Hvis vi for fremtiden trygt skal kunne drikke vand fra hanen, skal udfordringen med pesticidforurenet grundvand løses. Her og nu kræver det bæredygtige teknologier, der kan fjerne pesticiderne fra forurenet grundvand på vandværkerne. Derudover er det centralt, at den fremtidige drikkevandsressource beskyttes, siger centerchef Lotte Bjerrum Friis-Holm, Teknologisk Institut.

Drikkevandskvaliteten kan også forringes ved kontakt med materialer og bakterier i installationer og distributionsnettet. Resultatkontrakten har derfor også fokus på at forbedre dokumentationsgrundlaget for produkter og komponenter, der kommer i kontakt med drikkevand samt på minimering af bakterieforekomst.

Bæredygtig spildevandsbehandling
Fremtidens rensningsanlæg kan mere end blot at rense spildevand. Allerede i dag producerer flere rensningsanlæg grøn energi i form af biogas. De konventionelle processer på rensningsanlæggene kan dog fortsat optimeres, så kulstof fra spildevandet i endnu højere grad udnyttes fremfor at belaste klimaet.

– I den grønne omstilling af vandsektoren er det afgørende, at vi får udnyttet den ressource, som spildevandet udgør. I resultatkontrakten udvider vi derfor vores laboratoriefaciliter, så vi får endnu bedre forudsætninger for at øge energiudbyttet ved biogasproduktionen, fortæller sektionsleder Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

Et rent vandmiljø
Afstrømning fra landbrug, nedsivning fra kemisk industri, gartnerier og lossepladser og udledning af spildevand har været medvirkende årsager til forurening af vandmiljøet. I forbindelse med resultatkontrakten er et indsatsområde beskyttelse af vandmiljøet og af vores grundvand, fx ved at afværge af jord- og grundvandsforureninger med bl.a. pesticider, PFAS og oliestoffer og ved at rense spildevand for lægemiddelstoffer og resistente bakterier.

Der vil yderligere være fokus på fortsat beskyttelse og forbedring af vandmiljøet.

– Oprydningen efter tidligere tiders forureninger viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at vores aktiviteter i dag ikke belaster vandmiljøet. Det er derfor et centralt indsatsområde at få minimeret tilførslen af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet, siger Lotte Bjerrum Friis-Holm.

Vandeffektiv industri
I flere industrier med stort vandforbrug er der i disse år stort fokus på øget vandeffektivitet, fx gennem rensning for uønskede stoffer i procesvand, øget vandgenbrug i delprocesser og udnyttelse af ressourcer i proces- og spildstrømme.

Mere nyt fra Teknologisk Institut

På Teknologisk Institut vil et nyt testcenter gøre det muligt for virksomheder at få lavet uvildig test af rensningsteknologier alene eller i kombination på eget proces- eller spildevand. Den optimerede vandeffektivitet forventes at have stor betydning for de vandforbrugende virksomheder. Helt aktuelt arbejdes fx at nedbringe vand- og energiforbruget i et projekt hos fiskemelsproducenten TripleNine gennem øget genbrug af virksomhedens lossevand.

Partnerskaber mod en grønnere vandsektor
Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi har formuleret ambitiøse mål for vandsektoren – herunder energi- og klimaneutralitet og en fordobling af vandteknologieksporten i 2030.

– For at nå i mål med ambitionerne er der behov for at kræfterne i vandsektoren samles. Samarbejdsprojekter er derfor en vigtig del af resultatkontraktens aktiviteter. Vi har behov for at samarbejde bredt med blandt andre teknologileverandører, regioner, forsyninger, rådgivere, vandforbrugende virksomheder og universiteter. Dermed tror vi på, vi opnår de bedste muligheder for at identificere udfordringerne, udvikle de rette løsninger og forankre dem i vandbranchen, siger Lotte Bjerrum Friis-Holm.


Vandtestkits fra Insatech
– en omkostningseffektiv egenkontrol af vandkvalitet

Som et af de nyeste skud på stammen, tilbyder Insatech nu vandtestkits til egenkontrol af vandkvalitet og det gør dig i stand til blandt andet at teste for legionella, e-coli, klor, pH og meget andet. Det er muligt, da vores engelske partner har stillet sine erfaringer og produkter til rådighed, hvilket åbner nye muligheder for virksomheder, der møder skrappe krav og eventuelt alvorlige konsekvenser – af både økonomisk og helbreds mæssig karakter, hvis ikke disse overholdes
Størstedelen af de testkits, som vi på nuværende tidspunkt tilbyder, er møntet på den maritime industri – en industri, hvor flere nye internationale regler inden for spildevand optager branchen. Herunder ballastvand, som netop nu er et af de helt centrale emner. Her leverer vi et kit, som indeholder præcis de tests det enkelte skib skal bruge for at overholde de gældende regler.

Derudover kan du med vores kits teste drikke- og brugsvand samt ’gråt spildevand’, fra f.eks. toiletter, for bakterier og mineraler. Kittet indeholder alt det, du skal bruge for at udføre de påkrævede tests, inkl. filtre, reagenter og inkubator. Hvert kit leveres desuden i en robust transportkuffert.

Det maritime fokus udelukker dog ikke dets anvendelighed i den landbaserede industri, hvor alle former for vandinstallationer, herunder kølevandssystemer, drikkevandssystemer og kedelvand kan testes og overvåges med korte svartider.

Fælles for vores vandtestkits er, at de er omkostningseffektive og meget simple at udføre – det kræver blot, at du følger den vedlagte manual et par gange, før du er helt komfortabel ved at lave testene.

Testkitsene er ikke udviklet til at konkurrere med laboratorieanalyser i nøjagtighed, men modsat eksterne laboratorieprøver, så kan du få svar på om vandkvaliteten er acceptabel eller ej inden for kort tid, da størstedelen af testene er ”pass/no pass”. Dermed kan du i de fleste tilfælde forkorte reaktionstiden på de vandkvaliteter, der ikke lever op til de opsatte krav, ligesom du kan skære ned på antallet af de prøver, der ellers ville blive sendt til analyse på et eksternt laboratorie.

Står du med en udfordring omkring test af din vandkvalitet, er du mere end velkommen til at kontakte os – så skræddersyer vi et kit, der opfylder lige netop dine behov!

Vil du vide mere, så kontakt Mads Hyldahl Mathiassen +45 2761 4531 mma@insatech.com


Bürkert – Fleksibelt analysesystem til kontinuerlig kontrol af din vandkvalitet
Plug-and-play system til vandanalyse

For at lette installationen og øge brugervenligheden kan vi hjælpe dig med at samle analyse- og elektronikdele til dit vandanalysesystem i ét kompakt og robust skab.

Bürkerts online analysesystem sikrer din vandkvalitet

Er du tryg ved kvaliteten på det vand, du drikker?

Bürkert vil gerne bidrage til, at vi til enhver tid kan føle os trygge ved kvaliteten på vores drikkevand. Derfor har vi udviklet et online analysesystem til vand, der kontinuerligt kan levere de vigtigste data på dit drikkevand.

Med Bürkerts online analysesystem er du hele tiden velinformeret om vandets kvalitet. Skulle der opstå udsving i kvaliteten, kan systemet advare dig ved hjælpe af grænseværdier. Systemet kan sågar medvirke til at styre ventiler eller ændre på dosering af f.eks. ilt. Det nye system er udviklet til at sidde i kompakte kabinetter, hvor et integreret 7" touch display giver et fint overblik over værdier med grafer, og selve opsætning af systemet sker også ved hjælp af displayet.

Kompakt plug-and-play system monteret i rustfast skab

For at skabe et enkelt, stilrent og robust udseende samt lette installationen, har vi hos Bürkert Danmark samlet alle systemets analyse- og elektronikdele i et rustfast skab, stadig med displayet i front, let tilgængeligt, således vi samlet har et enkelt og kompakt plug-and-play system.

Systemet er en del af vores EDIP-platform - en software platform, der integrerer alle nyere Bürkert produkter uden brug af signalkonvertere eller andre mellemled. En af de mange fordele ved EDIP-platformen er den integrerede NAMUR funktion, der ved hjælp af farvet LED hurtigt giver et overblik over systemets helbred.

Modulopbygget og nemt at tilpasse

Vores analysesystem er modulopbygget og kan nemt tilpasses det enkelte behov. Det kan også hurtigt ændres, hvis der med tiden skulle opstå behov for flere eller andre måleparametre.

Det indbyggede controller-modul omsætter måleparametrene til brugbare data og fungerer samtidig som datalogger, så du altid kan gå tilbage og se udviklingen i vandkvaliteten. Derudover har controller-modulet et indbygget VNC-interface, så du altid kan tilgå dit system via mobil, tablet eller computer.

Med et gateway modul er systemet lynhurtigt integreret i et eksisterende SCADA-system, via de gængse protokoller, så du får samlet alle dine data ét sted.

Vi har endvidere integreret et automatisk rensesystem,der på baggrund af et forud programmeret skema, renser og analyserer enhederne, så du altid har valide målinger - det giver samtidig minimal vedligeholdelse af systemet.

Er du klar til at finde ud af, hvad du drikker?

Kontakt Bürkert Danmark for mere information


multiCELL controller til vandbehandling – alsidig, enkel og brugervenlig
Proceskontrol har vital betydning ved sikring af vores vandforsyning, og den teknologiske udvikling på området går stærkt. Beskæftiger du dig med design, installation og drift af udstyr til vandbehandling, er det vigtigt at have et godt kendskab til den sidste nye udvikling på området.
multiCELL controller til vandbehandling - alsidig, enkel og brugervenlig Find cirkulationsventiler her Proceskontrol har vital betydning ved sikring af vores vandforsyning, og den teknologiske udvikling på området går stærkt. Beskæftiger du dig med design, installation og drift af udstyr til vandbehandling, er det vigtigt at have et godt kendskab til den sidste nye udvikling på området. Vand er en begrænset ressource, og en effektiv kontrol af vand er derfor afgørende for at sikre den fremtidige forsyning og samtidig en nøglefaktor, når der tales om investeringer i industrien. Meget af det vand, vi bruger i hverdagen, er del af et kontinuerligt kredsløb, der bliver behandlet efter brug, så det kan sendes tilbage til naturen. Denne proces er meget afhængig af nøjagtig processtyring, samt måling og opsamling af data for at sikre, at alle lovmæssige standarder bliver overholdt, og at både natur og mennesker bliver beskyttet. Spildevand Spildevandsrensning består af flere forskellige trin, herunder for-filtrering, bundfældning, biologisk rensning og filtrering. I indgangen til et renseanlæg løber spildevandet gennem en rist, så papir, træ og andre større genstande, som vil kunne skade anlægget eller blokere rørsystemet, bliver skilt fra. Herefter ledes vandet ind i en forklaringstank, hvor det står stille for, at bundfælde slammet. For at fremme processen tilsættes eksempelvis jernklorid. Ved biologisk rensning fjernes forskellige organiske stoffer, fortrinsvis fosfor og kvælstof. Dette foregår ved, at de mikroorganismer, der er i vandet, skiftevis udsættes for iltholdige og iltfrie forhold, hvorved de skadelige stoffer omdannes og fjernes. Under denne behandling blandes slam og spildevand grundigt for at holde gang i den biologiske proces. Derefter skilles slammet fra vandet i en efterklaringstank. Det nu næsten rene vand passerer derefter typisk et sandfilter inden udledning i naturen, og om nødvendigt kan der i filteret tilsættes kemikalier for at fjerne den sidste rest af fosfor. Processen med tilsætning af kemikalier, skal kontrolleres og måles nøje, og overvågningsdata gemmes som dokumentation for, at kvaliteten af det rensede vand overholder de lovmæssige krav. Drikkevand Drikkevand bliver i Danmark fremstillet af grundvand, som i princippet er drikkeklart efter en "normal behandling af grundvand". En normal vandbehandling består af en iltning eller luftning, som ud over at tilføre ilt til vandet, fjerner opløste gasser som svovlbrinte, kuldioxid og metan, samt en filtrering, som fjerner jern, mangan og eventuelt ammonium. Såfremt en normal behandling ikke er tilstrækkelig, kan videregående behandling af forskellig art være nødvendig. Dette kunne eksempelvis være anvendelse af kulfiltre, tilsætning af kemikalier eller desinfektion ved hjælp af UV-lys. Proceskontrol - alsidig og enkel Et velegnet produkt til proceskontrol er Bürkerts multiCELL transmitter/controller type 8619, der er ideel til en bred række applikationer i vandbehandling, fordi den både kan anvendes med pH-, ledningsevne- og flowsensorer og til ORP og temperaturmålinger. Den største fordel ved denne controller er dens alsidighed - den er kompatibel med de fleste gængse sensorer - og den har et modulært design, der giver mulighed for nem tilslutning af ekstra hard- og software. Hver controller kan konfigureres til en række sensorer, og har op til seks præ-konfigurerede I/O-kort og kan dermed klare ethvert signalbehov. multiCELL kan endvidere konfigureres som en datalogger ved brug af det indbyggede SD kort til datalagring. Dette SD kort kan også bruges til at gemme sensor-parametre og måledata, og det giver mulighed for at replicere de samme indstillinger i en anden multiCELL controller. På den måde sikres en præcis overførsel af kontrol- og måleparametre mellem sites. multiCELL er en flerkanals-controller, der er designet med tanke på både montøren og operatøren. De mange funktioner, og det modulære design gør, at systemet kan tilpasses præcis til kundens behov, og det nemme intuitive brugerinterface kan konfigureres til fire forskellige visninger. Således kan den mest relevante information om en specifik applikation vises, og forskellige brugere kan konfigurere forskellige visninger, afhængig af de informationer, der er relevante i den enkelte applikation. Et proceskontrol-system med multiCELL kan reducere omkostningerne væsentligt. I mange tilfælde kan et helt styreskab erstattes af en controller med indbygget display. Omkostningerne til et styreskab med separat afskærmning, rack-monteret PLC, I/O, kabling, strømforsyning, HMI etc. kan med fordel erstattes af bare én enkelt multiCELL controller/transmitter. Fordelen ved multiCELLs modulære design er, at brugerne kun betaler for de egenskaber, de rent faktisk har brug for. multiCELL er samtidig en standard controller/transmitter, der kan anvendes til mange forskellige applikationer, og derved minimeres såvel lageromkostninger som omkostninger til uddannelse af personale, hvilket bidrager til en betydelig reduktion af de totale omkostninger. Fjernovervågning, dataopsamling og SMS/e-mail alarmer Såfremt der er behov for overvågning af et fjernt beliggende site, kan vi tilbyde Bürkerts mySITE løsning. Her gør vi anvendelse af Device Cloud og integrerer software, infrastruktur og udstyr som én service. En hardware- og software-løsning i én og samme pakke. mySITE giver dig mulighed for altid at have procesdata ved hånden, og altid at være opdateret om, hvad der sker i processen - via en internet-browser, på en computer, mobiltelefon, tablet eller smart phone. Systemet gør det muligt at indstille alarmer, som genererer en e-mail eller SMS-tekst med præcis angivelse af procesnavn, værdi, dato og tid, så du til enhver tid har det nødvendige overblik. Bürkert er en globalt ledende og innovativ leverandør af produkter og løsninger til automationsopgaver. Det omfattende produktprogram til at måle, styre og regulere væsker og gasser finder anvendelse i en mangfoldighed af brancher, lige fra vandbehandling, fødevare-, farma- og bio-virksomheder, laboratorier og dentalvirksomheder samt rumfartsteknik. Med en produktportofolio på mere end 30.000 produkter er Bürkert en af de få leverandører på markedet, der kan klare hele loopet med måling, styring og regulering af processer. Produktprogrammet går lige fra magnetventiler og procesventiler til sensorer for niveau, flow, tryk, pH, ledningsevne og temperatur, og produkterne udmærker sig ved, at de kan sammensættes til komplette kontrolsystemer. Systemerne kan skræddersyes lige fra et ukompliceret on/off system til mere komplekse proceskontrolsystemer. Bürkert koncernen har hovedsæde i Ingelfingen i Tyskland, 5 produktionsfabrikker og datterselskaber i 35 lande. Virksomheden beskæftiger på globalt plan 2.300 medarbejdere, heraf 25 medarbejdere i det danske selskab i Herlev.