No Dig

No Dig betyder opgravningsfrie løsninger til renovering af vand og kloakledninger, som typisk bliver benyttet i de tilfælde, hvor det vil virke forstyrrende og irriterende på omgivelserne med det store gravearbejde. Oftest er det i byer og ved krydsning af vej og/eller en jernbane, at NoDig metoden benyttes.

Leverandører af og viden om No Dig:


ABCliner – ABC rørteknik ApS
- Kloak- og ledningsrenoveringsvirksomhed
- Ingeniør- og opgravningsfrie No-Dig Løsninger

Østergårdsvej 25, Brejning
7080 Børkop
Tlf.: 24 87 85 93
E-mail: info@abcliner.dk

www.abcliner.dk

Kompetencer: Afløbs- og kloakteknik, Brønd- og Ledningsrenovering, Brøndrenovering, Kloak- og ledningsrenovering, No-Dig Løsninger, Relining, Strømpeforing

Læs mere om ABCliner ApS (ABC rørteknik ApS)


Axel Lindbeerg Eftf. ApS

Krakasvej 5
3400 Hillerød
E-mail: info@axellindbeerg.dk
Tlf.: 60 24 50 57

www.axellindbeerg.dk

Kompetencer: No-dig, Punktrenovering, Strømpeforing, TV-inspektion

Læs mere om Axel Lindbeerg Eftf. ApS


JAC Kloak Teknik A/S

Mellemvang 10
4300 Holbæk
Tlf.: 21 84 96 96
E-mail: pa@jacas.dk

web

Kompetencer: Rottespærrer, rottesikring, strømpeforing, No Dig, kloakarbejde, tv-inspektion, spuling, gravearbejde

Læs mere om JAC Kloak Teknik A/S


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


mere viden om no dig:

Hvis man vælger NO-DIG metoden skal en vurdering af tekniske forhold ved arbejdets udførelse og de opstillede funktionskrav til ledningen indgå. Yderligere skal de økonomiske forhold og de sociale omkostninger ved arbejdets udførelse indgå i metodevalget. I vurderingen af de mulige metoder, der kan vælges ved en opgravningsfri ledningsfornyelse, vil blandt andet indgå følgende forhold: no dig
Fremtidig funktion af eksisterende ledning, Reduktion af tværsnitsareal, Krydsende ledninger, Nødvendige forberedelser, Hastighed ved udførelsen, Pris

Funktionskrav
Grundlæggende skal funktionskravene for ledningen kendes- no dig.
Hvad angår ledningstype, kan der være tale om en:
Råvandsledning på et indvindingsanlæg, Transportledning til råvand eller rentvand, Hovedledning, Forsyningsledning, Stikledning

Ledningstypen har betydning for omfanget af midlertidig vandforsyning og omlægninger under ledningsfornyelsens gennemførelse. Kravene til ledningens vandføring og tryktab skal fastlægges, og der skal på det grundlag gennemføres en hydraulisk analyse. Det er helt afgørende for den fremtidige lednings tilfredsstillende funktion, at de hydrauliske forhold er nøje analyseret. Kun derved kan det sikres, at ledningen får en dimension, så den vil være velfungerende i alle driftssituationer. Ledningen skal have tilfredsstillende strømningshastighed og tryktab for den maksimale vandmængde og må samtidig ikke have unødigt små hastigheder med deraf følgende risiko for lange opholds-tider for vandet i ledningen ved normale driftssituationer. Med det fald, der generelt har været i vandforbruget gennem seneste mange år, vil en reduktion af ledningsdimensionen ofte være mulig eller måske ligefrem nødvendig for at undgå for ringe udskiftning af vandet. Dette betyder, at flere NO-DIG metoder kan komme på tale. No dig


Grøn omstilling i byens undergrund
Ny dansk innovation gør det muligt at udskifte byernes nedslidte vand- og spildevandsrør uden klimabelastning, uden generende støj - og uden opgravningsarbejde i gaderne

Firmaet Scandinavian No-Dig Centre i Nordjylland har udviklet en komplet elektrisk drevet maskinlinje, der kan udføre arbejdet med at udskifte nedslidte vand- og spildevandsrør i byerne uden udledning af CO2 til atmosfæren, uden generende støj og uden det normale opgravningsarbejde i gaderne.

Nyheden er en grøn elektrisk version af firmaets allerede kendte maskinlinje til opgravningsfri udskiftning af eksisterende rør i jorden. Nyudviklingen består i, at selve hydraulik-anlægget, der hidtil har været drevet af en konventionel dieselmotor, nu er udskiftet med et nyt dansk-designet elektrisk system. Denne nye el-baserede løsning betyder, at hele arbejdet kan udføres uden udledning af CO2 fra fossile brændstoffer til atmosfæren. Samtidig reduceres støjniveauet til blot 50-60 dB, hvilket svarer til en almindelige samtale mellem to personer. Det skaber mulighed for, at entreprenører kan udføre arbejdet døgnet rundt i tætbebyggede områder.

Den nye elektriske maskinlinje fungerer på samme måde og efter samme principper som firmaets kendte og driftssikre hydrostatiske pipebursting maskinserie. Udskiftningen af det eksisterende rør i jorden sker således ved, at pipeburster-maskinen trækker et special-designet værktøj gennem det gamle rør med en konstant kraft, så røret sprænges i mindre stykker og presses ud i jorden. Mens værktøjet bevæger sig frem gennem jorden, trækker det et nyt produktrør med sig og installerer det i den samme position og med den samme hældning, som eksempelvis det gamle spildevandsrør havde. Det er muligt at udføre op til 200 meter rør-udskiftning med denne metode om dagen.

Den nye linje kan leveres med trækkraft på mellem 37 og 92 tons og har hermed rigelig kapacitet til de forskellige typer af røropgaver, der hyppigst forefindes i de større byer. De eksisterende rør kan være fremstillet i forskellige materialer og kan i diameter variere fra 50 millimeter og op til 400 millimeter. Hele konceptet kan også bruges til udskiftning af gamle stikledninger og til opgaver med separering af spildevand til 2-strengssystem.

De nye produktrør er almindeligvis produceret af polyethylen (HDPE), der stuksvejses til den ønskede længde. Det kan dog også være af typen "modul-rør" produceret af polypropylen (PP), der med Scandinavian No-Dig Centre´s eget gevind-design skrues sammen til den ønskede længde. Disse rør er især velegnede til brønd-til-brønd-opgaver, hvor de først skal samles løbende nede i brønden i det øjeblik, hvor de skal trækkes på plads. Ved 1-meters inspektionsbrønde kan hele arbejdet med udskiftning af spildevandsrørene derfor udføres uden at der skal graves så meget som ét eneste spadestik.

I alle tilfælde er der tale om en reel udskiftning til helt nye og eventuelt større rør - og ikke blot en reparation af den eksisterende rørledning. Pipeburster-metoden er den eneste opgravningsfri løsning, hvor den gamle rørdimension samtidig kan forøges til en større, der svarer til fremtidens behov og tidens klimaændringer.

Scandinavian No-Dig Centre har adresse i Svenstrup ved Aalborg, og firmaet har i mere end 30 år leveret udstyr til rørrenovering til det meste af verden. Visionen er fortsat, at udvikle klimavenlige metoder, der helt eller delvist kan reducere behovet for traditionel opgravning, så arbejdet giver et minimum af gener for omgivelserne.


NoDig Infra i samarbejde med EUC Sjælland – Vil have No dig løsninger på skoleskemaet
Som led i en klar strategi om at få No Dig branchen tættere på uddannelsesinstitutionerne har DANVA branchenetværket NoDig Infra indgået samarbejde med kloakuddannelsen hos Erhvervsuddannelsescenter Sjælland
Partnerskabet er første skridt i No Dig Infras ambitioner om at få No Dig på kursuslisten som AMU fag på erhvervsskolerne. Partnerskabet mellem EUC Sjælland og NoDig Infra mundede for nylig ud i et stort anlagt arrangement, hvor nogle af de førende virksomheder inden for No Dig løsninger viste teknologi, metoder og arbejdspladser frem for de studerende. - Arrangementet var en kæmpe succes og flere af de studerende fik sig en ordentlig øjenåbner og lavet aftaler med virksomhederne. Med den store interesse er det planen, at vi vil forsøge at få den type arrangement bredt ud til erhvervsskolerne i hele landet, siger Morten Aaby Nielsen, formand for NoDig Infra og direktør hos Vesthimmerland Forsyning. Teknologien tiltrækker de unge Han peger på, at også No Dig branchen er på intens jagt efter arbejdskraft, og derfor er det vigtigt også at gøre sig til over for erhvervsskolerne. No Dig branchen har ifølge Morten Aaby Nielsen en række store fordele, når det handler om at tiltrække de unge til branchen. - Vi er en branche, der er meget teknologisk funderet, hvor de førende virksomheder bruger avancerede og højteknologiske løsninger, når de udfører opgaver. Det er med til at tiltrække de unge, det kunne vi også konstatere ved arrangementet hos EUC Køge, siger Morten Aaby. Ud over den teknologiske fordel i forhold til at tiltrække de unge, så rammer No Dig branchen også ned i en tidsånd, der arbejder for en bæredygtig samfundsudvikling, hvor enorme investeringer bevares og vedligeholdes med et minimum af ressourceforbrug. NoDig Infra er et åbent netværk for alle, der arbejder med opgravningsfri metoder til lednings- og kabelarbejder hos ledningsejere, rådgivere, entreprenører, leverandører. No Dig løsninger mere og mere efterspurgte Hos EUC Sjælland hilser faglærer på Struktørafdelingen Maj-Britt Juel Nielsen de nye initiativer meget velkomne og hun peger også på, at erhvervsskolerne har et ansvar at leve op til. NoDig branchen er i kraftig fremgang og burde få langt mere opmærksomhed end den får i dag – bl.a. fordi det er en branche, der kan være med til at tiltrække de unge til byggebranchen. - No Dig løsninger er mere og mere efterspurgte, samtidig med, at der er mangel på fagligt kompetente medarbejdere, der kan bidrage med interesse og viden. Derfor er vi her på skolen positive over for at få indført No Dig kursusforløb, forklarer Maj-Britt Juel Nielsen. Allerede til foråret er der planlagt et nyt arrangement hos EUC Sjælland, hvor No Dig branchen viser sig frem for de studerende.

Zacho-Lind – Styret boring i yderste potens
– gasser af chlorerede opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom

Et eksempel på, hvordan No-dig løsninger ofte er innovative og yderst anvendelige og hvor normale gravemetoder ikke kan bruges, udspillede sig for nylig i yderste potens i Københavns Sydhavn.

På en forurenet grund under en ejendom i Københavns Sydhavn har entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S ved hjælp af styrbar boring installeret to rør for at suge gasser af chlorerede opløsningsmidler ud under en nybygget etageejendom. En opgave, hvor opgravning ikke var en mulighed.

- Det helt særlige ved denne opgave er, at der benyttes traditionelle PE-rør samt rør fra grundvandsboringer. Vi kombinerede simpelthen rørtyperne for at udføre installationen. Samtidig havde vi filterrør med, til at suge luften ud, forklarer Christian Rønne, projektleder for Styrbar Boring hos Zacho-Lind.

Undgå forurenede dampe i bygningen
Miljøafdelingen i Region Hovedstaden og Københavns Kommune vurderede, at den etablerede udsugning i fundamentet ikke var tilstrækkelig kraftig til at undgå, at forurenede dampe sivede op i de fremtidige boliger.

- Derfor skulle vi finde den optimale løsning for at øge trykket i det system, der var installeret i fundamentet, for at trække de forurenede dampe ned i den nye udsugning. En sjælden, spændende opgave, der for alvor viser mulighederne med styret boring, siger Christian Rønne.

Hos rådgiveren på projektet, Orbicon, vurderer senior projektleder og civilingeniør Benedicte Rosenborg, at det ikke ville lykkes at komme 100 procent i mål med almindelige boringer. Med de styrede boringer var det muligt at installere filterrør centralt inde under bygningen, hvilket var det mest effektive.

- Da vi ikke vidste præcist, hvor den kraftige forurening lå, fik vi udført to styrede boringer på tværs ind under bygningen, for at dække det 109 m2 forurenede område bedst muligt. På den måde kunne vi koble den eksisterende ventilation på filterrørene, forklarer Benedicte Rosenborg.

Styret boring i vækst
Zacho-Lind er en af branchens førende og mest erfarne entreprenører inden for No Dig-metoder, herunder styrbar boring. Zacho-Lind er medlem af Kontrolordningen for Styret Boring og Gennempresning under Dansk Byggeri. Det er Danmarks eneste godkendte og uvildige kontrolordning inden for nyetablering af ledninger ved styret boring. Medlemsvirksomheder udfører alt arbejde efter ensartede standarder.

Christian Rønne peger i den forbindelse på, at styrbar boring er et område i vækst, bl.a. fordi det en præcis og målsikker opgravningsfri metode, som ikke kræver megen arbejdsplads. Metoden anvendes derfor typisk i tilfælde hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt.


Scandinavian No-Dig Centre – Kloak-separering uden at grave haven op
Ny husejer-venlig metode kan klargøre kloaknettet til fremtidige skybrud på en hurtigere, billigere og langt mere skånsom måde
Prognoserne peger på, at Danmark som følge af klimaforandringerne i fremtiden kan forvente både hyppigere og voldsommere skybrud. Det giver flere oversvømmelser, og hvis ikke de skal resultere i ubehagelige miljøforureninger, bliver det nødvendigt at adskille regn- og spildevandet i kloaknettet. De fleste af landets kommuner vil derfor i de kommende år kræve kloak-separering i boligområderne, hvilket normalt er en dyr omgang for den enkelte husejer og vil medføre et større opgravningsarbejde i haven og omkring huset. Men nu kan dette arbejde med at lægge to nye kloakrør frem til huset udføres helt uden at ødelægge haven - og til en langt lavere pris. Det er firmaet Scandinavian No-Dig Centre, der har videreudviklet den kendte No-Dig-metode, så der nu i én og samme arbejdsgang kan trækkes to nye rør i det gamle rør. Den nye metode går i korthed ud på, at en hydraulisk ”Pipeburster”-maskine trækker et flækhovede gennem det gamle rør med så stor en kraft, at røret sprænges og presses ud i jorden. Mens flækhovedet bevæger sig frem, trækker det de to nye rør efter sig og installerer dem på den samme plads og med den samme hældning, som det gamle rør havde. Det hele sker med en hastighed på cirka en meter i minuttet. Udstyret kræver i dag så lidt plads, at hele arbejdet frem til hovedledningen kan udføres fra de eksisterede gennemløbsbrønde og eventuelt fra en krybekælder. De nye rør er modulopbyggede, hvilket vil sige, at de først skal samles nede i brønden umiddelbart før, de skal trækkes ind i jorden. Samlingerne af de nye modulrør sker med et specielt gevind, der er testet i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut, og som er så stærkt, at de færdige rør lever op til alle de gældende krav og standarder for træk og tryk for gravitationsledninger. Andre typer modulrør klikkes sammen og tåler ikke tilnærmelsesvis samme træk eller tryk. Derudover kræver klikrørene væsentligt mere udstyr til selve installationen. Ifølge Scandinavian No-Dig Centre giver denne metode væsentlige økonomiske besparelser for den enkelte husejer i forhold til tidligere traditionelle løsninger som eksempelvis opgravning og strømpereparationer. Samtidig vil arbejdstiden oftest blive halveret, og der ligger en stor fremtidssikret gevinst i, at de nye rør er af en større dimension end det gamle og derved kan optage de periodisk store regnmængder uden problemer. Og sidst – men ikke mindst – så slipper husejen for at få ødelagt haven og indkørslen af gravearbejde og unødigt stort og tungt entreprenørmateriel. Den nye metode er særdeles velegnet til brug inde i byerne, hvor afstanden mellem brøndene stort set altid er mellem 50 og 70 meter. De nye modulrør er fremstillet af polypropylen (PP) har diametre på op til 250 millimeter, og det er normalt at kunne opgradere en eksisterende gammel og ofte utæt betonledning på for eksempel 200 millimeter i diameter til en ny PP-ledning med 250 millimeter i diameter. Scandinavian No-Dig Centre har adresse i Svenstrup ved Aalborg og har i mere end 45 år leveret udstyr til rørrenovering til over 50 lande i hele verden. Visionen har i hele perioden været at udvikle metoder, der helt eller delvist kan reducere behovet for traditionel opgravning, så arbejdet giver i et minimum af gener for omgivelserne.